CHƯƠNG 7 - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN ĐỘ

Số trang: 7
Mã số: 209350
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-20 22:56:41
Tổng quan Phương pháp chuẩn độ được giới thiệu bởi nhà bác học Gay-Lussac (1778 – 1850). Phương pháp chuẩn độ là phương pháp phân tích định lượng trong đó là sự đo chính xác thể tích của dung dịch có nồng độ xác định để phản ứng hoà toàn với chất cần phân tích. Sự chuẩn độ được thực hiện bằng cách thêm từ từ một dung dịch chuẩn vào dung dịch có chứa chất cần cần phân tích bằng buret cho đến khi nhận thấy phản ứng xãy ra hoàn toàn thông qua chất chỉ thị. 42 CHƢƠNG 7 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN ĐỘ 7.1 Tổng quan Phương pháp chuẩn độ được giới thiệu bởi nhà bác học Gay-Lussac (1778 – 1850). Phương pháp chuẩn độ là phương pháp phân tích định lượng trong đó là sự đo chính xác thể tích của dung dịch có nồng độ xác định để phản ứng hoà toàn với chất cần phân tích. Sự chuẩn độ được thực hiện bằng cách thêm từ từ một dung dịch chuẩn vào dung dịch có chứa chất cần cần phân tích bằng buret cho đến khi nhận thấy phản ứng xãy ra hoàn toàn thông qua chất chỉ thị. Phương pháp chuẩn độ được sử dụng rộng rãi trong phân tích vì nhanh chóng và đơn giản. 7.2 Một số khái niệm Điểm tƣơng đƣơng Điểm tương đương là tại đó 1 đương lượng của chất chuẩn tác dụng hoàn toàn với 1 đương lượng của chất cần phân tích. Điểm tương đương là điểm lý thuyết, không thể xác định bằng thực nghiệm. Điểm kết thúc (điểm dừng chuẩn độ) Là thời điểm gây ra sự biến đổi tính chất vật lý hay sự biến đổi màu của chất chỉ thị. Thường có sự sai biệt về điểm tương đương và điểm dừng chuẩn độ, người ta gọi là sai số chuẩn độ. Mức độ sai số phụ thuộc vào độ chính xác của buret chuẩn độ, xác định điểm dừng chuẩn độ của người chuẩn độ. Chất chỉ thị Chất chỉ thị là chất được thêm vào dung dịch khi tiến hành chuẩn độ định lượng. Sự thay đổi về pH, thể oxy hoá khử… sẽ làm thay đổi màu của chỉ thị. Các chỉ thị thường dùng trong phân tích môi trường nước: Chỉ thị nội: là chỉ thị cho vào dung dịch trong quá trình định lượng ví dụ: chỉ thị màu Methyl dacam, phenolphthalein, hồ tinh bột. Chỉ thị ngoại: là chỉ thị để ngoài dung dịch như đủa thuỷ tinh lấy dung dịch rồi cho tác dụng với thuốc thử, giấy tẩm hồ tinh bột… Các loại này ít được dùng trong phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước trong ao nuôi thuỷ sản. Chuẩn độ trực tiếp Chất cần phân tích phản ứng trực tiếp với chất chuẩn (dung dịch chuẩn độ). Ví dụ: để phân tích chất A, người ta thêm chất B có nồng độ xác định. Quá trình chuẩn độ tạo thành chất AB. Điểm dừng chuẩn độ được xác định thông qua sự chuyển đổi màu của chất chỉ thị. Chuẩn độ gián tiếp Phương pháp này cũng thường được áp dụng trong việc phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước. Chất chuẩn độ không phản ứng trực tiếp với chất cần phân tích mà chất chuẩn độ sẽ phản ứng với chất trung gian được phóng thích ra hoặc còn dự lại sau phản ứng. 43 Ví dụ: trong phân tích oxy hoà tan ta không chuẩn độ trực tiếp O2 trong mẫu mà ta chuẩn độ hàm lượng I2 được phóng thích với chất chuẩn độ là Na2S2O3 và chỉ thị là hồ tinh bột. 7.3 Phân loại 7.3.1 Phƣơng pháp trung hoà Phương pháp này thường được dụng để định lượng các acid, base trong môi trường nước như các chỉ tiêu CO2, độ acid, độ kiềm của nước… Ví dụ: dùng NaOH để xác định hàm lượng CO2 trong nước. Một đương lượng NaOH sẽ tác dụng với 1 đương lượng CO2 trong nước. NaOH + CO2  NaHCO3 7.3.2 Phƣơng pháp chuẩn độ oxy hoá – khử Dựa trên phản ứng oxy hoá – khử tương ứng với sự trao đổi electron giữa hai chất, một chất cho và một chất nhận. Các chỉ tiêu chất lượng nước ít sử dụng phương pháp này. 7.3.3 Phƣơng pháp kết tủa Dựa trên phản ứng của chất cần phân tích với thuốc thử tạo thành các hợp chất ít tan. Các chỉ tiêu chất lượng nước cũng ít sử dụng phương pháp này. 7.3.4 Phƣơng pháp chuẩn độ tạo phức Dựa vào phản ứng tạo thành phức chất. Ví dụ như phương pháp chuẩn ...
— Xem thêm —
Bình luận