Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 09:36:54
Quyết định số 29/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “điện tử dân dụng” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành BỘ LAO ĐỘNG, TH ƯƠNG BINH VÀ XÃ H ỘI ----- C Ộ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ------- S ố: 29/2008/Q Đ-BL ĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 4 n ăm 2008 QUYẾT ĐỊ NH BAN HÀNH CH ƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG C ẤP NGH Ề, CH ƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGH Ề CHO NGH Ề “ Đ IỆ N T Ử DÂN D ỤNG” B Ộ TR ƯỞNG B Ộ LAO ĐỘNG, TH ƯƠNG BINH VÀ XÃ H ỘI Căn c ứ Lu ật D ạy ngh ề ngày 29 tháng 11 n ăm 2006; C ăn c ứ Ngh ị đị nh s ố 186/2007/N Đ-CP ngày 25 tháng 12 n ăm 2007 c ủa Chính ph ủ quy đị nh ch ức n ăng, nhi ệm v ụ, quy ền h ạn và c ơ c ấu t ổ ch ức c ủa B ộ Lao động - Th ương binh và Xã h ội; C ăn c ứ Quy ết đị nh s ố 01/2007/Q Đ-BL ĐTBXH ngày 04/01/2007 c ủa B ộ tr ưở ng B ộ Lao độ ng- Th ương binh và Xã h ội ban hành Quy định v ề ch ương trình khung trình độ trung c ấ p ngh ề, ch ương trình khung trình độ cao đẳng ngh ề; Xét đề ngh ị c ủa H ội đồ ng th ẩm định v ề vi ệc ban hành ch ương trình khung trình độ trung c ấ p ngh ề, ch ương trình khung trình độ cao đẳng ngh ề “ Điệ n t ử dân d ụng”; Theo đề ngh ị c ủa T ổng c ục Tr ưởng T ổng c ục D ạy ngh ề, QUY ẾT ĐỊ NH: Đ iề u 1. Ban hành kèm theo Quy ết đị nh này B ộ ch ương trình khung trình độ trung c ấp ngh ề, ch ương trình khung trình độ cao đẳng ngh ề cho ngh ề:“ Điệ n t ử dân d ụng”. Trên c ơ s ở b ộ ch ương trình khung nói trên, Hi ệu tr ưởng các tr ường cao đẳng ngh ề, tr ườ ng trung c ấp ngh ề, tr ường trung c ấp chuyên nghi ệp, tr ường cao đẳng, tr ường đại h ọc có đăng ký ho ạt độ ng d ạy ngh ề trình độ trung c ấp, trình độ cao đẳng xác định, t ổ ch ức th ẩm định và duy ệt ch ương trình d ạy ngh ề áp d ụng cho tr ường mình. Đ iề u 2. Quy ết đị nh này có hi ệu l ực thi hành sau 15 ngày, k ể t ừ ngày đăng Công báo. Đ iề u 3. Các B ộ, c ơ quan ngang B ộ, c ơ quan thu ộc Chính ph ủ, T ổ ch ức chính tr ị-xã h ội và U ỷ ban nhân dân các t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc Trung ương, T ổng c ục D ạy ngh ề, các tr ườ ng cao đẳng ngh ề, tr ường trung c ấp ngh ề, tr ường trung c ấp chuyên nghi ệp, tr ường cao đẳng, tr ường đại h ọc có đăng ký ho ạt độ ng d ạy ngh ề trình độ trung c ấp và trình độ cao đẳng cho ngh ề “ Điệ n t ử dân d ụng” và các đơn v ị có liên quan ch ịu trách nhi ệm thi hành Quy ết đị nh này./. KT. BỘ TR ƯỞNG TH Ứ TR ƯỞNG Đ àm H ữu Đắ c CHƯƠ NG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG C ẤP NGH Ề (Ban hành kèm theo Quy ết đị nh s ố 29/2008/Q Đ-BL ĐTBXH ngày 04 tháng 4 n ăm 2008 c ủ a B ộ tr ưở ng B ộ Lao động - Th ương binh và Xã h ội) Tên ngh ề: Đ iệ n t ử dân d ụng Mã ngh ề: Trình độ đ ào t ạo: Trung c ấp ngh ề Đố i tượ ng tuy ển sinh: - T ốt nghi ệp Trung h ọ c phổ thông và t ương đươ ng; - T ốt nghi ệp Trung h ọc c ơ s ở và t ương đươ ng, có b ổ sung v ăn hoá Trung h ọc ph ổ thông theo Quy ết đị nh B ộ Giáo d ục - Đào t ạo ban hành; S ố l ượ ng môn h ọc, mô đun đào t ạo: 28 B ằng c ấp sau khi t ốt nghi ệp: B ằng t ốt nghi ệp Trung c ấp ngh ề 1. M ỤC TIÊU ĐÀO T ẠO 1.1. Ki ến th ức, k ỹ n ăng ngh ề nghi ệp - Ki ến th ứ c: + Có nh ững ki ến th ức c ơ b ản v ề v ật li ệu linh ki ện điệ n t ử, k ỹ ...
— Xem thêm —
Bình luận