Câu hỏi thảo luận luật dân sự - Khái niệm chung luật dân sự Việt Nam

Lượt xem: 331
Số trang: 3
Mã số: 208779
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
CÂU H I TH O LU N V N Đ 1 – MODUL 1:
KHÁI NI M CHUNG LU T DÂN S VI T NAM
Posted on 01/07/2009 by Civillawinfor
Nh ng câu h i thu c v n đ này ch mang tính ch t
nhân không mang tính ch t đ i di n chuyên môn c a b t
kỳ t ch c, c s đào t o nào. ơ
Các b n th tham kh o cho h c t p trao đ i ki n ế
th c. Đ đ m b o khách quan, vi c trích d n l i đ ngh
ghi rõ ngu n: thongtinphapluatdansu.wordpress.com
S l ng và n i dung các câu h i s đ c Civillawinfor ượ ượ
ch nh s a, b sung và c p nh t
CÂU H I T LU N
1. P n bi t các thu t ng : giao l u dân s , quan h dân s , quan h pháp lu t dân ư
s ;
2. H ãy xác đ nh ph m vi đi u ch nh c a B lu t dân s năm 2005;
3. S o sánh ph m vi đi u ch nh c a B lu t dân s năm 1995 và B lu t dân s năm
2005;
4. H ãy cho bi t vai trò c a B lu t dân s trong H th ng pháp lu t Vi t Nam vàế
s c n thi t c a vi c ban hành B lu t dân s năm 2005; ế
5. P n bi t các thu t ng : lu t dân s , ngành lu t dân s và môn lu t dân s ;
6. X ác đ nh hi u l c c a B lu t dân s m 2005;
7. H ãy nêu các ngành lu t (ngoài lu t dân s ) có đ i t ng đi u ch nh là quan h ượ
tài s n ho c quan h nhân thân;
8. P n bi t đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s và đ i t ng đi u ch nh c a lu t ượ ượ
hành chính;
9. P n bi t đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s và đ i t ng đi u ch nh c a lu t ượ ư
h nh s ;
10. H ãy nêu 10 ví d v quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s ượ
và 10 ví d v quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a lu t khác; ượ
11. N h ng d u hi u nào quy t đ nh m t quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh ế ư
c a lu t dân s ;
12. N êu các đ c đi m c a quan h nhân thân thu c đ i t ng đi u ch nh c a lu t ư
dân s
13. H ãy nêu 5 ví d v quy n nhân thân c a m t t ch c kinh t ; ế
14. H ãy nêu 5 ví d v quan h nhân thân g n v i tài s n;
15. H ãy nêu 5 ví d v quan h nhân thân không g n v i tài s n;
16. P n bi t quan h nhân thân không g n v i tài s n v i quan h nhân thân g n
v i tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s ; ượ
17. N êu các đ c đi m c a ph ng pháp đi u ch nh c a lu t dân s ươ
18. N êu các nguyên t c c b n đ c tr ng c a lu t dân s ; ơ ư
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
19. S o sánh nguyên t c c b n c a Lu t dân s theo B lu t dân s năm 1995 và B ơ
lu t dân s năm 2005;
20. P n bi t gi a các thu t ng : t do th a thu n, t nguy n, t đ nh đo t;
21. B ng nh ng d u hi u nào đ kh ng đ nh A và B bình đ ng khi tham gia m t
quan h dân s ;
22. H ãy nêu các bi n pháp b o v khi quy n dân s b xâm ph m;
23. P n bi t gi a các bi n pháp b o v quy n dân s v i các ch tài trong lu t ế
hành chính, hình s ;
24. P n bi t ph ng pháp đi u ch nh c a lu t dân s v i ph ng pháp đi u ch nh ươ ươ
c a Lu t hành chính và lu t hình s ;
25. N êu cá́c y u t quy t đ nh đ n hi u qu c a áp d ng lu t dân s ;ế ế ế
26. N êu h u qu pháp lý c a vi c áp d ng lu t dân s ;
27. P n bi t gi a áp d ng lu t dân s , áp d ng t ng t lu t dân s áp d ng ươ
phong t c, t p quán;
28. P n bi t thu t ng thi n chí v i thu t ng trung th c trong nguyên t c thi n
chí, trung th c c a lu t dân s ;
29. P n lo i ngu n c a lu t dân s . Hãy nêu ít nh t 15 văn b n pháp lu t thu c
ngu n c a lu t dân s có gi i thích rõ t i sao nó là ngu n;
30. H ãy xác đ nh nguyên t c áp d ng lu t trong tr ng h p m t quan h dân s ườ
nhi u văn b n qui ph m pháp lu t đi u ch nh;
31. H ãy xác đ nh nguyên t c áp d ng lu t trong tr ng h p m t quan h dân s đã ườ
đ c qui đ nh trong B lu t dân s nh ng ch a đ c qui đ nh c th ;ượ ư ư ượ
32. H ãy xác đ nh nguyên t c áp d ng lu t trong tr ng h p m t quan h dân s ch a ườ ư
đ c qui đ nh trong B lu t dân s ;ượ
33. N êu 10 ví d phong t c, t p quán có th đ c áp d ng đ đi u ch nh m t quan ượ
h dân s ;
34. X ác đ nh các đi u ki n đ m t phong t c, t p quán có th đ c áp d ng đ đi u ượ
ch nh m t quan h dân s .
