Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 09:34:58
1 Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG ------- C NG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp – T do – Hnh phúc --------- S : 35/2008/Q-UBND Long Xuyên, ngày 06 tháng 10 nm 2008 QUY T NNH V VIC BAN HÀNH QUY CH PHI HP THC HIN CÔNG TÁC NG KÝ KINH DOANH, NG KÝ THU VÀ C P GI Y PHÉP KH C D U I V I DOANH NGHIP THÀNH L P TRÊN A BÀN TNH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN TNH AN GIANG C n c Lut T chc Hi ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c hi thông qua ngày 26/11/2003; C n c Lut ban hành vn b n quy ph m pháp lut ca Hi ng nhân dân, y ban nhân dân; C n c Thông tư liên tch s 05/2008/TTLT/BKHT-BTC-BCA ngày 29/7/2008 ca B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an; Xét ngh ca Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: iu 1. Ban hành kèm theo Quyt nh này Quy ch phi hp thc hin công tác ng ký kinh doanh, ng ký thu và ng ký con du i vi doanh nghip thành lp trên a bàn tnh An Giang. iu 2. Quyt nh này có hiu lc thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. iu 3. Chánh Vn phòng y ban nhân dân tnh; giám c, th trư ng các s , ngành có liên quan và ch tch y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph chu trách nhim thi hành Quy t nh này. N i nhn: - TT. TU, H ND t nh; - CT và các PCT. UBND t nh; - Website Chính ph ; - C !c Ki m tra v n b "n (B # T ư pháp); - Các s , ban ngành oàn th c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; - Lãnh $o VP. UBND t nh; - Trung tâm công báo t nh; - Các phòng, ban, trung tâm thu #c VP. UBND t nh; - L ưu: KT; VT. TM. U BAN NHÂN DÂN TNH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH V ng Bình Thnh QUY CH PH I HP THC HIN CÔNG TÁC NG KÝ KINH DOANH, NG KÝ THU VÀ NG KÝ CON D U I V I DOANH NGHIP THÀNH L P TRÊN A BÀN TNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35 /2008/Q-UBND ngày 06 tháng 10 nm 2008 c a y ban nhân dân tnh An Giang) Nh %m t$o i&u kin thun li khi trin khai thc hin cơ ch m#t c(a liên thông trong gi "i quyt h) sơ, th t!c thành lp doanh nghip, y ban nhân dân tnh An Giang ban hành Quy ch phi hp thc hin công tác ng ký kinh doanh, ng ký thu và ng ký con d u như sau: Ch ng I NH NG QUY NNH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Quy ch này Quy nh v& h) sơ, trình t và cơ ch phi hp gi*a S K ho$ch và +u t ư, C!c Thu, Công an tnh v& ng ký kinh doanh, ng ký thu và ng ký con du i vi doanh nghip, chi nhánh, vn phòng $i din thành lp, ho$t #ng theo Lut Doanh nghi p. iu 2. i tng áp dng 1. T , ch-c, cá nhân ng ký kinh doanh, ng ký thu và ng ký con du khi thành l p doanh nghip, thành lp chi nhánh, vn phòng $i din ho.c thay ,i n#i dung ng ký kinh doanh theo Quy nh ca Lut Doanh nghip và Lut Qu"n lý thu; 2. C ơ quan và cán b#, công ch-c ngành K ho$ch và +u tư, Công an tnh, C!c Thu trong quá trình th c thi nhim v! gi"i quyt th t!c hành chính có liên quan n ng ký kinh doanh, ng ký thu và ng ký con du. iu 3. Nguyên tc gii quyt th tc hành chính 1. Nguyên t /c gi"i quyt th t!c hành chính thc hin theo Quy nh t$i kho"n 3 M!c I Thông t ư liên tch s 05/2008/TTLT/BKHT-BTC-BCA ngày 29/7/2008 ca B# K ho $ch và +u tư, B# Tài chính và B# Công an; 2. C ơ quan ng ký kinh doanh ưc nêu t$i kho"n 3 M!c I Thông tư liên tch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 ca B# K ho$ch và +u tư, B# Tài chính và B # Công an là Phòng ng ký kinh doanh thu#c S K ho$ch và +u tư (sau ây g0i t/t là Phòng ng ký kinh doanh). iu 4. Kt qu gii quyt các th tc hành chính v ng ký kinh doanh, ng ký thu , ng ký con du 1. Kt qu" gi"i quyt th t!c hành chính ưc thc hin theo Quy nh t$i kho"n 4 M !c I Thông tư liên tch s 05/2008/TTLT/BKHT-BTC-BCA ngày 29/7/2008 ca B # K ho$ch và +u tư, B# Tài chính và B# Công an. 2. S K ho$ch và +u tư thc hin các i&u kin c+n thit i&u chnh các chương trình ng ký kinh doanh và ng ký kinh doanh qua m$ng cho phù hp vi m1u Giy ch -ng nhn ng ký kinh doanh và ng ký thu, m1u Giy ch-ng nhn ng ký ho$t #ng và ng ký thu theo Quy nh t$i Thông tư liên tch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 ca B# K ho$ch và +u tư, B# Tài chính và B # Công an. Ch ng II TRÌNH T , TH TC NG KÝ KINH DOANH, NG KÝ THU, NG KÝ CON D U iu 5. H s ng ký kinh doanh, ng ký thu, ng ký con du 1. Các tr ư2ng hp thành lp mi doanh nghip, thành lp mi chi nhánh, vn phòng $i din, thay ...
— Xem thêm —
Bình luận