Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

Số trang: 4
Mã số: 211342
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-21 00:07:11
Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. - HS hứng thú học tập. TTẬẬPP LLÀÀMM VVĂĂNN NNGGHHEE-- KKỂỂ:: KKHHÔÔNNGG NNỠỠ NNHHÌÌNN.. TTẬẬPP TTỔỔ CCHHỨỨCC CCUUỘỘCC HHỌỌPP(( TTiiếếtt PPPPCCTT:: 77)) II.. MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH,, YYÊÊUU CCẦẦUU:: -- RRèènn kkỹỹ nnăănngg nngghhee vvàà nnóóii:: NNgghhee –– kkểể ccââuu cchhuuyyệệnn:: ““ KKhhôônngg nnỡỡ nnhhììnn”” nnhhớớ nnộộii dduunngg ttrruuyyệệnn,, hhiiểểuu đđiiềềuu ccââuu cchhuuyyệệnn mmuuốốnn nnóóii,, kkểể llạạii đđúúnngg.. -- TTiiếếpp ttụụcc rrèènn kkỹỹ nnăănngg ttổổ cchhứứcc ccuuộộcc hhọọpp.. -- HHSS hhứứnngg tthhúú hhọọcc ttậậpp.. IIII.. ĐĐỒỒ DDÙÙNNGG DDẠẠYY –– HHỌỌCC:: GGVV:: ttrraannhh mmiinnhh hhooạạ ttrruuyyệệnn.. IIIIII.. CCÁÁCC HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG DDẠẠYY –– HHỌỌCC:: NNỘỘII DDUUNNGG CCÁÁCCHH TTHHỨỨCC TTIIẾẾNN HHÀÀNNHH AA.. KKiiểểmm ttrraa bbààii ccũũ:: (( 55pphhúútt )) -- ĐĐọọcc bbààii:: kkểể vvềề bbuuổổii đđầầuu đđii hhọọcc.. BB.. BBààii mmớớii 11.. GGiiớớii tthhiiệệuu bbààii:: (( 11pphhúútt )) 22.. HHớớnngg ddẫẫnn llààmm bbààii ttậậpp.. aa.. BBààii11:: NNgghhee vvàà kkểể llạạii ccââuu cchhuuyyệệnn ““ KKhhôônngg nnỡỡ nnhhììnn””(( 1155 pphhúútt )) -- HHSS:: đđọọcc bbààii vviiếếtt ttuuầầnn ttrrớớcc.. -- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt,, đđáánnhh ggiiáá.. -- GGVV:: nnêêuu mmụụcc đđíícchh,, yyêêuu ccầầuu bbààii hhọọcc.. -- HHSS:: đđọọcc yyêêuu ccầầuu ccủủaa bbààii.. -- GGVV:: yyêêuu ccầầuu HHSS qquuaann ssáátt ttrraannhh -- HHSS:: qquuaann ssáátt ttrraannhh đđọọcc tthhầầmm ggợợii ýý.. -- GGVV:: kkểể llầầnn11,,đđặặtt ccââuu hhỏỏii.. -- HHSS:: ttrrảả llờờii -- GGVV:: kkểể llầầnn22 -- HHSS:: ggiiỏỏii kkểể llạạii ccââuu cchhuuyyệệnn.. ++ TThhii kkểể llạạii ttrruuyyệệnn.. -- GGVV:: eemm ccóó nnhhậậnn xxéétt ggìì vvềề aannhh tthhaannhh nniiêênn ?? -- HHSS:: ttrrảả llờờii -- GGVV:: cchhốốtt llạạii ttíínnhh kkhhôôii hhààii ccủủaa ccââuu bb.. BBààii22:: hhããyy ccùùnngg ccáácc bbạạnn ttrroonngg ttổổ mmììnnhh ttổổ cchhứứcc mmộộtt ccuuộộcc hhọọpp..(( 1177 pphhúútt)) 33.. CCủủnngg ccốố,, ddặặnn ddòò:: (( 22 pphhúútt )) cchhuuyyệệnn.. -- HHSS:: đđọọcc yyêêuu ccầầuu vvàà ggợợii ýý,, đđọọcc ttrrììnnhh ttựự 55 bbớớcc ttổổ cchhứứcc ccuuộộcc hhọọpp.. -- GGVV:: nnhhắắcc nnhhởở hhSS.. -- HHSS:: ttừừnngg ttổổ llààmm vviiệệcc nnhhaannhh tthheeoo ttrrììnnhh ttựự.. -- GGVV:: tthheeoo ddõõii,, hhớớnngg ddẫẫnn ccáácc ttổổ.. -- HHSS:: ccáácc ttổổ ttrrởởnngg tthhii đđiiềềuu kkhhiiểểnn ccuuộộcc hhọọpp ccủủaa ttổổ mmììnnhh ttrrớớcc llớớpp.. -- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt đđáánnhh ggiiáá.. -- GGVV:: nnhhậậnn xxéétt ttiiếếtt hhọọcc.. -- HHSS:: vvâânn ddụụnngg ccáácchh ttổổ cchhứứcc ccuuộộcc hhọọpp.. TTiiếếtt33:: LLUUYYỆỆNN TTẬẬPP LLÀÀMM VVĂĂNN –– LLUUYYỆỆNN TTỪỪ VVÀÀ CCÂÂUU NNGGHHEE KKỂỂ KKHHÔÔNNGG NNỠỠ NNHHÌÌNN.. TTẬẬPP TTỔỔ CCHHỨỨCC MMỘỘTT CCUUỘỘCC HHỌỌPP.. ÔÔNN VVỀỀ TTỪỪ CCHHỈỈ HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG,, TTRRẠẠNNGG TTHHÁÁII,, SSOO SSÁÁNNHH.. II.. MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH,, YYÊÊUU CCẦẦUU:: -- TTiiếếpp ttụụcc rrèènn kkỹỹ nnăănngg nnóóii:: KKểể llaaii ccââuu cchhuuyyệệnn ““ kkhhôônngg nnỡỡ nnhhììnn””.. TTổổ cchhứứcc mmộộtt ccuuộộcc hhọọpp ccóó hhiiệệuu qquuảả ccaaoo.. -- CCủủnngg ccốố kkiiểểuu ssoo ssáánnhh:: ssoo ssáánnhh ssựự vvậậtt vvớớii ccoonn nnggờờii.. ÔÔnn ttậậpp vvềề ttừừ cchhỉỉ hhooạạtt đđộộnngg,, ttrrạạnngg tthhááii.. IIII.. CCÁÁCC HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG DDẠẠYY –– HHỌỌCC:: NNỘỘII DDUUNNGG CCÁÁCCHH TTHHỨỨCC TTIIẾẾNN HHÀÀNNHH 11.. GGiiớớii ...
— Xem thêm —
Bình luận