Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc

Số trang: 442
Mã số: 226138
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 442
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-12 17:22:43
Tử vi tổng hợp theo đuổi hai mục đích: Thứ nhất là nâng cao trình độ hiểu biết về học thuật Tử Vi. Nhờ đó kiến văn sẽ được mở rộng kinh nghiệm, sẽ được đào sâu, cái biết sẽ thêm chắc chắn, nhu cầu học hỏi sẽ được thỏa mãn. Có như thế, quyển này mới hi vọng trở thành một công trình văn hóa duy thức, thâm cứu vào một ngành nhân học thay vì chỉ là một sách bói đơn thuần. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1 Nguyeãn Phaùt Loäc Töû – Vi Toång Hôïp PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP NOÄI DUNG SAÙNG TAÏO KHAI TRIEÅN NHAÂN VAÊN QUAÛNG BAÙ HOÏC THUAÄT Bieát soá Söûa soá Bieát mình Söûa mình Bieát ngöôøi Söûa ngöôøi Tuû saùch KHOA HOÏC NHAÂN VAÊN LÔØI MÔÛ ÑAÀU Quyeån töû Vi Haøm Soá, xuaát baûn hoài naê\ m 1972, laø moät taäp saùch vôû loøng, chuû yeáu nhaèm giôùi thieäu boä moân Töû – Vi, chæ caùch töï ho\ ïc soá, töï laáy soá vaø töï xem soá. Ñ\ oàng thôøi, Töû Vi Haøm Soá coøn chöùa ñöïng moät luaän aùn: saùch na øy ñeà ra moät quan nieäm nhan baûn cho khoa Töû Vi vaø chính danh phöông phaùp haøm soá cho thuaät Töû Vi. Ñaày la ø moät taøi lieäu caên baûn cho nhöõng ngöô\ øi hieáu kyø veà soá maïng cuõng nhö cho baát cöù ai muoán tìm hieåu moät ngaø\ nh khoa hoïc nhaân vaên. Tuy vaäy, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán\ thaâm cöùu thì Töû Vi Haøm Soá laïi trôû thaønh quaù giaûn löô\ ïc. Ñoäc giaû caàn coù theâm hieåu bieát vaø kinh\ nghieäm môùi meû, ñaày ñuû vaø chaéc chaén, ngoõ haàu coù theå xem Töû Vi cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhu caà\ u cuaû l oaïi ñoäc giaû môùi laø moät coâng trình ñaøo saâu chôù khoâng phaûi moät quyeån saùch vôõ loøng. Vôùi hoaøi baõo ñoù, quyeån Töû Vi toång \ Hôïp ra ñôøi, tieáp noái vaø khai trieån Toång Hôïp Haøm Soá. Töû Vi Toå ng Hôïp taäp trung taát caû kieán thöùc hieän coù, töø caùch saùch Vieät Nam cho ñeán nhöõng boä saùch Trung Hoa söu taàm ñ\ öôïc, taäp ñaïi thaønh vaøo moät moái ñaày ñuû nhaá\ t töø tröôùc ñeán nay. Keå töø ñaây veà sau, nhöõng ai \ muoán hoïc, muoán xem Töû Vi chæ caàn söû duïng Töû Vi Haøm Soá vaø Töû Vi Toång Hôïp laøm taøi lieäu thoáng nhaát, khoâ\ ng phaûi t ham khaûo caùc saùch vôõ bôøi rôøi, luoäm thuoäm vaø cuõ kyõ khaùch. Muoán ñaït muïc ñích ñoù, quyeån Töû Vi\ Toång Hôïp khoâng theå chæ chaép vaù caùc hieåu bieát ñ\ öông thôøi. Noù phaûi toång hôïp vaø saùng taïo\ . TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 2 Toång hôïp laø