Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 12:57:41
GIÁO ÁN ÂM NHẠC Dạy hát: Cháu vẫn nhớ trường mầm non. Nghe hát: Em yêu trường em. Vận động theo nhạc: Vỗ tay theo tiết tấu nhanh. Trò chơi âm nhạc: Nghe nốt "đô" thỏ đổi lòng. TIẾT 1 I. Mục GIÁO ÁN ÂM NH CẠ D y hát: ạ Cháu v n nh tr ng m m non.ẫ ớ ườ ầ Nghe hát: Em yêu tr ng em. ườ V n đ ng theo nh c: ậ ộ ạ V tay theo ti t t u nhanh.ỗ ế ấ Trò ch i âm nh c: ơ ạ Nghe n t "đô" th đ i lòng.ố ỏ ổ TI T 1 Ế I. M c đích yêu c u: ụ ầ - Tr nh đ c tên bài hát là "Cháu v n nh tr ng M m Non" c a nh c sĩ Hoàng ẻ ớ ượ ẫ ớ ườ ầ ủ ạ Lân, nh đ c v n đ ng, hát thu c chính xác bài hát, hát nh p nhàng theo nh c. ớ ượ ậ ộ ộ ị ạ - Tr nh đ c tên bài hát đã nghe "Em yêu tr ng em" c a nh c sĩ Hoàng Vân. ẻ ớ ượ ườ ủ ạ II. Chu n b : ẩ ị - Đàn máy băng casset. - Các lo i nh c c : Phách tre, tr ng l c, gáo d a... ạ ạ ụ ố ắ ừ III. H ng d n: ướ ẫ Ho t đ ng c a cô ạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh gi i thi u: Ổ ị ớ ệ - Ch i trò ch i "Bé ch bé em". ơ ơ ị - Tr ch i.ẻ ơ 2. Ti n hành: ế a. D y hát: ạ - L n 1: Hát + đàn. ầ - L n 2: Cô hát + c ch đi u b + đàn. ầ ử ỉ ệ ộ - Đàm tho i: ạ • Cô v a hát cho các con nghe bài gì? ừ C a nh c sĩ nào? ủ ạ • Các con th y bài hát này nh th ấ ư ế nào? ( v giai đi u, v n i dung). ề ệ ề ộ • Còn cô cô th y giai đi u c a bài ấ ệ ủ hát này vui, tình c m. V n i dung nói v ả ề ộ ề m t em bé khi ra tr ng m m non em r t ộ ườ ầ ấ nh , nh c sân tr ng, nh t ng hàng cây, ớ ớ ỏ ườ ớ ừ nh bàn gh thân yêu, nh cô giáo hi n đã ớ ế ớ ề d y em l n khôn. ạ ớ • V y các bé l p mình có mu n cùng ậ ớ ố v i cô hát bài hát " Cháu v n nh tr ng ớ ẫ ớ ườ m m non" không? ầ - Tr ẻ chú ý nghe cô hát. - Bài hát "Cháu v n nh tr ng m m non" ẫ ớ ườ ầ c a nh c sĩ Hoàng Lân. ủ ạ - Bài hát này vui, nói v tr ng h c có cô ề ườ ọ giáo, có b n... ạ - D mu n. ạ ố - Tr hát theo yêu c u c a cô (c l p, t , ẻ ầ ủ ả ớ ổ nhóm, cá nhân). - Tr th c hi n theo yêu c u c a cô. ẻ ự ệ ầ ủ - L n 3: Cô đánh nh p cho tr hát.ầ ị ẻ = L u ý: cô ph i s a sai cho tr v cao ư ả ử ẻ ề đ , tr ng đ và l i bài nh c. ộ ườ ộ ờ ạ b. VĐTN: - Đ bài hát thêm sinh đ ng cô m i các ể ...
— Xem thêm —
Bình luận