Tiểu luận :Giới thiệu nội dung Cách Mệnh trong tác phẩm Đường Cách Mệnh

Lượt xem: 314
Số trang: 6
Mã số: 21105
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
1.Hoàn cảnh ra đời tác phẩm:
Chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành khí tưởng của giai cấp sản
đấu tranh chống chủ nghĩa bản xây dựng hội mới. Phong trào đấu
tranh của giai cấp sản các nước trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ dựa
trên nền tảng tư tưởng Mác Lênin, hành loạt Đảng Cộng sản đã ra đời như:
Đảng xã hội - dân chủ Nga (1903); Đảng Cộng sản Pháp (1920)…
Khi lần đầu tiếp xúc được Luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề
thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định lấy đó làm hệ tưởng
cứu nước cho dân tộc Việt Nam.
Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời dựa trên nền tảng tưởng Mác
Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng một cách sáng tạo vào tình nh Việt
Nam bấy giờ, nêu lên một cách cụ thể nhưng dễ hiểu những vấn đề cốt lõi của
Cách Mạng Việt Nam, bước chuẩn bị quan trọng cho việc thành lập chính
đảng ở Việt Nam sau này.
2.Nội dung cách mệnh trong tác phẩm Đường Cách Mệnh:
Sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: Đường cách mệnh
một cuốn sách "phác thảo đường lối cứu nước” nhưng "là tưởng cốt lõi
trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc" . Con đường cứu nước ấy
con đường Cách mạng mang những nội dung cơ bản sau :
2.1Con đường đi lên của cách mạng Việt Nam : Việt Nam phải trải
qua dân tộc cách mệnh giai cấp cách mệnh đi theo con đường
CMXHCN _ CM vô sản theo tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê nin.
Nguyễn Ái Quốc đưa ra khái niệm “cách mệnh”:Cách mệnh là phá cái
đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Từ đó, Người xác định “mấy thứ
cách mệnh” như sau:
“- bản cách mệnh như cách mệnh Pháp năm 1789, Mỹ cách mệnh độc
lập năm 1776; Nhật cách mệnh năm 1864.
- Dân tộc cách mệnh như: Italia đuổi cường quyền Áo năm 1859; Tàu đuổi
Mãn Thanh 1911.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Giai cấp cách mệnh như công nông Nga đuổi bản giành lấy chính
quyền 1917.”
Theo người, mỗi loại cách mạng đều nảy sinh từ những mâu thuẫn :
Mâu thuẫn giữa địa chủ với bản mới, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai
cấp, những mâu thuẫn này chỉ thể được giải quyết bằng Cách mạng. Dân
tộc cách mệnh “dân tộc lệ đồng tâm hiệp lực đánh đuổi tụi áp bức mình
đi” để giành độc lập tự do. Giai cấp cách mệnh “giai cấp bị áp bức cách
mệnh để đạp đổ giai cấp đi áp bức mình.”
Người dẫn dắt những dụ về mâu thuẫn giai cấp dân tộc chính
An Nam, đó một cách khẳng định chúng ta cần phải tiến hành cả dân tộc
cách mệnh giai cấp cách mệnh, tiến hành giải phóng dân tộc để tiến lên
giải phóng giai cấp.
Từ việc phân tích bài học lịch s của Cách mạng sản Pháp 1789
cách mạng sản Mỹ 1776, người nhận định cách mệnh bản, cách mệnh
không đến nơi” Chỉ Cách mệnh Nga, sau khi giành chiến thắng thì Đảng
Cộng sản cầm quyền, tổ chức ra chính phủ công nông binh, phát đất ruộng cho dân
cày, giao công xưởng cho thợ thuyền, không bắt dân đi chết chobản và đế quốc
chủ nghĩa nữa, ra sức tổ chức kinh tế mới, để thực hành chủ nghĩa thế giới đại
đồng”. Theo Người, Cách mạng như thể là “thành công và thành công đến i”,
đúc rút quan điểm muốn cách mạng thành công thì nói tóm lại là phải theo
chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lenin”. Tức, Người vạch ra con đường Cách mạng
Việt Nam là CM đi theo chủ nghĩa Mác Lê nin.
