Đề cương ôn tập toán lớp 3

Số trang: 5
Mã số: 226261
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 09:47:59
Các số đến 10000; 100000. 1. Cách đọc, viết các số có 4,5 chữ số. 2. So Sánh các số trong phạm vi 10000; 100000. 3. Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10000; 100000. 4. Phép nhân, phép chia các số có 4,5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. 5. Thiết lập số có 4; 5 chữ... §Ò c ¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 ®Ò c ¬ng «n tËp to¸n 3 N¨m häc: Néi dung «n tËp: I. C¸c sè ®Õn 10000; 100000. 1. C¸ch ®äc, viÕt c¸c sè cã 4,5 ch÷ sè. 2. So S¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10000; 100000. 3. PhÐp céng, phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000; 100000. 4. PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c sè cã 4,5 ch÷ sè víi (cho) sè cã 1 ch÷ sè. 5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè tõ c¸c ch÷ sè ®· cho. 6. +) T×m thµnh phÇn ch a biÕt (t×m x) trong phÐp tÝnh +, - , x, : +) Nªu quy luËt cña d·y sè, ®iÒn tiÕp vµo d·y sè. 7. Tinh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: +) D¹ng 1: BiÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc. +) D¹ng 2: BiÓu thøc cã chøa dÊu ngoÆc. II. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n: 1. D¹ng to¸n vÒ h¬n, kÐm sè ®¬n vÞ. 2. D¹ng to¸n vÒ gÊp, kÐm sè lÇn. 3. D¹ng to¸n vÒ t×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cña 1 sè. 4. D¹ng to¸n cã liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ: +) D¹ng 1: Thùc hiÖn qua 2 b íc: : , x +) D¹ng 2: Thùc hiÖn qua 2 b íc: : , : III. H×nh häc: 1. §iÓm ë gi÷a, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng (T98). 2. H×nh trßn, t©m, ® êng kÝnh, b¸n kÝnh (T 110) – VÏ h×nh trßn. 3. DiÖn tÝch cña 1 h×nh (T150). 4. D¬n vÞ ®o diÖn tÝch: x¨ng-ti-mÐt vu«ng (T151). 5. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt (T152). 6. DiÖn tÝch h×nh vu«ng (T153). IV. C¸c d¹ng to¸n kh¸c: 1. TiÒn ViÖt Nam (T130 + 157) 2. Lµm quen víi ch÷ sè La M· (T121). 3. Thùc hµnh xem ®ång hå (T123). 1 §Ò c ¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 4. Lµm quen víi thèng kª sè liÖu (T134). 5. Th¸ng – n¨m (T107). §Ò c ¬ng chi tiÕt I. C¸c sè ®Õn 10000; 100000. 1. C¸ch ®äc, viÕt c¸c sè cã 4,5 ch÷ sè: a, VD: L u ý cho häc sinh c¸h ®äc sè cã ch÷ sè 0; 1 ; 4; 5. - Khi nµo ®äc lµ “kh«ng’’, “m ¬i” (2032, 2320). - Khi nµo ®äc lµ “mét”, “mèt” (1326; 3261). - Khi nµo ®äc lµ “bèn”, “t ” (4526; 5264). - Khi nµo ®äc lµ “n¨m”, “l¨m” (5378, 7835). b, L u ý viÕt sè: VD: N¨m m ¬i hai ngh×n bèn tr¨m ba m ¬i s¸u. ViÕt lµ: 52436. VD: ViÕt sè gåm: 5 chôc ngh×n, 2 ngh×n, 4 tr¨m, 3 chôc vµ 6 ®¬n vÞ. ViÕt lµ: 52436. 2. So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10000; 100000. *) Gióp häc sinh n¾m ® îc c¸c b íc so s¸nh: +) B íc 1: So s¸nh sè c¸c ch÷ sè. +) B íc 2: So s¸nh tõng hµng cña 2 sè kÓ tõ hµng lín nhÊt. VD: So s¸nh: 45367 ... 45673. - Ta thÊy 2 sè ®Òu cã 5 ch÷ sè. - So s¸nh tõng hµng: hµng chôc ngh×n b»ng nhau, hµng ngh×n b»ng nhau, hµng tr¨m 3 < 6. - VËy: 45367 < 45673. *) L u ý: So s¸nh 2 sè: 5639 ...5039 + 6. - Thùc hiÖn tÝnh vÕ ph¶i: 5639 5045. 3. PhÐp céng, phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000, 100000. - L u ý häc sinh ®Æt tÝnh theo cét däc, ®Æt th¼ng c¸c hµng tõ ph¶i sang tr¸i. Nhí chÝnh x¸c khi thùc hiÖn phÐp tÝnh. 4. PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c sè cã 4; 5 ch÷ sè víi (cho) sè cã 1 ch÷ sè. - L u ý häc sinh ®Æt tÝnh ®óng, thùc hiÖn phÐp nh©n tõ ph¶i sang tr¸i, Thùc hiÖn phÐp chia tõ tr¸i sang ph¶i. 5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè: VD: ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè: 1; 2; 3; 4 trong ®ã cã ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 4. 6. Nªu quy luËt cña d·y sè, viÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm... VD: 13005; 13006; ...;...;...;...; 7. T×m thµnh phÇn ch a biÕt trong phÐp tÝnh. VD: T×m X: 35974 + X = 83046 (T×m sè h¹ng ch a biÕt). 96399 : X = 3 ( T×m sè chia ch a biÕt). 8. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: +) D¹ng 1: BiÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc: VD: 49368 + 9050 : 5 ( Thùc hiÖn phÐp chia tr íc). 2 §Ò c ¬ng «n tËp To¸n ­  líp 3 +) D¹ng 2: BiÓu thøc cã chøa dÊu ngoÆc: VD: (89367 – 14399) x 3 (Thùc hiÖn trong ngoÆc tr íc). II. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n: 1. D¹ng to¸n vÒ h¬n kÐm sè ®¬n vÞ. VD: Cuén d©y xanh dµi 1456m. Cuén d©y ®á dµi h¬n cuén d©y xanh 598m. Hái c¶ 2 cuén d©y dµi bao nhiªu mÐt? Tãm t¾t: Cuén d©y xanh: Cuén d©y ®á: 2. D¹ng to¸n vÒ gÊp, kÐm sè lÇn. VD: M¶nh v¶i tr¾ng dµi 1569m, m¶nh v¶i ®en dµi gÊp 3 lÇn m¶nh v¶i tr¾ng. Hái c¶ 2 m¶nh v¶i dµi bao nhiªu mÐt? Tãm t¾t: M¶nh v¶i tr¾ng: M¶nh v¶i ®en: 3. D¹ng 3: T×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cña 1 sè. VD : Cuén d©y xanh dµi 9366m. Cuén d©y vµng dµi b»ng 1/3 cuén d©y xanh. Hái c¶ 2 cuén d©y dµi bao nhiªu mÐt? Tãm t¾t: Cuén d©y xanh: Cuén d©y vµng: 4. D¹ng to¸n kiªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ: VD1: 3 hµng cã 396 c©y. Hái 5 hµng ...
— Xem thêm —
Bình luận