Nguyên tắc tự do biển cả trong Công ước Luật biển 1982

Lượt xem: 191
Số trang: 18
Mã số: 208709
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Nguyên t c t do bi n c trong Công c Lu t bi n 1982 ướ
I.L ch s hình thành và n i dung c a nguyên t c t do bi n c .
1. L ch s hình thành
T th k XV, khi các qu c gia m r ng quy n l c c a mình ra bi n c , ế
s đua tranh trong vi c chi m lĩnh th ph n khai thác, s d ng bi n tr nên ế
ngày càng quy t li t, lúc đó, ng i ta đã nh n ra r ng “bi n c không ph i ế ườ
ngu n tài nguyên vô t n mà bi n c là c a chung, các qu c gia bình đ ng trong
vi c khai thác, s d ng bi n”.T đó đã hình thành hai quan đi m, hai h c
thuy t trái ng c nhau đó là: t do bi n c (resnullius) ch quy n qu c giaế ượ
(rescommunis)
H c thuy t t do bi n c l n đ u tiên đ c đ a ra b i Hugo Grotius ế ượ ư
trong cu n “Mare Liberum” (t a ti ng Anh : The Freedom of Sea). Cu n sách ế
l n đ u tiên đ c xu t hi n t i Leiden b i nhà xu t b n Elzevier vào mùa xuân ượ
năm 1609. Lu n c c a h c thuy t này b t ngu n t b n ch t t nhiên c a ế
bi n c , đó tính đ ng, tính l ng,nh th ng nh t,nh không c n ki t c a tài
nguyên (theo quan ni m c a th i kỳ đó) Lu t t nhiên. Cách ti p c n c a ế
thuy t Bi n t dođ đi đ n kh ng đ nh, các qu c gia có quy n t do th ngế ế ươ
m i qu c t thông qua đ ng bi n. Theo l p lu n c a thuy t bi n t do thì ế ườ ế
bi n c đ c đ m , không h n ch v hàng h i. ượ ế
Sau th chi n th hai, quá trình pháp đi n hóa lu t qu c t di n ra m nhế ế ế
m , quan đi m t do bi n c cũng t đó đ c các h c gi , các tuyên b ượ
đ n ph ng c a các qu c gia và th c ti n kh ng đ nh và phát tri n:ơ ươ
- T i phiên h p th 22 c a Đ i h i đ ng Liên h p qu c vào 17/08/1962,
Arvid Pardo Đ i s Malte đã đ a ra t t ng coi vùng đáy đ i d ng n m ư ư ư ươ
ngoài vùng tài phán qu c gia là di s n chung c a nhân lo i.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Ngh quy t 2479 ( XXV) ngày 17/12/1970 n i dung tuyên b v các ế
nguyên t c qu n đáy bi n đ i d ng cũng nh các lòng đ t c a chúng ươ ư
n m ngoài ranh gi i quy n tài phán qu c gia.
- Phán quy t c a Tòa án pháp lý qu c t : Nguyên t c t do thông th ngế ế ươ
hàng h i nghĩa v c a m i qu c gia không đ c s d ng lãnh th c anh ượ
nh m m c đích ch ng l i quy n c a các qu c gia khác ( V eo bi n Corfou
ngày 09/04/1949 gi a Anh – Albani)
- H i ngh pháp đi n hóa l n th nh t c a Liên h p qu c v lu t bi n
năm 1958 t i Geneve đã cho ra đ i hai công c : ướ
+ Công c v bi n c (hi u l c t ngày 30/09/1962) v i 52 qu c giaướ
phê chu n
+ Công c v đánh cáb o t n các tài nguyên sinh v t bi n (hi u l cướ
t ngày 02/03/1966) v i 36 qu c gia phê chu n.
