Giáo án mầm non : Yêu Hà Nội

Số trang: 4
Mã số: 226132
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 12:56:27
GIÁO ÁN ÂM NHẠC Dạy hát: Yêu Hà Nội. Nghe hát: Anh phi công ơi. Vận động theo nhạc: Múa minh họa. Trò chơi âm nhạc: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng. TIẾT 1 I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhớ được tên GIÁO ÁN ÂM NH CẠ D y hát: ạ Yêu Hà N i.ộ Nghe hát: Anh phi công i. ơ V n đ ng theo nh c: ậ ộ ạ Múa minh h a.ọ Trò ch i âm nh c: ơ ạ Th nghe hát nh y vào chu ng.ỏ ả ồ TI T 1 Ế I. M c đích yêu c u: ụ ầ - Tr nh đ c tên bài hát là: "Yêu Hà N i" c a nh c sĩ B o Tr ng, nh đ c v n ẻ ớ ượ ộ ủ ạ ả ọ ớ ượ ậ đ ng, hát thu c chính xác bài hát, hát nh p nhàng theo nh c. ộ ộ ị ạ - Tr nh đ c tên bài hát đã nghe "Anh phi công i" c a nh c sĩ Xuân Giao. ẻ ớ ượ ơ ủ ạ - Tr nh đ c v n đ ng c b n c a bài hát "Yêu Hà N i". ẻ ớ ượ ậ ộ ơ ả ủ ộ II. Chu n b : ẩ ị - Đàn máy băng casset. - Tranh v . ẽ - Các lo i nh c c : Phách tre, tr ng l c, gáo d a.... ạ ạ ụ ố ắ ừ III. H ng d n: ướ ẫ Ho t đ ng c a cô ạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh gi i thi u: Ổ ị ớ ệ - Ch i trò ch i "Con lăng quăng". ơ ơ - Cho tr xem tranh và h i: ẻ ỏ - Các con nhìn xem cô có b c tranh v ứ ẽ gì đây? - À đây là b c tranh v v H G m ứ ẽ ề ồ ươ r t đ p. Ngoài ra Hà N i còn có r t ấ ẹ ở ộ ấ nhi u c nh đ p n a. V y đ có th bi t ề ả ẹ ữ ậ ể ể ế thêm v Hà N i cô m i các con l ng nghe ề ộ ờ ắ bài hát "Yêu Hà N i" c a nh c sĩ B o ộ ủ ạ ả Tr ng. ọ - Tr ch i. ẻ ơ - Tr xem tranh. ẻ - Th a cô b c tranh v v H G m. ư ứ ẽ ề ồ ươ 2. Ti n hành: ế a. D y hát: ạ - L n 1: hát + đàn. ầ - L n 2: Cô hát + c ch đi u b + đàn. ầ ử ỉ ệ ộ - Đàm tho i: ạ • Cô v a hát cho các con nghe bài ừ gì? C a nh c sĩ nào? ủ ạ - Tr chú ý nghe cô hát. ẻ - "Yêu Hà N i" c a nh c sĩ B o Tr ng. ộ ủ ạ ả ọ - Bài hát này vui, nói v các c nh Hà ề ả ở N i... ộ • Các con th y bài hát này nh thấ ư ế nào? (v nh p đi u, v n i dung). ề ị ệ ề ộ • Còn cô cô th y nh p đi u c a bài ấ ị ệ ủ hát này nhanh, nh nhàng, d t dào tình ẹ ạ c m. V n i dung thì nói v các cháu thi u ả ề ộ ề ế nhi r t yêu Hà N i và yêu c m cha, yêu ấ ộ ả ẹ cô giáo, b n bè, yêu c mái nhà thân thi t ạ ả ế và các cháu l ...
— Xem thêm —
Bình luận