Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-21 16:19:08
Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhânCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn)............................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn)............................. Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...........................................Giới tính…………….. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................ Nơi sinh........................................................................................................................ Dân tộc:…………………................ Quốc tịch: .......................................................... Số CMND..........................................cấp ngày:……................. nơi cấp: ................... Nơi thường trú/Tạm trú (1) :.......................................................................................... ...................................................................................................................................... Đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân (2) :................................................................... ...................................................................................................................................... trong thời gian cư trú tại địa phương:.......................................................................... Mục đích đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:........................................... ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)............. về tình trạng hôn nhân của người làm đơn ..... …, ngày……tháng…….năm… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (1) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú”. (2) Ghi rõ chưa đăng ký kết hôn với ai hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết. 20
— Xem thêm —
Bình luận