Thử nghiệm mô hình nuôi ếch thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Ranna tigerin

Lượt xem: 190
Số trang: 96
Mã số: 20722
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 96
Sao chép
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA THUÛY SAÛN
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI :
THÖÛ NGHIEÄM MOÂ HÌNH NUOÂI THÖÔNG
PHAÅM VAØ KHAÛO SAÙT TAÄP TÍNH AÊN NHAU
CUÛA EÁCH THAÙI LAN (Rana tigerina)
NGAØNH: THUÛY SAÛN
KHOÙA: 2001 – 2005
SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN ÑÌNH THOÏ
PHAN NGUYEÄT THI
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
2005
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
THÖÛ NGHIEÄM MOÂ HÌNH NUOÂI EÁCH THÖÔNG PHAÅM
VAØ KHAÛO SAÙT TAÄP TÍNH AÊN NHAU CUÛA EÁCH THAÙI
LAN (Rana tigerina)
Thöïc hieän bôûi
NGUYEÃN ÑÌNH THOÏ
PHAN NGUYEÄT THI
Luaän vaên ñöôïc ñeä trình ñeå hoaøn taát yeâu caàu caáp baèng kyõ sö nuoâi troàng thuûy saûn
Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN VAÊN TÖ
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh
09/2005
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-ii-
TOÙM TAÉT
Ñeà taøi “Tû nghieäm nuoâi thöông phaåm vaø khaûo saùt taäp tính aên nhau cuûa eách
Thaùi Lan (Rana tigerina)” ñöôïc thöïc hieän taïi Traïi thöïc nghieäm Khoa Thuûy Saûn
Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh.
* Tnghieäm 1 (NT1): thí nghieäm ñöôïc tin haønh treân noøng noïc eách töø ngaøy
tuoåi thöù 1 ñeán ngaøy thöù 25 vaø ñöôïc cho aên bình thöôøng. Caùc nghieäm thöùc (NT) ông
öùng vôùi töøng ngaøy tuoåi, moãi NT goàm 3 maät ñoä (1, 3 vaø 5 caëp/keo 3 lít) vaø laäp laïi 3 laàn.
Keát quaû cho thaáy khoâng xaûy ra hinôïng aên nhau töø ngaøy tuoåi thöù 1 – 4 vaø töø
ngaøy 22 trôû ñi. Söï aên nhau nhieàu nhaát töø ngaøy tuoåi thöù 10 16 vaø chuû yeáu ôû maät ñoä
5 caëp/keo, coøn maät ñoä 1 caëp/keo khoâng coù hieän töôïng n nhau trong thôøi gian thí
nghieäm.
* Thí nghieäm 2 (TN2): goàm 4 ñôït TN töông öùng vôùi caùc ngaøy tuoåi 7, 14, 21 vaø
28 ngaøy. Goàm 3 nghieäm thöùc (1, 3 vaø 5 caëp/keo 3 t) ñöôïc hieäu laàn löôït laø NT1,
NT2 vaø NT3; moãi nghieäm thöùc ñöôïc boá trí ôû 3 khoaûng thôøi gian nhòn ñoùi: 24, 36 vaø 48
giôø.
Keát quaû: thôøi gian nhòn ñoùi caøng daøi v maät ñoä caøng cao thì xaûy ra hieän töôïng
aên nhau caøng nhieàu. (NT3, thôøi gian nhòn ñoùi 48 giôø coù söï n nhau nhieàu nhaát vaø ít
nhaát laø NT1).
* Thí nghieäm 3 (TN3): TN ñöôïc boá trí vôùi caùc möùc troïng löôïng ban ñaàu laø 3
vaø 5 g so vôùi caùc möùc troïng löôïng khaùc. Moãi NT goàm 2 maät ñoä (1 vaø 5 caëp/bkính)
vaø laäp laïi 3 laàn. Ñeå so saùnh möùc ñoä aên nhau cuûa caùc caëp ôû caùc möùc cheânh leäch troïng
löôïng, TN ñöôïc tieán haønh ñeán khi naøo coù tyû leä aên nhau ñaït 100% thì döøng laïi.
Keát quaû: hieän töôïng n nhau ôû eách xaûy ra caøng nhieàu khi söï cheânh leäch troïng
löôïng caøng cao cuõng nmaät ñoä caøng daøy nhöng khi eách caøng ùn thì söï aên nhau
caøng giaûm.
* Thí nghieäm 4 (TN 4): caùc moâ hình nuoâi thöông phaåm eách Thaùi Lan
TN ñöôïc boá trí trong giai ñaët trong ao ñaát vôùi 2 maät ñoä 30, 40 con vaø 2 loaïi giaù
theå laø xoáp coù loã vaø khoâng loã, goàm 4 NT ñöôïc hieäu laø NTC40, NTC30, NTK40,
NTK30. Moãi NT laäp laïi 3 laàn vaø TN ñöôïc thöïc hieän trong 75 ngaøy.
