Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 07:33:09
1 Bài làm Cô giáo vừa chấm d ứt câu nói cu ối cùng c ủa tiết dạy thì v ừa v ặn ti ếng trống báo hiệ u giờ ra ch ơi vang lên r ộn rã. Chúng em vui v ẻ c ất sách v ở vào ngă n bàn, đứ ng dậy chào cô r ồi reo m ừng ch ạy ùa ra ngoài hàng hiên. Sân trườ ng vắng vẻ và rộng rãi đột nhiên tr ở nên ch ật ch ội và nh ộn nhịp hẳ n lên, ồn ào, náo nhi ệt. Ánh nắ ng dìu dịu của bu ổi sáng chan hòa kh ắp m ột kho ảng sân. M ột tốp bạ n trai nhanh chân chiế m giữ bóng mát d ưới tán lá rộng r ợp c ủa cây ph ượng vĩ . Các b ạn đang ch ơi đá c ầu chuyề n. Quả c ầu đượ c làm bằ ng m ấy mi ệng nhự a màu h ồng và túm lông v ịt tr ắng toát c ứ bay qua bay l ạ i tho ăn thoắ t từ bên này sang bên kia. B ạn m ặc áo thun xanh đá thật điêu luy ện. Khi nghiêng ng ười qu ạt b ằng chân trái, khi ngã ng ười v ề phía tr ước và đưa chân ph ải ra đá móc qu ả c ầu. M ấy bạ n ngồi trên b ệ xi m ăng ch ắn g ốc cây reo hò ầm ĩ. Có hai b ạn đang tâng cầ u một mình để luyệ n chân. Một tốp bạ n gái thu t ập dướ i bóng mát c ủa cây bàng ch ơi nh ảy dây. S ợi dây dài và to đượ c tết công phu b ằng các dây thung quay vun vút, m ỗi lần đậ p xuống nề n xi măng l ại b ật lên kêu đen đét. Hai b ạn đang nhả y mặt h ớn hở , mái tóc tung bay, gò má ửng hồng, đôi chân nhanh tho ăn tho ắt. Mấ y bạn khác đứng ngoài, chân nhâp nh ấp chuẩ n bị vào cu ộc. Dưới tán bàng phía bên kia, m ấy bạ n túm t ụm ch ơi th ảy đá. Các b ạn ch ăm chú theo dõi đôi tay khéo léo c ủa bạn đang tung hứ ng mấy viên đá xanh nho nh ỏ. Nhiều bạ n nữ chia thành từ ng tốp đi d ạo trong sân, vẻ nhàn tản. Ti ếng trò chuyệ n rù rì nghe không rõ và th ỉnh thoả ng lại c ườ i rộ lên, thú v ị v ề m ột đi ều gì đó. M ấy bạ n nam ch ơi trò đ uổi bắt, l ượn hế t chỗ này qua ch ỗ khác, vừ a th ở v ừa c ười v ừa hò hét. Nhiề u bạn đứ ng ngay trong hàng hiên lớ p mình, ngườ i học bài, ng ười tranh lu ận về một bài t ập khó nào đó, người lơ đãng nhìn ra sân… Phía c ăng tin, nhi ều bạ n đang xum xít mua bánh mì, xôi, ổi… Đó đây, m ấy cô giáo đang đi lại, ngườ i bận r ộn vì công vi ệc nào đó, ngườ i thanh th ản nhìn họ c sinh lớp mình đang ch ơi đùa. B ỗng m ột hồi tr ống vang lên, cũng r ộn rã như lúc nãy. Các trò ch ơi nhanh chóng đượ c dừng l ại. Mấ y bạn lớp dướ i tíu tít g ọi nhau v ề làng. R ồi m ọi ng ười tr ật tự vào l ớp, trả lại sân tr ường s ự yên ắ ng, tĩnh l ặng. M ấy chú chim s ẽ nãy gi ờ lu ồn tít vào các tán lá bàng hoặ c phượng vĩ nay l ại nh ẹ nhàng nhả y nhót trên sân. Hai mươi phút ra ch ơi thậ t ngắn ng ủi nh ưng đủ cho các b ạn nghỉ ngơi, th ư dãn đầ u óc, vậ n động tay chân. M ọi người đề u th ấy tho ải mái khi b ước vào học ti ếp hai ti ết cu ối. (D ẫn theo Tr ần M ạnh H ưởng)
— Xem thêm —
Bình luận