danh sach nhan luc

Lượt xem: 829
Số trang: 1
Mã số: 22
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Danh sách nhân lực
stt
Họ và tên Chức vụ
Số điện thoại
Số thẻ Số tiền Ký tên
1
Nguyễn Tiến
Khôi
Giám đốc
0913307968 5.000.000
2
Đỗ Xuân Dũng Phó Giám đốc
thường trực
0973072397 25.000.000
3
Phạm Kiên
Cường
Trưởng phòng
tổ chức
01233839000
4
Lê Văn Trường Phó giám đốc 0962243616 25.000.000
5
Nguyễn Hùng
Cường
Chánh văn
phòng
0982169422 25.000.000
6
Nguyễn Mạnh
Hùng
Marketing 0978510215
7
Nguyễn Như
Phúc
Phó phòng kế
hoạch
0907510160
8
Kim Quý Dương Phó giám đốc vp
vĩnh phúc
01634423561
9
Phạm Hồng
Quang
Marketing 0989045242
1
0
Đào Phúc Dưỡng Marketting 0943231113
1
1
Nguyễn Mạnh
Cường
Marketing 0966666948 5.000.000
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-08-08 19:22:31
Danh sách nhân l ực stt H ọ và tên Ch ức vụ S ố điện thoại S ố thẻ S ố tiền Ký tên 1 Nguy ễn Tiến Khôi Giám đ ốc 0913307968 5.000.000 2 Đ ỗ Xuân Dũng Phó Giám đ ốc thường trực 0973072397 25.000.000 3 Phạm Kiên Cường Trưởng phòng tổ chức 01233839000 4 Lê Văn Trường Phó giám đ ốc 0962243616 25.000.000 5 Nguyễn Hùng Cường Chánh văn phòng 0982169422 25.000.000 6 Nguy ễn Mạnh Hùng M arketing 0978510215 7 Nguy ễn Như Phúc Phó phòng k ế hoạch 0907510160 8 Kim Quý D ương Phó giám đ ốc vp vĩnh phúc 01634423561 9 Ph ạm Hồng Quang M arketing 0989045242 1 0 Đào Phúc D ưỡng M arketting 0943231113 1 1 Nguy ễn Mạnh Cường M arketing 0966666948 5.000.000
— Xem thêm —
Từ khóa: danh sáchnhân lực
Bình luận