Keát qucho thaáy ôû caùc NT vôùi giaù theå xoáp cloã (NTC40, NTC30) coù söï taêng
troïng, tyû leä soáng cao hôn vaø ï phaân ñaøn ít hôn so vôùi 2 NT coøn laïi, vnaêng suaát t
nghieäm thöùc NTC40 cao nhaát roài ñeán NTK40, NTC30 vaø thaáp nhaát laø NTK30.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Tải xuống 5,000₫ (96 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-07 12:30:49
Đây là luận văn khoa học: \"Thử nghiệm mô hình nuôi ếch thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)\" Phục vụ cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Những thập niên gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam không ngừng phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngành thủy sản đã đem lại nguồn ngoại tệ to lớn cho đất nước và cung cấp khối lượng sản phẩm thủy sản vô cùng phong phú cho thị trường trong và ngoài nước như: tôm, cá, giáp xác, nhuyễn thể, Để đạt được điều đó thì ngành nuôi trồng thủy sản không chỉ dừng lại ở những giống cũ mà phải luôn tìm tòi, thuần dưỡng và sản xuất những giống mới có giá trị hơn. Thủy đặc sản như cá sấu, ếch, ba ba, đang là các đối tượng nuôi được nhiều người quan tâm. Trong đó ếch được nuôi nhiều ở một số nước trên thế giới như: Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, . và Việt Nam. Thêm vào đó, ếch là sản phẩm thủy sản rất được ưa chuộng trên thị trường trong và ngoài nước. Thịt ếch được ví như “thịt gà đồng” và được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon, rất bổ dưỡng, da ếch còn làm ví, găng tay, giày dép và nhiều sản phẩm mỹ nghệ có giá trị cao. Tuy nhiên từ trước đến nay, sản lượng ếch phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Mặc dù ở nước ta đã có nhiều mô hình nuôi ếch đồng với phương pháp thủ công dân gian nhưng không phổ biến do tỷ lệ sống thấp, tốn nhiều thời gian, không mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, việc khai thác ếch ngoài tự nhiên làm ảnh đến môi trường sinh thái, tạo điều kiện cho côn trùng phá hoại mùa màng phát triển và ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong vài năm gần đây, nước ta đã du nhập, thuần dưỡng và nhân giống ếch Thái Lan (Rana tigerina) với tập tính lớn nhanh và tỷ lệ sống cao hơn thích hợp cho việc nuôi công nghiệp so với ếch đồng Việt Nam (R. rugulosa). Tuy nhiên, việc nuôi thương phẩm giống ếch này còn khá mới mẻ đối với người dân nước ta. Do đó việc tìm ra mô hình nuôi thích hợp và có hiệu quả kinh tế là rất cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết ếch có tập tính ăn nhau, dẫn đến sự hao hụt trong quá trình ương, nuôi. Do đó cần tìm hiểu điều kiện dẫn đến sự ăn nhau của chúng để khắc phục và tìm ra biện pháp nuôi có hiệu quả hơn. Xuất phát từ những yều cầu trên, được sự phân công của Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thử Nghiệm Mô Hình Nuôi Thương Phẩm và Khảo Sát Tập Tính Ăn Nhau của Ếch Thái Lan (Rana tigerina)”. 2/ MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới Thiệu về Đặc Điểm Sinh Học của Ếch 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái của ếch 2.1.4 Cấu tạo trong 2.1.5 Sinh trưởng và phát triển 2.1.6 Điều kiện sống của ếch 2.1.7 Tập tính ăn 2.2 Sơ Lược về Thành Phần Dinh Dưỡng các Loại Thức Ăn của Ếch 2.2.1 Thức ăn tự nhiên (mồi di động) 2.2.2 Moina 2.2.3 Trùn chỉ 2.2.4 Thức ăn công nghiệp 2.3 Một Số Mô Hình Nuôi Ếch Công Nghiệp 2.3.1 Nuôi ếch trong bể xi-măng 2.3.2 Nuôi ếch trong giai, nuôi đăng quầng 2.3.3 Nuôi ếch trong ao đất 2.3.4 Nuôi ếch kết hợp với nuôi cá trê 2.4 Triển Vọng Nghề Nuôi Ếch 2.4.1 Tình hình nuôi ếch 2.4.2 Thị trường 2.5 Vài Đặc Điểm về Sự Ăn Nhau của Ếch 2.6 Sơ Lược về Một Số Bệnh Thường Gặp và Cách Phòng Trị 2.6.1 Bệnh ở nòng nọc 2.6.2 Bệnh trên ếch giống và ếch nuôi thương phẩm III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian và Đại Điểm 3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 3.2.2 Dụng cụ và nguyên vật liệu thí nghiệm 3.2.3 Nguồn nước 3.3 Bố Trí Thí Nghiệm 3.3.1 Nuôi thương phẩm ếch Thái Lan 3.3.2 Khảo sát sự ăn nhau 3.3.3 Các chỉ tiêu theo dõi 3.4 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Khảo Sát Tập Tính Ăn Nhau 4.1.1 Phân tích các yếu tố môi trường 4.1.2 Thí nghiệm 1: khảo sát sự ăn nhau của nòng nọc ếch theo ngày tuổi và mật độ 4.1.3 Thí nghiệm 2: khảo sát sự ăn nhau của nòng nọc ếch theo thời gian nhịn đói và mật độ 4.1.4 Thí nghiệm 3: khảo sát sự ăn nhau của ếch theo sự chênh lệch trọng lượng và mật độ 4.2 Kết Quả Thí Nghiệm Nuôi Thương Phẩm Ếch Thái Lan 4.2.1 Một số yếu tố môi trường trong thí nghiệm 4.2.2 Sự tăng trưởng về trọng lượng 4.2.3 Tỷ lệ tăng trọng tuyệt đối ...
— Xem thêm —
Bình luận