KH NG Đ NH ĐÚNG HAY SAI? T I SAO?
1. T t c c ác quan h nhân thân là đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s . ượ
2. C ác quan h có đ i t ng là tài s n là đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s . ư ượ
3. Q uan h thu chi ngân sách nhà n c là quian h tài s n thu c đ i t ng đi u ướ ượ
ch nh c a Lu t dân s .
4. T rong m t pháp nhân là c quan nhà n c không có quan h tài s n nào thu c ơ ư
đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s . ư
5. T ài s n c a Nhà n c không th là đ i t ng c a các quan h tài s n thu c đ i ư ượ
t ng đi u ch nh c a Lu t dân s .ượ
6. N g i s d ng lao đ ng tr l ng cho ng i lao đ ng là lo i quan h tài s nườ ươ ườ
thu c đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s . ư
7. C h th c a quan h nhân thân thu c đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s ch ượ
có th là cá nhân.
8. Q uy n c a cá nhân đ i v i hình nh thu c lo i quan h nhân thân không g n
li n v ii s n;
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
9. A đ c c quan Nhà n c có th m quy n giao quy n s d ng 5 000 m2 đ tượ ơ ướ
nông nghi p đ tr ng lúa trong th i h n 20 năm. Đây là m t lo i quan h tài s n
thu c đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s . ư
10. B đ c c quan ch qu n hóa giá căn h t p th mà B đang và B có quy n sượ ơ
h u căn h đó. Đây là m t lo i quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a ư
Lu t dân s .
11. C h th tham gia quan h dân s bình đ ng v i nhau v t ch c và tài s n, tr
các quan h có m t bên là c quan nhà n c. ơ ư
12. T rong t nguy n có t đ nh đo t.
13. T rong t đ nh đo t có t do th a thu n.
14. C h th tham gia quan h dân s ch ph i ch u trách nhi m dân s mà không
ph i ch u các trách nhi m pháp lý khác.
15. B lu t dân s năm 2005 có hi u l c đ i v i t t c các quan h dân s trên lãnh
th Vi t Nam.
16. B lu t dân s Vi t Nam có hi u l c đ i v i t t c các quan h dân s có m t
bên ch th là công dân Vi t Nam.
17. B lu t dân s Vi t Nam có hi u l c đ i v i t t c các quan h dân s có hai
bên ch th là công dân Vi t Nam.
18. M t quan h dân s đ c qui đ nh b i nhi u văn b n qui ph m pháp lu t thì u ượ ư
tiên áp d ng B lu t dân s .
19. N guyên t c tuân th pháp lu t là nguyên t c đ c tr ng c a Lu t dân s ư
20. N guyên t c ch u trách nhi m dân s nguyên t c đ c tr ng c a lu t dân s . ư
21. N guyên t c thi n chí, trung th c là nguyên t c đ c tr ng c a Lu t dân s . ư
22. Q uan h th a k là quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s . ế ượ
23. C ác ch th hoàn toàn có quy n đ nh đo t vi c tham gia, ch m d t quan h dân
s .
24. C ác quan h dân s ph i đ c đi u ch nh b i B lu t dân s . ượ
25. H ai đi u ki n c n và đ đ các ch th bình đ ng trong quan h dân s là đ c
l p v t ch c và tài s n. ề ổ
26. N hà n c khi tham gia quan h dân s cũng bình đ ng v i các ch th khác, trướ
khi pháp lu t qui đ nh khác.
27. C quan nhà n c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t choơ ướ
cá nhân, h gia đình đây là m t ho t đ ng áp d ng Lu t dân s .
28. A và B xác l p m t h p đ ng mua bán, theo đó B có quy n s h u tài s n do A
bán. Đây là m t tr ng h p áp d ng Lu t dân s . ườ
29. C ác quan h liên quan đ n b t đ ng s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a Lu t ế ượ
dân s .
