Tập làm văn mẫu: Tả cảnh buổi sáng trên đường phố

Số trang: 2
Mã số: 227696
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 06:54:33
Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố cùng em lên sân thượng tập thể dụ buổi sáng.     Từ trên sân thượng nhà em, có thể nhìn rõ con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loang loáng. Đường phố không một bóng người. Bài làm Chuông đồ ng hồ reo. B ố gọi em d ậy. Sáng nào c ũng vậy, cứ g ần 5 giờ r ưỡ i là b ố cùng em lên sân th ượng t ập th ể dụ buổi sáng. T ừ trên sân th ượng nhà em , có thể nhìn rõ con đường Tr ần H ưng Đạo lúc sáng s ớm nh ư dài hun hút. Ánh đèn chiếu xu ống m ặt đườ ng nhự a phẳng lì sáng loang loáng. Đường phố không m ột bóng người. Ch ỉ thi tho ảng m ới có m ột chi ếc xe buýt ch ạy t ừ ch ợ B ến Thành v ề ch ợ Bình Tây, xe không m ột hành khách. Một vài chi ếc xe ba gác máy ch ở hàng ra ch ợ, phóng trên đườ ng, tiế ng máy nổ trong đêm thanh v ắng càng đinh tai nh ức óc. Một vài chi ếc xích lô ch ất hàng cao ng ất, ng ười ch ủ ngồi ng ất ng ưởng trên đố ng hàng, mi ệng phì phèo đi ếu thuốc ho ặc b ỏm b ẻm nhai trầ u trong khi người phu xe gò ngườ i đạ p. Ti ếng ch ổ i quét rác c ủa chị công nhân v ệ sinh vang lên quèn quẹ t. Đ èn đư ờ ng vụt tắ t, em bi ết đã 5 giờ 45. Đường phố chìm trong bóng t ố i m ờ m ờ. Ch ỉ m ột vài c ửa ti ệm th ắp đèn chiế u hắt một vùng sáng phía tr ước. Bóng t ối tan d ần. Đã nhìn rõ m ặt ng ười. Xe c ộ qua lạ i nhiều h ơn. Có xe c ủa nh ững ngườ i đư a báo, ch ạy ngay trên hè, d ừng l ại ở tr ướ c cử a m ột nhà, nhé v ội từ báo vào khe c ửa r ồi l ại h ấp t ấp lao đi. Có xe c ủa công nhân đi làm sớ m, mũ bảo hi ểm sùm s ụp trên đầu. M ột vài t ốp các c ụ g ọn ghẽ trong qu ần áo th ể thao, giầ y vải, thung th ăng vừ a đi đế n công viên v ừa trò chuy ện vui v ẻ. Đườ ng ph ố đã nhi ều thêm nh ững xe máy c ủa phụ huynh ch ở con đế n trườ ng. Các quán đã có người ng ồi ăn sáng. Nh ững lò than nướ ng thịt b ốc khói thành v ệt đen dài t ỏa lan trên đường phố làm nh ững ng ười đi đườ ng phả i bịt m ũi, né tránh. Đã 6 gi ờ hơ n. Em v ộ i vã theo ba xu ống nhà đánh r ăng, r ửa m ặt, ăn sáng, r ồi chuẩn b ị đế n tr ường.
— Xem thêm —
Bình luận