Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 05:57:32
Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động). Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người. Ngành này tập trung vào loài người, tuy một vài khía cạnh của động vật cũng thỉnh thoảng được nghiên cứu. Động vật ở đây có thể được nghiên cứu như là những chủ thể độc lập, hoặc – một cái nhìn gây tranh cãi hơn – được nghiên cứu như một cách tiếp cận đến sự hiểu biết bộ máy tâm thần của con người (qua tâm lý học so sánh). Tâm lý học được định nghĩa một cách rộng rãi như là "khoa nghiên cứu những hành vi và những tiến trình tâm thần của con người". Tâm lí đại cươngTâm lí đại cương ThS.B ùi Kim Chi Khoa Lu ật Hình sự Tr ường Đại học Luật Hà Nội Bài 6: Xúc c m, tình c mả ảBài 6: Xúc c m, tình c mả ả I. Kh ái niệm chung II. Nh ững đặc điểm đặc  trưng  của  tình  cảm  và  c ác qui luật của xúc cảm, tình cảm III. C ác mức độ của xúc cảm, tình cảm Khái ni m chung v xúc c m, tình ệ ề ảKhái ni m chung v xúc c m, tình ệ ề ả c m ảc mả 1. Đị nh nghĩa 2. So s ánh XCTC với NT và MQH của chúng 3. Ph ân biệt xúc cảm với tình cảm 4. Vai tr ò của xúc cảm, tình cảm Đ nh nghĩa xúc c m, tình c mị ả ảĐ nh nghĩa xúc c m, tình c mị ả ả Nh ớ  thương  ­  hờn  giận,  buồn  ­  vui,  yêu­  ghét,…biểu  th ị thái độ của cá nhân đối với HT    XCTC. Đị nh nghĩa : XCTC l à  thái độ  riêng của cá nhân đối với  HTKQ , có  li ên  quan đến  sự  thỏa  mãn  hay  không  thỏa  mãn  nhu  c ầu  của cá nhân. ­ XCTC  l à  thái độ  của  cá  nhân:  thái độ  bên  trong,  bi ểu hiện sự rung động của cá nhân đối với HT. ­ XCTC c ó được là do tác động của HTKQ: HTTN và  HTXH. ­ Ch ỉ những đối tượng tác động nào có liên quan đến  s ự  thỏa  mãn  hay  không  thỏa  mãn  nhu  cầu  của  cá  nh ân mới gây ra XCTC. So sánh xúc c m, tình c m v i ả ả ớSo sánh xúc c m, tình c m v i ả ả ớ nh n th c và MQH c a chúng ậ ứ ủnh n th c và MQH c a chúngậ ứ ủ    So s ánh : ­ Gi ống nhau : +   Đều là sự phản ánh HTKQ. +   Đều mang tính chủ thể. +   Đều có bản chất XH – LS. Các m c đ c a xúc c m, ứ ộ ủ ảCác m c đ c a xúc c m, ứ ộ ủ ả tình c m ảtình c mả ­ T ình cảm cấp cao và tình cảm cấp thấp : +   T ình cảm cấp cao : L à  TC  có  liên  quan  tới  sự  thỏa  mãn  hay  không  thỏa  m ãn nhu cầu tinh thần. G ồm: •   TC  đạo đức :  LQ đến  sự  thỏa  mãn  hay  không  thỏa  m ãn  NC đạo đức.  Biểu  hiện  thái độ đối  với  những  ng ười khác, tập thể, trách nhiệm XH, bản thân. •   TC  tr í  tuệ :  LQ đến  sự  thỏa  mãn  hay  không  thỏa  m ãn NCNT. Biểu hiện thái độ đối với NT.   Các m c đ c a xúc c m, ứ ộ ủ ảCác m c đ c a xúc c m, ứ ộ ủ ả tình c m ảtình c mả •   TC  th ẩm  mĩ :  LQ  tới  NC  thẩm  mĩ,  NC  về  cái đẹp.  Bi ểu hiện thái độ thẩm mĩ của con người đối với HT. •   TCH Đ :  thể  hiện  thái độ  của  con  người đối  với  một  H Đ  nhất định,  LQ đến  sự  thỏa  mãn  hay  không  thỏa  m ãn NC thực hiện HĐ đó.
— Xem thêm —
Bình luận