Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)

Lượt xem: 605
Số trang: 1
Mã số: 228775
Loại file: XLS
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN
………., ngày ……. tháng …….. năm ……..
Kính gửi : Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ CMinh
ng ty :
Địa chỉ:
1. Đề nghị được đăng các nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ dấu dưới đây:
TT Họ tên Chức v Mẫu chữ ký Mẫu dấu
thẩm quyền hoặc được ủy quyền trên Đơn đề nghị cấp C/O.
2. Đăng ký các nhân có tên dưới đây:
TT Họ tên Chức danh Phòng (Công ty) Số Chứng minh thư
được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại Chi nhánh Phòng Thương mại ng nghiệp Việt Nam tại
Thành phố Hồ CMinh.
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyềny.
CÔNG TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
(Kýn, đóng dấu)
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-15 10:42:13
Mẫu đơn đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân. Mời các bạn cùng tham khảo. Mẫu đơn đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân. Mời các bạn cùng tham khảo. ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN ………., ngày ……. tháng …….. năm …….. Kính gửi : Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty : Địa chỉ: 1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấu có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp C/O. 2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: TT Họ và tên Chức danh Phòng (Công ty) Số Chứng minh thư được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. CÔNG TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) (Ký tên, đóng dấu)
— Xem thêm —