Ch­ương 1 LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA SINH HỌC PHÂN TỬ

Lượt xem: 463
Số trang: 0
Mã số: 206936
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-24 04:27:12

 
1.1. ĐỊNH NGHĨA
            Theo F. Jacob thì sinh học hiện đại có mục đích là giải thích các đặc tính của cơ thể sống thông qua nghiên cứu cấu trúc và chức năng của các phân tử vật chất thành phần.
            Sinh học phân tử là một ngành sinh học hiện đại quan tâm đến việc giải thích những hiện tượng và quy luật sinh học ở mức phân tử. Các nhà sinh học phân tử thường sử dụng những kỹ thuật hóa sinh để nghiên cứu những vấn đề di truyền. Lịch sử ra đời và phát triển của sinh học phân tử chính là sự hội tụ và phát triển của nhiều ngành khoa học khác nhau như­:  Sinh học tế bào, Di truyền học, Hóa sinh học và Vi sinh vật học. Có thể tóm tắt sự phát triển của ngành sinh vật học qua các giai đoạn chính sau đây:
 
1.2. THUYẾT TIẾN HÓA VÀ TẾ BÀO           
 
1.2.1. Thuyết tiến hóa của C. Darwin và A.R. Wallace
- Đề xuất vào năm 1859, xuất bản cuốn sách “Nguồn gốc các loài” (Origin of Species).
- Trên cơ sở quan sát giới tự nhiên về thành phần loài, đặc điểm và mối liên quan đến điều kiện sinh thái, địa lý.
- Sự phân bố địa lý của các loài sinh vật trên trái đất theo một quy luật nhất định tập trung thành các trung tâm khởi nguyên.
- Có sự khác và giống nhau giữa các nhóm loài sinh vật cận thân.
- Sinh vật thường xuyên biến đổi (qua thời gian dài) do chọn lọc tự nhiên thông qua những biến động của môi trường và chọn lọc nhân tạo bởi con người, giữ lại những đặc điểm thích ứng, sau đó được di truyền lại cho thế hệ sau, tạo lên sự đa dạng muôn hình muôn vẻ như hiện nay.
 
1.2.2. Thuyết tế bào
           -  Phát hiện ra tế bào bởi R. Hooke (1666).
            -  Nhờ sự phát minh ra kính hiển vi quan sát tế bào với độ phóng đại lớn, hình thành quan niệm là sinh vật đư­ợc cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào, có sinh vật đơn và đa bào.
-  Quan niệm về vật sống và vật không sống, trên cơ sở phân lập thành công tác nhân vi sinh vật gây bệnh từ mẫu bệnh phẩm.  Phân biệt giữa bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm thì cần tiến hành theo phương pháp của Koch gồm các bước chính sau đây: phân lập được vi sinh vật gây bệnh, nuôi cấy trong môi trường tinh sạch, tái lây nhiễm và gây ra cùng triệu chứng bệnh, tái phân lập và thu được cùng tác nhân gây bệnh.  Trên cơ sở kết quả nuôi cấy hoặc bảo quản   1.1. ĐỊNH NGHĨA             Theo F. Jacob thì sinh học hiện đại có mục đích là giải thích các đặc tính của cơ thể sống thông qua nghiên cứu cấu trúc và chức năng của các phân tử vật chất thành phần.             Sinh học phân tử là một ngành sinh học hiện đại quan tâm đến việc giải thích những hiện tượng và quy luật sinh học ở mức phân tử. Các nhà sinh học phân tử thường sử dụng những kỹ thuật hóa sinh để nghiên cứu những vấn đề di truyền. Lịch sử ra đời và phát triển của sinh học phân tử chính là sự hội tụ và phát triển của nhiều ngành khoa học khác nhau như­:  Sinh học tế bào, Di truyền học, Hóa sinh học và Vi sinh vật học. Có thể tóm tắt sự phát triển của ngành sinh vật học qua các giai đoạn chính sau đây:   1.2. THUYẾT TIẾN HÓA VÀ TẾ BÀO              1.2.1. Thuyết tiến hóa của C. Darwin và A.R. Wallace - Đề xuất vào năm 1859, xuất bản cuốn sách “Nguồn gốc các loài” (Origin of Species). - Trên cơ sở quan sát giới tự nhiên về thành phần loài, đặc điểm và mối liên quan đến điều kiện sinh thái, địa lý. - Sự phân bố địa lý của các loài sinh vật trên trái đất theo một quy luật nhất định tập trung thành các trung tâm khởi nguyên. - Có sự khác và giống nhau giữa các nhóm loài sinh vật cận thân. - Sinh vật thường xuyên biến đổi (qua thời gian dài) do chọn lọc tự nhiên thông qua những biến động của môi trường và chọn lọc nhân tạo bởi con người, giữ lại những đặc điểm thích ứng, sau đó được di truyền lại cho thế hệ sau, tạo lên sự đa dạng muôn hình muôn vẻ như hiện nay.   1.2.2. Thuyết tế bào            -  Phát hiện ra tế bào bởi R. Hooke (1666).             -  Nhờ sự phát minh ra kính hiển vi quan sát tế bào với độ phóng đại lớn, hình thành quan niệm là sinh vật đư­ợc cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào, có sinh vật đơn và đa bào. -  Quan niệm về vật sống và vật không sống, trên cơ sở phân lập thành công tác nhân vi sinh vật gây bệnh từ mẫu bệnh phẩm.  Phân biệt giữa bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm thì cần tiến hành theo phương pháp của Koch gồm các bước chính sau đây: phân lập được vi sinh vật gây bệnh, nuôi cấy trong môi trường tinh sạch, tái lây nhiễm và gây ra cùng triệu chứng bệnh, tái phân lập và thu được cùng tác nhân gây bệnh.  Trên cơ sở kết quả nuôi cấy hoặc bảo quản
— Xem thêm —