Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Đề số 10

Lượt xem: 193
Số trang: 0
Mã số: 222874
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-21 10:22:56
ĐỀ 10 1/ Trong dài hạn, doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất tại sản lượng có: a b c tiểu) 2/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ sản xuất tại sản lượng a P=MC b MR=MC c AC=MC d AR=MC LMC = SMC = MR = LAC = SAC MR = LMC =LAC Chi phí trung bình AC là thấp nhất (cực d Chi phí trung bình AC chưa là thấp nhất (cực tiểu) 3/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), tại điểm gãy của đường cầu, khi doanh nghiệp có chi phí biên MC thay đổi thì: a b Giá P tăng, sản lượng Q không đổi Giá P tăng, sản lượng Q giảm c d Giá P và sản lượng Q không đổi Giá P không đổi, sản lượng Q giảm 4/ Các doanh nghiệp độc quyền nhóm hợp tác công khai hình thành nên một tổ chức hoạt động theo phương thức của ĐỀ 10 1/ Trong dài hạn, doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất tại sản lượng có: a b c tiểu) 2/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ sản xuất tại sản lượng a P=MC b MR=MC c AC=MC d AR=MC LMC = SMC = MR = LAC = SAC MR = LMC =LAC Chi phí trung bình AC là thấp nhất (cực d Chi phí trung bình AC chưa là thấp nhất (cực tiểu) 3/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), tại điểm gãy của đường cầu, khi doanh nghiệp có chi phí biên MC thay đổi thì: a b Giá P tăng, sản lượng Q không đổi Giá P tăng, sản lượng Q giảm c d Giá P và sản lượng Q không đổi Giá P không đổi, sản lượng Q giảm 4/ Các doanh nghiệp độc quyền nhóm hợp tác công khai hình thành nên một tổ chức hoạt động theo phương thức của
— Xem thêm —