Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số

Lượt xem: 13864
Số trang: 4
Mã số: 214504
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-17 18:20:05
Tài liệu tham khảo bài tập môn kỹ thuật số bộ môn điện tử Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM 1 BÀI TP CÓ LI GII – PHN 1 MÔN K THUT S B  môn i n t   i H c Bách Khoa TP.HCM Câu 1 Cho 3 s A , B , và C trong h  th ng s c s r , có các giá tr : A = 35, B = 62, C = 141 . Hãy xác nh giá tr c  s r , n u ta có A + B = C. Câu 2 S  d ng tiên  và nh lý: a. Ch ng minh ng th c: A B + A C + B C + A B C = A C b. Cho A B = 0 và A + B = 1 , chng minh ng th c A C + A B + B C = B + C nh ngh a giá tr : A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1 A + B = C (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT b c 2: r 2 - 5r - 6 = 0 r = 6 và r = - 1 (lo i) H th ng c s 6 : tuy nhiên k t qu c ng không h p lý vì B = 62: không ph i s c s 6 VT: A C + A B + B C = (A + B) C + A B ; A + B = 1 = C + A B = C + A B + A B ; A B = 0 = C + ( A + A ) B = B + C : VP VT: A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C = B ( A + C ) + A C + B C ; x + x y = x + y = A B + B C + A C + B C = A B + A C + C ( B + B ) = A B + A C + C = A B + A + C = A ( B + 1) + C = A ...
— Xem thêm —
Bình luận