GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 6

Số trang: 19
Mã số: 225763
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-18 01:52:52
Phản ứng của xã hội đối với sự suy thoái đất là bảo tồn đất, có thể đưa ra các phương pháp có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn sự thoái hóa đất. Mục đích của bảo tồn đất là duy trì sự hoạt động của sinh vật liên tục và lâu dài trong đất, hạn chế mức độ suy thoái đất. Trong thực tế, bảo tồn đất và nước là một trong những thách thức to lớn. Đã có những giải pháp công bố và đưa vào thực tiễn, tuy nhiên đễ làm sao áp dụng tốt và có những giải pháp thích hợp cho từng quốc gia là vấn đề rất cần thiết. 96 Phản ứng c ủa xã h ội đố i v ới s ự suy thoái đất là b ảo t ồn đấ t, có th ể đư a ra các ph ương pháp có th ể ki ểm soát ho ặc ng ăn ch ặn s ự thoái hóa đất. M ục đích c ủa b ảo t ồn đấ t là duy trì s ự ho ạt độ ng c ủa sinh v ật liên t ục và lâu dài trong đất, h ạn ch ế m ức độ suy thoái đất. Trong th ực t ế, b ảo t ồn đấ t và n ước là m ột trong nh ững thách th ức to l ớn. Đ ã có nh ững gi ải pháp công b ố và đư a vào th ực ti ễn, tuy nhiên đễ làm sao áp d ụng t ốt và có nh ững gi ải pháp thích h ợp cho t ừ ng qu ốc gia là v ấn đề rất c ần thi ết. Chính sách c ủa nhà n ước từ trung ương đến đị a ph ương. - Vấn đề về kinh t ế xã h ội. - Tổ ch ức cu ả các nông dân tr ực ti ếp tham gia s ản xu ất. - Các công ty xí nghi ệp, các t ổ ch ức đoàn th ể. - Th ị tr ườ ng tiêu th ụ. - Giáo d ục c ộng đồng. - Cộng đồng đô th ị. V.1.4.3 S ử d ụng đất ở Đ BSCL Trong các ph ần tr ước là nh ững đánh giá v ề ti ềm n ăng thoái hóa đất hi ện t ại c ủa các nhóm đấ t chính. K ết q ủa cho th ấy c ần ph ải có nh ững chính sách, bi ện pháp c ụ th ể và phù h ợp trong s ử d ụng và qu ản tr ị đấ t đai. B ởi l ẽ, ti ế n trình đất c ũng di ễn bi ến nh ư chu k ỳ s ống c ủa con ng ườ i: phát sinh (sinh ra), phát tri ển (l ớn lên), thu ần th ục (tr ưởng thành) và b ạc màu, c ằn c ổi (già đi). Đố i với đấ t Đ BSCL c ần chú ý m ột s ố đ iể m trong s ử d ụng nh ư sau: - Hiện t ại, nhóm đất phù sa đang còn màu m ỡ ch ưa có nh ững tr ở ng ại đáng k ể, c ần đượ c vun bón, làm đất và có th ời gian để đấ t ph ụ c hồi. Nên b ố trí mùa v ụ và lo ại cây tr ồng khác nhau (thí d ụ: lúa được luân canh v ới đậ u ch ẳng h ạn) để cải thi ện độ phì c ủ a đấ t và có th ể s ử d ụng ti ềm n ăng phì nhiêu c ủa đấ t đượ c lâu dài. - Cần bón phân h ữu c ơ, phân chu ồng, phân xanh và làm b ờ th ửa cho nhóm đất phù sa c ổ có địa hình cao để tăng độ phì nhiêu cho đất và h ạn ch ế s ự xói mòn do n ước m ưa hàng n ăm ( đối v ới nh ữ ng lo ại đấ t có thành ph ần sa c ấu thô ở lớp đấ t m ặt). - Cần có bi ện pháp ng ăn ch ặn s ự xâm nh ập m ặn vào các vùng đất ven sông r ạch đang b ị nhi ễm m ặn hàng n ăm, để tránh hi ện t ượ ng đất b ị m ặn hóa và d ẫn đế n sodic hóa đất ( đố i v ới nhóm đất phù sa nhi ễm m ặn). Tuy nhiên, c ần th ận tr ọng h ơn trong các khu v ự c đấ t phèn ti ềm tàng, có t ầng đất ch ứa v ật li ệu sinh phèn xu ất hi ện c ạn và trung bình vì ti ềm n ăng phèn hóa d ễ x ảy ra khi xây d ựng h ệ th ống đê bao ng ăn m ặn. - Đặ c bi ệt đố i v ới đấ t phèn, hi ện nay có nhi ều công trình nghiên c ứu đượ c thực hi ện để c ải t ạo và s ử d ụng đất phèn b ằng nhi ều cách khác nhau. Nh ìn chung, có 3 hướng chính: (1) R ửa phèn ( ...
— Xem thêm —
Bình luận