30. Nguyên t c tôn tr ng, b o v quy n dân s là nguyên t c đ c tr ng c a Lu t ư
dân s .
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-22 13:39:24
1. Phân biệt các thuật ngữ: giao lưu dân sự, quan hệ dân sự, quan hệ pháp luật dân sự; 2. H ãy xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2005; 3. So sánh phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005; 1. Phân biệt các thuật ngữ: giao lưu dân sự, quan hệ dân sự, quan hệ pháp luật dân sự; 2. H ãy xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2005; 3. So sánh phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005; CÂU H I TH O LU N V N Đ 1 – MODUL 1:Ỏ Ả Ậ Ấ Ề KHÁI NI M CHUNG LU T DÂN S VI T Ệ Ậ Ự Ệ NAM Posted on 01/07/2009 by Civillawinfor Nh ng câu h i thu c v n đ này ch mang tính ch t cá ữ ỏ ộ ấ ề ỉ ấ nhân không mang tính ch t đ i di n chuyên môn c a b t ấ ạ ệ ủ ấ kỳ t ch c, c s đào t o nào. ổ ứ ơ ở ạ Các b n có th tham kh o cho h c t p và trao đ i ki n ạ ể ả ọ ậ ổ ế th c. ứ Đ đ m b o khách quan, vi c trích d n l i đ nghể ả ả ệ ẫ ạ ề ị ghi rõ ngu n: thongtinphapluatdansu.wordpress.com ồ S l ng và n i dung các câu h i s đ c Civillawinfor ố ượ ộ ỏ ẽ ượ ch nh s a, b sung và c p nh t ỉ ử ổ ậ ậ CÂU H I T LU N Ỏ Ự Ậ 1. P hân bi t các thu t ng : giao l u dân s , quan h dân s , quan h pháp lu t dân ệ ậ ữ ư ự ệ ự ệ ậ s ; ự 2. H ãy xác đ nh ph m vi đi u ch nh c a B lu t dân s năm 2005; ị ạ ề ỉ ủ ộ ậ ự 3. S o sánh ph m vi đi u ch nh c a B lu t dân s năm 1995 và B lu t dân s năm ạ ề ỉ ủ ộ ậ ự ộ ậ ự 2005; 4. H ãy cho bi t vai trò c a B lu t dân s trong H th ng pháp lu t Vi t Nam và ế ủ ộ ậ ự ệ ố ậ ệ s c n thi t c a vi c ban hành B lu t dân s năm 2005; ự ầ ế ủ ệ ộ ậ ự 5. P hân bi t các thu t ng : lu t dân s , ngành lu t dân s và môn lu t dân s ; ệ ậ ữ ậ ự ậ ự ậ ự 6. X ác đ nh hi u l c c a B lu t dân s năm 2005; ị ệ ự ủ ộ ậ ự 7. H ãy nêu các ngành lu t (ngoài lu t dân s ) có đ i t ng đi u ch nh là quan h ậ ậ ự ố ượ ề ỉ ệ tài s n ho c quan h nhân thân; ả ặ ệ 8. P hân bi t đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s và đ i t ng đi u ch nh c a lu t ệ ố ượ ề ỉ ủ ậ ự ố ượ ề ỉ ủ ậ hành chính; 9. P hân bi t đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân s và đ i t ng đi u ch nh c a lu t ệ ố ượ ề ỉ ủ ậ ự ố ượ ề ỉ ủ ậ h nh s ; ỉ ự 10. H ãy nêu 10 ví d v quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a Lu t dân s ụ ề ệ ả ộ ố ượ ề ỉ ủ ậ ự và 10 ví d v quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh c a lu t khác; ụ ề ệ ả ộ ố ượ ề ỉ ủ ậ 11. N h ng d u hi u nào quy t đ nh m t quan h tài s n thu c đ i t ng đi u ch nh ữ ấ ệ ế ị ộ ệ ả ộ ố ượ ề ỉ c a lu t dân s ; ủ ậ ự 12. N êu các đ c đi m c a quan h nhân thân thu c đ i t ng đi u ch nh c a lu t ặ ể ủ ệ ộ ố ượ ề ỉ ủ ậ dân s ự 13. H ãy nêu 5 ví d v quy n nhân thân c a m t t ch c kinh t ; ụ ề ề ủ ộ ổ ứ ế 14. H ãy nêu 5 ví d v quan h nhân thân g n v i tài s n; ụ ề ệ ắ ớ ả 15. H ãy nêu 5 ví d v quan h nhân thân không g n v i tài s n; ụ ề ệ ắ ớ ả 16. P hân bi t quan h nhân thân không g n v i tài s n v i quan h nhân thân g n ệ ệ ắ ớ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận