Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 11:45:20
1 CHÍNH PH ******** CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM Ðc lp - T do - Hnh phúc ******** S: 102/1998/NÐ-CP Hà Ni, ngày 21 tháng 12 nãm 1998 NGH Ð NH CA CHÍNH PH S 102/1998/NÐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NÃM 1998 SA ÐI, B SUNG MT S ÐIU CA NGH ÐNH S 28/1998/NÐ-CP NGÀY 11 THÁNG 5 NÃM 1998 CA CHÍNH PH QUY ÐNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TR GIA TÃNG CHÍNH PH Cãn c Lut T chc Chính ph ngày 30 tháng 9 nãm 1992; Cãn c Lut thu giá tr gia tãng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 nãm 1997; Cãn c ði m 2, m c IV Ngh quyt s 18/1998/QH10 ngày 25 tháng 11 nãm 1998 ca Quc hi v d toán ngân sách Nhà ný c nãm 1999; Theo ð ngh ca B trýng B Tài chính, NGH Ð NH: Ði u 1. S a ð i, b sung m t s ðiu ca Ngh ðnh s 28/1998/NÐ-CP ngày 11 tháng 5 nãm 1998 ca Chính ph quy ðnh chi tit thi hành Lut thu giá tr gia tãng nhý sau: 1. B sung ði týng không thu c din chu thu giá tr gia tãng vào ðon ðu khon 4, Ðiu 4 nhý sau: ''Máy bay, dàn khoan, tàu thy thuê ca nýc ngoài, loi trong nýc chýa sn xut ðýc, dùng cho sn xut, kinh doanh''. 2. S a ð i khon 7, Ðiu 4 nhý sau: ''Dch v tín dng bao gm các hình thc cho vay (k c cho vay trong trýng hp bo lãnh), cho thuê tài chính ca t chc tín dng, qu ðu tý và các hot ð ng chuyn nhýng vn''. 3. S a ð i, b sung ðim d khon 1 Ðiu 9 nhý sau: ''d) Các trýng hp ðýc khu tr thu ðu vào theo t! l sau: Các cõ s" sn xut, ch bin mua nông sn, lâm sn, thy sn chýa qua ch bin ca ngýi sn xut mà không có hóa ðõn giá tr gia tãng thì ðýc khu tr thu ðu vào theo m t t! l (%) tính trên giá tr hàng hóa mua vào nhý sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T! l 5% ði vi sn ph#m trng tr$t thu c các loi cây ly nh%a, ly m, ly du, mía cây, chè búp týõi, lúa, ngô, khoai s&n; sn ph#m chãn nuôi là gia súc, gia cm, cá, tôm và các loi thy sn khác; T! l 3% ði vi các loi sn ph#m là nông sn, lâm sn không quy ðnh trong nhóm ðýc khu tr 5% nêu trên. Các trýng hp khác ðýc khu tr thu ðu vào theo m t t! l (%) tính trên giá tr hàng mua vào nhý sau: T! l 5% ði vi s&t thép ph liu do cõ s" sn xut mua gom làm nguyên liu sn xut s&t thép; hi sn do cõ s" sn xut ch bin mua ca ngý dân; tin bi thýng ca hot ð ng kinh doanh bo him; T! l 3% ði vi hàng chu thu tiêu th ð'c bit ca t chc, doanh nghip thýõng mi mua ca cõ s" sn xut hàng chu thu tiêu th ð'c bit ð bán. B Tài chính cãn c vào tình hình giá c và hot ð ng sn xut, kinh doanh t ng m't hàng, trình Chính ph ðiu ch(nh danh mc sn ph#m và mc khu tr thu ðu vào quy ðnh ti Ðiu này. Vic tính khu tr thu ho'c hoàn thu ðu vào quy ðnh trên ðây không áp dng ði vi trýng hp các sn ph#m này ðýc làm nguyên liu ð sn xut, ch bin hàng xut kh#u ho'c mua ð xut kh#u''. 4. S a ð i khon 1, Ðiu 15 nhý sau: ''1. Cõ s" kinh doanh thu c ði týng n p thu theo phýõng pháp khu tr thu ðýc xét hoàn thu nu s thu ðu vào ðýc khu tr ca ba tháng liên tc ln hõn s thu ðu ra. Nh)ng cõ s" kinh doanh xut kh#u m't hàng theo thi v ho'c theo t ng k* vi s lýng ln, nu phát sinh s thu giá tr gia tãng ðu vào ca hàng hóa xut kh#u ln so vi thu ðu ra thì ðýc xét hoàn thu giá tr gia tãng t ng k*''. 5. S a ð i, b sung khon 1, 2 Ðiu 20 nhý sau: ''1. Ði vi nh)ng cõ s" sn xut, xây d%ng, vn ti, thýõng mi, du lch, dch v, ãn ung nh)ng nãm ðu áp dng thu giá tr gia tãng mà b l+ do s thu giá tr gia tãng phi n p ln hõn s thu tính theo mc thu doanh thu trýc ðây thì ðýc xét gim thu giá tr gia tãng phi n p. Mc ðýc xét gim thu giá tr gia tãng ði vi t ng cõ s" kinh doanh týõng ng vi s l+ do nguyên nhân nêu trên, nhýng ti ða không výt qúa s thu giá tr gia tãng mà cõ s" kinh doanh phi n p ca nãm ðýc xét gim thu. 2. Ði vi m t s sn ph#m, hàng hóa, dch v sn xut, kinh doanh ðang g'p khó khãn ðýc gim 50% mc thu tính trên giá bán hàng hóa, dch v: Than ðá; Máy cày, máy kéo, máy bõm nýc, máy công v, máy ð ng l%c; Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xút (NaOH), Natrihypocloxít (Na OC1), Canxihypocloxít (Ca (OCl)2), Nhôm hyðrôxit (A1 (OH)3), Axít Clohyðric (HC1), Clo l,ng và khí (Clo (C12)); Natri Silicat (Na2SiO3); Hàng chu thu tiêu th ð'c bit " khâu kinh doanh thýõng mi n p thu theo phýõng pháp khu tr thu; Khách sn, du lch, ãn ung''. 6. B sung vào cui Ðiu 21 nhý sau: ''Ði vi doanh nghip Nhà nýc hot ð ng ...
— Xem thêm —
Bình luận