Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 09:39:51
Thông tư 88/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước www.LuatVietnam.vn www.LuatVietnam.vn www.LuatVietnam.vn
— Xem thêm —
Bình luận