- H i ngh l n th ba c a Liên h p qu c v lu t bi n đ c tri u t p t i ượ
New York v i nhi u vòng đàm phán, t năm 1973 đ n năm 1982. Ngày ế
10/12/1982, t i Montego Bay, th ph c a Jamaica, đ i di n th m quy n
c a 117 qu c gia, H i đ ng c a Liên h p qu c v Nammibia các đ o Cuc
đã chính th c công b Công c lu t bi n 1982. Công c b t đ u hi u ư ướ
l c t ngày 16/11/1994. Tính đ n th i đi m hi n nay thì đã 154 qu c gia ế
C ng đ ng châu Âu phê chu n công c. ướ
Bi n c , theo Đi u 86 – Công c lu t bi n 1982 là :“t t c nh ng vùng ướ
bi n không n m trong vùng đ c quy n kinh t , lãnh h i hay n i th y c a m t ế
qu c gia, cũng nh không n m trong vùng n c qu n đ o c a m t qu c gia ư ướ
qu n đ o”Trong công c thì nguyên t c t do bi n c đã đ c th a nh n nh ướ ượ ư
m t nguyên t c c b n nh t c a lu t bi n qu c t . ơ ế
2. N i dung c a nguyên t c t do bi n c
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Do đ c tr ng không thu c s h u c a b t kỳ qu c gia nào, quy ch pháp ư ế
lý c a bi n c là quy ch t do, hi u theo hai khía c nh pháp lý c b n: ế ơ
- Th a nh n s ngang nhau v quy n l i ích c a m i qu c gia trên
bi n c .
- Không s phân bi t đ i x d a trên v trí hoàn c nh đ a c a
m i qu c gia khi tham gia s d ng và khai thác bi n c .
B n ch t pháp này c a bi n c đ c th hi n đ m b o b ng n i ượ
dung c a nguyên t c t do bi n c : Bi n c đ c đ ng cho t t c các qu c ượ
gia, qu c gia bi n hay không bi n. Nguyên t c t do bi n c không
cho phép b t c qu c gia nào th áp đ t m t cách h p pháp m t b ph n
nào đó c a bi n c thu c ch quy n c a mình. Đi u đó nghĩa trong bi n
c t t c các qu c gia đ u đ c h ng các quy n t do đ c quy đ nh trong ượ ưở ượ
lu t qu c t . Song, m i qu c gia khi th c hi n các quy n t do c a mình ph i ế
tôn tr ng quy n l i c a các qu c gia khác.
Theo quy đ nh t i Đi u 87- Công c lu t bi n 1982, nh ng quy n t do ướ
trên bi n xu t phát t nguyên t c t do bi n c bao g m:
- T do hàng h i : n i dung ch y u c a quy n này liên quan đ n t do ế ế
đi l i trên bi n c th m quy n tài phán đ i v i tàu thuy n khi ho t đ ng
trên bi n c . Tàu thuy n m t n c nh t đ nh không ph i ch u s tài phán c a ướ
m t qu c gia khác, tr qu c gia tàu mang qu c t ch, khi ho t đ ng trong
vùng bi n c .