2.2Về lực lượng cách mạng, Công nông chính nòng cốt của
cách mạng. Trong đó, công nhângiai cấp lãnh đạo. luận và thực tiễn
đã chứng minh cách mạng Việt Nam chỉ thể dành được thắng lợi khi đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Người chỉ Công nông người chủ Cách mệnh” “bị áp bức nặng
hơn”, vì “đông nhất nên sức mạnh n hết”, vì “là tay không chân rồi, nếu thua thì
chỉ mất một cái kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc”.
Nông dân là thành phần chiếm đại đa số trong xã hội, nguồn sống chính
lĩnh canh ruộng đất, đi làm thuê, làm mướn, bị áp bức bóc lột bằng đủ thứ
tô, thuế. Giai cấp công nhân những người phải bán sức lao động để đổi lấy
tiền lương nhưng không được sở hữu phương tiện sản xuất, đồng lương rẻ
mạt, lại thường xuyên bị áp bức, đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên, họ sớm
hình thành những phẩm chất cách mạng: kiên quyết, triệt để, tính tổ chức,
kỉ luật cao. Phần lớn công nhân lại đều xuất thân nông dân. Do vậy, họ
có sự gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân. Đó là cơ sở tiền đề để xây dựng
nên khối liên minh công – nông vững chắc.
Người còn nhận định học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ “bầu bạn
cách mệnh của công nông”. duy đương thời của nhiều người cho rằng, đã
địa chủ tất nhiên sẽ kẻ thù của cách mạng, đối tượng đứng về phía đế
quốc. Nhưng Người phân loại:điền chủ nhỏ bầu bạn cách mệnh công nông
tưởng đây phân hóa tối đa lập kẻ thù, từ đó mới làm sở
tăng thêm sức mạnh của cách mạng. Phải nói đây duy hết sức khoa
học tiến bộ, việc áp dụng thực tế đem lại nhiều thành quả cho lịch sử
cách mạng nước nhà.
2.3Về phương pháp cách mạng. Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên những
quan điểm bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên sở vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các
nước mà cốt lõi khai thác sử dụng sức mạnh của quần chúng nhân
dân.
Người nhận định làm cách mạng công việc vô cùng khó, nhưngBiết
cách làm, biết đồng tâm hiệp lực làm thì chắc làm được, thế thì không k”.
Điều ấy chứng tỏ, phương pháp giữ vai trò quan trọng trong việc thành hay
3
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-10 19:49:29
1.Hoàn cảnh ra đời tác phẩm: Chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành vũ khí tư tưởng của giai cấp vô sản đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội mới. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng tư tưởng Mác Lênin, hành loạt Đảng Cộng sản đã ra đời như: Đảng xã hội - dân chủ Nga (1903); Đảng Cộng sản Pháp (1920) Khi lần đầu tiếp xúc được Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định lấy đó làm hệ tư tưởng cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời dựa trên nền tảng tư tưởng Mác Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình Việt Nam bấy giờ, nêu lên một cách cụ thể nhưng dễ hiểu những vấn đề cốt lõi của Cách Mạng Việt Nam, là bước chuẩn bị quan trọng cho việc thành lập chính đảng ở Việt Nam sau này. 2.Nội dung cách mệnh trong tác phẩm Đường Cách Mệnh: Sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: Đường cách mệnh là một cuốn sách \"phác thảo đường lối cứu nước” nhưng \"là tư tưởng cốt lõi trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc\" . Con đường cứu nước ấy – con đường Cách mạng mang những nội dung cơ bản sau : 2.1Con đường đi lên của cách mạng Việt Nam : Việt Nam phải trải qua dân tộc cách mệnh và giai cấp cách mệnh và đi theo con đường CMXHCN _ CM vô sản theo tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê nin. Nguyễn Ái Quốc đưa ra khái niệm “cách mệnh”: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Từ đó, Người xác định “mấy thứ cách mệnh” như sau: “- Tư bản cách mệnh như cách mệnh Pháp năm 1789, Mỹ cách mệnh độc lập năm 1776; Nhật cách mệnh năm 1864. - Dân tộc cách mệnh như: Italia đuổi cường quyền Áo năm 1859; Tàu đuổi Mãn Thanh 1911.
— Xem thêm —
Bình luận