English Grammar Tests-Elementary Level s archive Basic English Grammar

Lượt xem: 226
Số trang: 0
Mã số: 213311
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-19 06:42:07
1.The pencils and paper ......... on your desk.

to be
is
are
be
2.......... do you like to do on the weekends? How
What
Who
Where
3.My sister is ......... home today. 1.The pencils and paper ......... on your desk. to be is are be 2.......... do you like to do on the weekends? How What Who Where 3.My sister is ......... home today.
— Xem thêm —
Từ khóa: