vat lieu co khi

Lượt xem: 672
Số trang: 3
Mã số: 215545
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Ngµy so¹n : 29/6/2010
Ngµy ging : 2/7/2010
Tt : 16
ch¬ng III : Gia c«ng khÝ
Bµi 18 - vËt liÖu khÝ
I - Môc Tiªu
1- KiÕn Thøc : Bt c¸ch ph©n lo¹i t liÖu khÝ phæ biÕn,
BiÕt ®îc tÝnh chÊt bn cña vËt liÖu khÝ.
2- KÜ n¨ng : thÓ nhËn biÕt ®îc c t dông, n phÈm sö
ng trong gia ®×nh ®ùpcm b»ng vËt liÖu nµo
3 - Th¸i ®é : Cã ý thøc häc tËp vµ ln thùc tÕ
II - ChuÈn bÞ :
GV : S¸ch,i sn
HS : S¸ch, ghi
III- TiÕn tr×nh y c :
1 - KiÓm tra
2 - Bµii
H§ 1 :c vËt liÖu khÝ bn ( 20 phót )
Mn s¶n xt ra 1 SP
nµo ®ã ®Çu tiªn ta cÇn
cã nguyªn vËt liÖu ,
y nguyªn vËt liÖu ®ã
phi ®¶mo nh÷ng
yªu cÇu g× ?
Quan s¸t chiÕc xe ®¹p,
chØ ra nh÷ng chi tiÕt,
bé phËn nµo cña xe ®îc
lµm b»ng kim lo¹i ?
Giíi thiÖu ®å
HS dù ®o¸n
HS tri
HS nghe
1 - VËt liÖu kim li
a) Kim lo¹i ®en
Gang thÐp : CÊu t¹o chñ
yÕu bëi s¾t c¸cbon
b) Kim lo¹iu
- Thêng sö dông s¾t , nhom
hîp kim cña chóng
- Cã tÝnh chèngi mßn,
chèng ¨n mßn, Ýt«xi h
trong m«i trêng, tÝnh n
®iÖn, nhiÖt cao, dÔ r¸t
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ph©n tÝchng phÇn a,
b
Kh¸c bt víit liÖu
kim lo¹i, vËt liÖu phi
kim lo¹i cã c¸c ®Æc tÝnh
lµ u ®iÓm nh gia
c«ng, kh«ng «xi ho¸,
Ýt mµi n,.... vµ cã
nh÷ng ®Æc tÝnhn
®iÖn , nhiÖt kÐm
? i lo¹i chÊt dÎo cã c¸c
®Æc tÝnh g× ? u ®iÓm
nhîc ®iÓm cña mçi
lo¹i
? tªn c¸cn phÈm
c¸ch ®iÖn lµm b»ng cao
su ?
nhËn bt,
ph©n bt
ng hay kÐoi...
2 - VËt liÖu phi kim li
a) ChÊt dÎo
* ChÊto nhiÖt
* ChÊto nhiÖtn
b) Cao su
tÝnh ®µni cao, kh
ng gim chÊnt,ch
®iÖn vµch ©m => sö
dông lµm s¨m, èng lèp, vßng
®Öm, s¶m phÈm c¸ch
®iÖn,...
H§ 2 :c tÝnh chÊt bn cña vËt liÖu khÝ ( 15 phót )
Mn chänt liÖu phï
pin phÈm tan
chó ý ®Õn ®iÒu ?
GV híng dÉn HS tri
c¸c c©u hái trong SGK
1 - TÝnh chÊt häc
2 - TÝnh chÊt vËt
3 - TÝnh chÊt ho¸ häc
4 - TÝnh chÊt c«ng ng
H§ 3 : Tæng kÕt ( 3 phót )
Qua bµi nµy chóng ta
n¾m ch¾c ®îc nh÷ng
kiÕn thøc nµo ?
§Ó chän SPo ®Êy,
chóng ta cÇn c¨n cø vµo
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
chÊt lîng chÊt liÖu
gi¸,..
VN : §äc tríc bµi thùc
nh, chnmÉu
o o
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-16 15:23:47
muc tieu
chuan bi
day hoc muc tieu chuan bi day hoc Ngy son : 29/6/2010 Ngy ging : 2/7/2010 Tit : 16 ch ng I I I : Gia cng c kh Bi 18 - vt liu c kh I - Mc T iu 1- Kin Thc : Bit cch phn loi vt liu c kh ph bin, Bit c tnh cht c bn ca vt liu c kh. 2- K nng : C th nhn bit c cc vt dng, sn phm s dng t rong gia nh pc lm bng vt liu no 3 - Thi : C thc hc tp v lin h thc t I I - Chu n b : GV : Sch, bi son HS : Sch, v ghi I I I - Ti n t r n h dy hc : 1 - Kim t ra 2 - Bi mi H 1 : Cc v t li u c kh c b n ( 20 pht ) Mun sn xut ra 1 SP no u tin ta cn c nguyn vt liu , Vy nguyn vt liu phi m bo nhng yu cu g ? Quan st chic xe p, ch ra nhng chi t i t, b phn no ca xe c lm bng kim loi ? Gii th iu s HS d on HS t r li HS nghe v 1 - Vt liu kim loi a) Kim loi en Gang v thp : Cu to ch yu bi st v ccbon b) Kim loi mu - Th ng s dng st , nhom v hp kim ca chng - C tnh chng mi mn, chng n mn, t b xi ho trong mi t r ng, tnh dn in, nhit cao, d rt Phn tch tng phn a, b Khc bit vi vt liu kim loi, vt liu phi kim loi c cc c tnh l u im nh d gia cng, khng b xi ho, t mi mn,.... v c nhng c tnh dn in , nhit km ? Mi loi cht do c cc c tnh g ? u im v nh c im ca mi loi ? K tn cc sn phm cch in lm bng cao su ? nhn bit, phn bit mng hay ko di... 2 - Vt liu phi kim loi a) Cht do * Cht do nhit * Cht do nhit rn b) Cao su C tnh n hi cao, kh nng gim chn tt, cch in v cch m = s dng lm sm, ng lp, vng m, sm phm cch in,... H 2 : Cc tn h ch t c b n ca v t li u c k h ( 15 pht ) Mun chn vt liu ph hp vi sn phm ta cn ch n iu g ? GV h ng dn HS t r li cc cu hi t rong SGK 1 - Tnh cht c hc 2 - Tnh cht vt l 3 - Tnh cht ho hc 4 - Tnh cht cng ngh H 3 : Tng k t ( 3 pht ) Qua bi ny chng ta nm chc c nhng kin thc no ? chn SP no y, chng ta cn cn c vo cht l ng v cht liu v gi c,.. VN : c t r c bi thc hnh, chun b mu bo co
— Xem thêm —
Từ khóa: cơ khí