choïn loïc heát caùc tinh hoa ñ\ aõ coù, khoâng boû soùt moät chi tieát naøo khaû dó mô\ û roäng kieán thöùc hoaëc cuûng coá kinh nghieäm cô hö\ õu. Toå ng hôïp coøn ñoøi hoûi heä thoáng hoaù cho ngaên naép nhöõng gì khaùm phaù ñöôïc vaøo moät boá cuïc \ môùi, vöaø heát caùi phong phuù vaø phöùc taïp cuaû khoa Töû \ Vi, vöøa trình baøy theo moät khaoû höôùng deã tham cöùu. Saùng taïo, laø treân caùi gì ñaõ coù, boå sung caùi gì môùi meû ñeå khoûi rô i vaøo tröôøng hôïp “boån cuõ soaïn laï\ i, thuaät nhi baát taùc”. Saùng taïo coøn coù nghia\ õ laø caäp nhaät kieán thöùc Töû Vi, laøm sao cho khoa naø\ y öùng duïng ñöôïc vaøo boái caûnh sinh hoaït môù\ i, chöù khoâng ch eát tónh trong moâi tröôøng xaõ hoäi coå loã\ caùch ñaây hôn möôøi theá kyû. * Töû Vi Toång Hôïp theo ñuoåi hai muïc ñích\ : Thöù nhaát laø naâng cao trình ñoä hieåu bieá\ t veà hoïc thuaät Töû Vi. Nhôø ñoù, kieán \ vaên seõ ñöôïc môû roäng kinh nghieäm seõ ñöôïc ñaøo saâu, caùi bieát\ seõ theâm chaéc c haén, nhu caàu hoïc hoûi seõ ñöôïc thoaû m\ aõn. Coù nhö theá, quyeån naøy môùi hy voïng trôû thaønh moät co\ âng trình vaên hoaù duy thöùc, thaâm cöùu vaøo moät nga\ ønh nhaân hoïc thay vì chæ laø moät saùch boùi toaùn ñô\ n thuaàn. Muïc ñích thöù hai laø quaûng baù hoïc thaä\ t Töû Vi . Trong khuynh höôùng ñoù, saùch naøy chuû tam m\ agn khoa vaø thuaät Töû Vi xuoáng thaáp, sao cho vöøa taà\ hieåu, ta àm hoïc cuaû daân chuùng, laøm sao cho boä moân \ naøy deã hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho moïi ngöô\ øi coù theå hieåu, coù theå xem vaø coù hoïc giaû vun boài, \ ñoùng goùp vaø ñaøo saâu. Coù nhaân vaät, khoa Töû Vi mô\ ùi theâm hoaø n bò, thuaät Töû Vi môùi theâm xaùc tín, ngaø\ nh Töû Vi môùi theâm thöïc duïng. * Töû Vi Toång Hôïp nhaèm vaøo hai trình ñoä\ , vöaø cao t haâm vöaø thöïc tieãn. Ñaây laø hai ñoø\ i hoûi raát khoù dung hoaø. Nhöng neáu hoâng dung hoaø ñöôïc thì\ va ên phaåm naøy khoâng coù lyù do gì ñeå xuaá\ t hieän vaø toàn taïi. Noù phaûi dung hoaø hai tieâu chuaån khaét khe ñoù baè\ ng moät hình thöùc trình baøy giaûn dò maø vaãn khoâng bò maát ñi ñaëc tính cao sieâu. Ngaønh hoïc caøng khoù\ , caøng cao thì nhaát ñònh caùch thöùc trình baøy caøng phaûi goïn gheû, caâu vaên söû duïng caøng phaûi phoå thoâng, ñeå cho moãi ngöôøi, töø thöùc\ giaû cho ñeán lao ñoäng coù theå laõnh hoäi vaø aùp duïng deã daøng, thu thaäp ñ\ öôïc nhieàu boå íc cho rieâng mình. Thöùc giaû thì chuù yù ñ\ eán khoa, töùc laø khiaù caïnh lyù thuyeát cuaû boä moân nhaân hoïc. Giôùi bình daân se õ thaáy höùng thuù hôn khi tham khaûo thuaät töùc laø khaù caïnh boùi toaùn cuï the\ å, ...
— Xem thêm —
Bình luận