Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 01:47:34
Dùng lợn đực rừng cho phối giống với lợn cái địa phương tạo đàn con lai F1 50% máu lợn rừng có phẩm chất thịt thơm ngon ... có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. - Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hình thức bán chăn thả có sự kiểm soát. - Nhân giống và tạo ra sản phẩm hàng hoá, đánh giá hiệu quả kinh tế, làm cơ sở xác định cơ cấu giống vật nuôi; giúp bà con nông dân lựa chọn vật nuôi phù hợp, tăng thu nhập cho gia đình. 1 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CHĂN NUÔI LỢN LAI GIỮA LỢN RỪNG VÀ LỢN ĐỊA PHƯƠNG 1. Tên hợp đồng: Mô hình trình diễn chăn nuôi lợn lai giữa lợn rừng và lợn địa phương (lợn mán). 2. Mục tiêu của hợp đồng: - Dùng lợn đực rừng cho phối giống với lợn cái địa phương tạo đàn con lai F1 50% máu lợn rừng có phẩm chất thịt thơm ngon ... có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. - Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa theo hình thức bán chăn thả có sự kiểm soát. - Nhân giống và tạo ra sản phẩm hàng hoá, đánh giá hiệu quả kinh tế, làm cơ sở xác định cơ cấu giống vật nuôi; giúp bà con nông dân lựa chọn vật nuôi phù hợp, tăng thu nhập cho gia đình. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân. 2 - Biên soạn tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân. - Tổ chức cho nông dân đến tham quan và học tập mô hình. - Dịch các tài liệu kỹ thuật có liên quan (tài liệu cho hộ nông dân thực hiện mô hình và tài liệu thông tin tuyên truyền cho hộ nông dân) sang tiếng dân tộc thiểu số (nếu mô hình thực hiện trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số). - Tổ chức thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Kiểm tra giám sát. - Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng. - Tổ chức nghiệm thu, thanh lý và quyết toán tài chính. 4. Thời gian, địa điểm triển khai thực hiện hợp đồng: - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 9 tháng, từ tháng 3 đến tháng 11/2009. - Địa điểm thực hiện: xã Thiết Ống huyện Bá Thước và xã Phú Sơn huyện Quan Hoá. 3 5. Yêu cầu kỹ thuật và mức hỗ trợ a) Yêu cầu kỹ thuật TT Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Ghi chú 1 Giống: - Lợn đực giống - Lợn cái hậu bị Con con ≥ 10 ≥ 50 Lợn cái hậu bị địa phương, lợn rừng đực 2 Khối lượng ban đầu: - Lợn cái giống địa phương - Lợn đực giống (lợn rừng) kg kg ≥ 9 ≥ 13 3 Số con/điểm con ≥ 50 4 trình diễn mô hình 4 Mức hỗ trợ tối đa/hộ con 5- 6 5 Tỷ lệ sống: % ≥ 95 6 Tuổi phối giống lần đầu tháng 7- 8 tháng 7 Tuổi đẻ lứa đầu tháng ≤ 12 tháng 8 Trọng lượng lợn con sơ sinh kg/con 0,3- 0,5 9 Số con đẻ ra/lứa con ≥ 5 10 Số con sau cai sữa con ≥ 4 5 b) Mức hỗ trợ vật tư: (Tính cho 01 con) TT Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu chương trình Mức hỗ trợ Ghi chú 1 Giống ban đầu - Lợn cái - Lợn đực kg/con kg/con 8-12 13-17 8-12 13-17 2 Thức ăn Kg/con Do lợn rừng và lợn mán là loại ăn tạp, thức ăn dể kiếm, tận dụng là chính nên DA không hỗ trợ thức ăn. Người CN tự đầu tư 3 Vắc xin, thuốc thú y đồng/con 50.000 50.000 6 c) Định mức hỗ trợ công tác triển khai: TT Chỉ tiêu ĐVT Định mức Ghi chú 1 Hội thảo triển khai lần 1 1 ngày 2 Tập huấn lần 2 1 ngày/lần 3 Tham quan lần 2 1 ngày 4 Tổng kết lần 1 1 ngày 5 Cán bộ chỉ đạo/mô hình người 1 7 6. Kết quả đầu ra yêu cầu: - Số hộ nông dân được tham gia mô hình: tối thiểu 10 hộ. - Số nông ...
— Xem thêm —
Bình luận