TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

Số trang: 6
Mã số: 225282
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 05:44:12
Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ - Biết một số đạng biểu đồ thường dùng - Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu - Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp.
— Xem thêm —