- T do đánh b t h i s n các qu c gia quy n t do đánh b t tài
nguyên sinh v t bi n quy n t do không b t kỳ m t h n ch nào. Tàu ế
thuy n công dân c a m i qu c gia th s d ng m i ngu n tài nguyên
thiên nhiên c a bi n. Trên khu v c bi n c th đánh b t h i s n tùy theo
kh năng c a con ng i, vào b t c th i đi m nào h mu n v i b t kỳ ườ
ph ng ti n đánh b t nào. Tuy nhiên, trong công c cũng quy đ nh v m tươ ướ
vùng đ c quy n kinh t c a qu c gia ven b v i chi u r ng 200 h i tính t ế
3
Tải xuống 5,000₫ (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-22 14:37:02
Nguyên tắc tự do biển cả trong Công ước Luật biển 1982

Từ thế kỷ XV, khi các quốc gia mở rộng quyền lực của mình ra biển cả, sự đua tranh trong việc chiếm lĩnh thị phần khai thác, sử dụng biển trở nên ngày càng quyết liệt, lúc đó, Nguyên tắc tự do biển cả trong Công ước Luật biển 1982 Từ thế kỷ XV, khi các quốc gia mở rộng quyền lực của mình ra biển cả, sự đua tranh trong việc chiếm lĩnh thị phần khai thác, sử dụng biển trở nên ngày càng quyết liệt, lúc đó, Nguyên t c t do bi n c trong Công c Lu t bi n 1982ắ ự ể ả ướ ậ ể I.L ch s hình thành và n i dung c a nguyên t c t do bi n c . ị ử ộ ủ ắ ự ể ả 1. L ch s hình thành ị ử T th k XV, khi các qu c gia m r ng quy n l c c a mình ra bi n c , ừ ế ỷ ố ở ộ ề ự ủ ể ả s đua tranh trong vi c chi m lĩnh th ph n khai thác, s d ng bi n tr nên ự ệ ế ị ầ ử ụ ể ở ngày càng quy t li t, lúc đó, ng i ta đã nh n ra r ng “bi n c không ph i là ế ệ ườ ậ ằ ể ả ả ngu n tài nguyên vô t n mà bi n c là c a chung, các qu c gia bình đ ng trong ồ ậ ể ả ủ ố ẳ vi c khai thác, s d ng bi n”.T đó đã hình thành hai quan đi m, hai h c ệ ử ụ ể ừ ể ọ thuy t trái ng c nhau đó là: t do bi n c (resnullius) và ch quy n qu c gia ế ượ ự ể ả ủ ề ố (rescommunis) H c thuy t t do bi n c l n đ u tiên đ c đ a ra b i Hugo Grotius ọ ế ự ể ả ầ ầ ượ ư ở trong cu n “Mare Liberum” (t a ti ng Anh : The Freedom of Sea). Cu n sách ố ự ế ố l n đ u tiên đ c xu t hi n t i Leiden b i nhà xu t b n Elzevier vào mùa xuân ầ ầ ượ ấ ệ ạ ở ấ ả năm 1609. Lu n c c a h c thuy t này b t ngu n t b n ch t t nhiên c a ậ ứ ủ ọ ế ắ ồ ừ ả ấ ự ủ bi n c , đó là tính đ ng, tính l ng, tính th ng nh t, tính không c n ki t c a tài ể ả ộ ỏ ố ấ ạ ệ ủ nguyên (theo quan ni m c a th i kỳ đó) và Lu t t nhiên. Cách ti p c n c a ệ ủ ờ ậ ự ế ậ ủ thuy t Bi n t do là đ đi đ n kh ng đ nh, các qu c gia có quy n t do th ng ế ể ự ể ế ẳ ị ố ề ự ươ m i qu c t thông qua đ ng bi n. Theo l p lu n c a thuy t bi n t do thì ạ ố ế ườ ể ậ ậ ủ ế ể ự bi n c đ c đ m , không h n ch v hàng h i. ể ả ượ ể ở ạ ế ề ả Sau th chi n th hai, quá trình pháp đi n hóa lu t qu c t di n ra m nh ế ế ứ ể ậ ố ế ễ ạ m , quan đi m t do bi n c cũng t đó mà đ c các h c gi , các tuyên b ẽ ể ự ể ả ừ ượ ọ ả ố đ n ph ng c a các qu c gia và th c ti n kh ng đ nh và phát tri n: ơ ươ ủ ố ự ễ ẳ ị ể - T i phiên h p th 22 c a Đ i h i đ ng Liên h p qu c vào 17/08/1962, ạ ọ ứ ủ ạ ộ ồ ợ ố Arvid Pardo Đ i s Malte đã đ a ra t t ng coi vùng đáy đ i d ng n m ạ ứ ư ư ưở ạ ươ ằ ngoài vùng tài phán qu c gia là di s n chung c a nhân lo i. ố ả ủ ạ 1 - Ngh quy t 2479 ( XXV) ngày 17/12/1970 có n i dung tuyên b v cácị ế ộ ố ề nguyên t c qu ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận