Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán cho cà phê

Số trang: 2
Mã số: 211210
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 04:44:03
Với kỹ thuật thâm canh, cây cà phê trong quá trình sinh trưởng phải được sửa cành tạo hình hàng năm mới đảm bảo năng suất cao. Có thể coi đây là một trong các biện pháp kỹ thuật quan trọng nhằm giúp cây cà phê có các cành hữu hiệu được phân bổ đều trong tán, có khả năng ra quả nhiều và ổn định qua các năm. Kỹ thu ật tỉa cành, tạo tán cho cà phê Nguồn: hoind.tayninh.gov.vn Với k ỹ thu ật thâm canh, cây cà phê trong quá trình sinh tr ưởng ph ải đượ c s ử a cành t ạo hình hàng n ăm mớ i đả m b ảo n ăng su ất cao. Có th ể coi đây là m ột trong các bi ện pháp k ỹ thu ật quan trọ ng nhằm giúp cây cà phê có các cành h ữu hi ệu đượ c phân b ổ đề u trong tán, có kh ả n ăng ra qu ả nhi ều và ổn định qua các n ăm. Đây là m ột bi ện pháp k ỹ thu ật đòi h ỏi m ột k ỹ n ăng cao và kinh nghi ệm lâu n ăm. Thông th ường có 2 cách t ạo hình tán cây cà phê là: - T ạo hình c ơ b ản là cách để cây cà phê phát tri ển các thân, mang nh ững cành c ấp I để tạo bộ khung c ủa cây cà phê. Ng ười ta hãm ng ọn ho ặc để cho cây cà phê phát tri ển t ự do theo chi ềucao. Khi cây cà phê cao h ơn 1m thì hãm ng ọn và tu ỳ theo gi ống mà để độ cao 1,2m; 1,4m và 1,8m, nh ư gi ống Catimor, Catura thì để 1,2m là v ừa. Tuy v ậy, v ới cùng 1 lo ại gi ống, như ng nếu tr ồng ở đấ t tố t và được ch ăm bón đầy đủ thì nên b ấm ng ọn cao h ơn, so v ới n ơi đấ t x ấu kém màu m ỡ. Vì thi ếu dinh d ưỡng, ta nên để th ấp h ơn cho cây đủ sức nuôi t ầng I m ột cách vữ ng ch ắc. Sau đó, ch ăm sóc và nuôi ti ếp t ầng II để đưa b ộ tán cây lên cao h ơn. Đố i với càphê chè, có th ể nuôi 1 ho ặc 2 thân chính và nh ư v ậy khi hãm ng ọn s ẽ t ạo thành tán cây có hình tr ụ đơn ho ặc trụ kép. Cây cà phê chè, do d ễ b ị sâu đục thân tấ n công, nên trên thân cây, các cành c ơ b ản, t ức cành c ấp I càng xít nhau càng t ốt, ch ỉ c ắt b ỏ các cành th ật x ấu. Ngoài ra, ng ười ta còn để cho cây phát tri ển t ự do theo chi ều cao; cách này ít ph ổ bi ến vì ch ỉ s ử d ụng n ơi có điề u ki ện thuậ n lợi cho cà phê. - Tạo hình nuôi qu ả là sau khi t ạo hình c ơ b ản, cây phát tri ển ra các cành c ấp I thì ng ười ta làm cho các cành này sinh các cành cấp II và t ừ cành c ấp II ra các cành c ấp III v.v... nh ững cành này g ọi chung là cành th ứ c ấp, có kh ả n ăng ra quả cho nă ng suất. Trong k ỹ thu ật tạ o hình nuôi qu ả, ng ười ta ti ến hành m ấy lo ại nh ư: + B ấm đuôi én: Khi trên cành c ấp I có ít cành c ấp II thì ng ười ta ng ắt ng ọn cành và 2 lá chót cành t ạo ra hình đuôi chim én. Nh ư v ậy các cành th ứ c ấp s ẽ phát triể n. Cũ ng có khi do cây giao tán, nh ất là đối v ới các gi ống đượ c trồng dầ y như Catimor, thì ng ười ta c ũng b ấm đuôi én để hạn ch ế giao tán. Chú ý ch ỗ b ấm đuôi én (chót cành) n ếu có ch ồi m ọc ra thì cắ t bỏ. + T ạo hình ống: Trên các cành c ấp I, n ơi g ần sát thân kho ảng 10 - 15cm, n ếu có các cành c ấp II thì ng ười ta ngắ t bỏ m ột cách v ừa ph ải. + T ạo hình thông thoáng là ph ải ng ắt b ỏ t ất c ả các ch ồi v ượ t m ọc từ gốc, từ thân, các cành y ếu, cành t ăm h ương vì đây là các cành vô hi ệu. Các cành vượ t m ọc kho ẻ, m ập, th ẳng, tiêu t ốn dinh d ưỡng c ủa cây. Ch ỉ khi nào cây b ị sâu bệ nh, g ẫy thân chính m ới ph ải nuôi cành vượ t để tạo thành thân chính.
— Xem thêm —
Bình luận