Toán về hoàn thành công việc

Số trang: 5
Mã số: 226204
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 11:58:32
DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? Bài 2: Cho hai vũi nước cùng chảy vào một cái hồ. Vũi 1 chảy đầy hồ sau 15... DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? Bài 2: Cho hai vũi nước cùng chảy vào một cái hồ. Vũi 1 chảy đầy hồ sau 15 giờ. Vũi hai chảy đầy hồ sau 21 giờ. Khi 3 1hồ đó cú nước, người ta cho vũi 2 chảy vào hồ trong 5 giờ rồi cho tiếp vũi 1 cựng chảy vào. Tớnh thời gian để hai vũi cựng chảy đến khi đầy hồ? Bài 3: Hai người làm chung một công việc thỡ sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 2 giờ thỡ người thứ hai có việc phải nghỉ và người thứ nhất phải làm thêm 9 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm riêng thỡ mỗi người phải là m trong bao lâu? Bài 4: Người thợ thứ nhất làm xong một công việc trong 9 giờ. Người thứ hai làm xong công việc đó trong 15 giờ. Lúc đầu người thứ nhất làm trong một thời gian rồi nghỉ sau đó người thứ hai làm nốt công việc cũn lại. Thời gian cả hai người làm hết công việc là 11 giờ. Hỏi mỗi người làm trong mấy giờ. Bài 5: Vũi 1 chảy trong 2 giờ thỡ đầy hồ. Vũi 2 cú sức chảy bằng 3 1vũi 1. Vũi 3 thỏo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 5 2hồ có nước. Mở cả 3 vũi cựng một lỳc thỡ sau bao lõu hồ đầy? Bài 6: Để xây xong một cái nhà nhóm I làm trong 15 ngày. Nhóm II là m trong 20 ngày. Nhóm III làm trong 24 ngày. Người chủ nhà thuê 4 3nhúm I ; 3 2nhúm II; 5 2nhúm III cựng làm . Sau bao nhiờu ngày thỡ xõy xong nhà? Bài 7: Hai người làm chung công việc thỡ 7 giờ sẽ xong. Nhưng người thợ cả mới chỉ làm cùng với người thợ hai trong 4 giờ thỡ nghỉ do đó người thợ thứ hai phảI làm 9 giờ nữa mới xong chỗ cũn lại. Hỏi mỗi người làm riêng thỡ sau bao lõu sẽ xong? Bài 8: Người thứ I cần 9 giờ để làm xong công việc. Người thứ hai cần 15 giờ để làm xong công việc đó. Người ta để người thứ nhất làm trong 6 giờ rồi nghỉ cũn người thứ hai làm tiếp cho đến khi xong công việc. Hỏi người thứ hai cũn phảI làm trong bao lõu? Bài 9: Bạn Hoàng cần 10 ngày để làm xong một công việc. Minh cần 15 ngày để làm xong công việc đó. Bỡnh làm một mỡnh cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng, Minh cựng làm để xong công việc. Nếu 3 người là m chung thỡ sau bao lõu sẽ xong cụng việc? Bài 10: Một bể nuôI cá không có nước, khi mở vũi nước I; II; III thỡ bể đầy trong 72 giây. Khi mở vũi II; III; IV thỡ bể đầy trong 90 giây. Khi mở vũi I và vũi IV thỡ bể đầy trong 120 giây. Hỏi nếu mở 4 vũi cựng một lỳc thỡ bể đầy trong bao lâu? Bài 11: ...
— Xem thêm —
Bình luận