Nhúng
Toàn màn hình
/ 17
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-18 08:25:52
1 17 Uong Bi Ninh Binh Pha Lai Q. Ninh Mong Duong Nghi Son Cam Pha Hai Phong Na Duong Cao Ngan OPERATION 1040 PHA LAI OPERATION 100 NINH BINH OPERATION 405 UONG BI OPERATION 110 NA DUONGSITUATION P(MW) 2010-2013 2,400 VUNG ANG 2015-2025 40,000 OTHERS 2011-2013 1,800 NGHI SON 2010 300 NINH BINH (ext) 2011-2012 2,200 MONG DUONG 2009-2012 1,200 QUANG NINH 2008-2010 1,200 HAI PHONG 2008 220 SON DONG 2009-2010 440 MAO KHE 2010 300 UONG BI (ext) 2009-10 600 CAM PHA 2007 100 CAO NGAN 52,415 TOTAL M.Khe Vung Ang 18 Tra Vinh Soc Trang 2013-18 4,400 KIEN LUONG 2011-16 4,400 TRA VINH 2012-15 2,400 SON MY 2018-252013-172010-15 SITUATION 31,000 OTHERS 51,000 TOTAL 4,400 SOC TRANG 4,400 VINH TANP(MW) 51,000 SOUTH 13,400 CENTRAL CPP52,415 NORT CPP 116,815 TOTALP(MW) Kien Luong Vinh Tan Son My 19 O Mon Ca MauCan Tho Ba Ria Phu My Thu Duc Nhon Trach 2012-2015 2,000 BINH THUAN 2007-2008 1,500 CA MAU 2008-20152008-2015OPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATION SITUATION 387 BA RIA 13,386 TOTAL 2,800 O MON 1,950 NHON TRACH 3,900 PHU MY 375 HIEP PHUOC 183 CAN THO 291 THU DUCP(MW) Hiep Phuoc Binh Thuan 20 Hòa Tâm VÜnh H¶i Ph−íc Dinh 11,000 TOTAL 2025 2,000 NPP 10&11 2024 3,000 NPP 7,8&9 2023 2,000 NPP 5&6 2022 2,000 NPP 3&4 2021 1,000 NPP 2 2020 1,000 NPP 1OPERATION P(MW) 21 JN 5JN 3 SON LA HANOI HAI PHONG VIETNAM 2025 600 PSPP 6 3,600 TOTAL 2024 600 PSPP 5 2022 600 PSPP 4 2021 600 PSPP 3 2020 600 PSPP 2 2019 600 PSPP 1OPERATION P(MW) 22 2024 600 PSPP 6 4,200 TOTAL 2025 600 PSPP 7 2023 600 PSPP 5 2022 600 PSPP 4 2021 600 PSPP 3 2020 600 PSPP 2 2019 600 PSPP 1OPERATION P(MW) JS 6 NHA TRANG DA LAT HO CHI MINH 23 24 Gen. (TWh) Capacity (MW) Catchment Area (km2) River Basins 63.87 15,383 11.34 2,816 17,600 Dong Nai 3.03 619 12,300 Srepok 8.11 1,768 11,450 Sesan 3.40 752 14,000 Ba 4.54 1,140 10,370 Vu Gia 1.55 416 27,200 Ca 2.29 552 Ma-Chu 26.39 6,490 52,500 Da 3.22 830 17,200 Lo-Gam 123459867 1 2 34 5 9 8 6 7 250.23 66 1 Others Gen. (TWh) Capacity (MW) Number of Power Plant River Basins 19.76 4,521 13 5,22 1,257 6 Dong Nai 5.35 1,088 3 Sesan 0.36 70 1 Ba 8.2 1,920 1 Da 0.4 120 1 Lo-Gam 19267 1 2 34 5 9 8 6 7 26 0.22 64 1 Others Gen. (TWh) Capacity (MW) Number of Power Plants River Basins 22.13 5,422 17 2,89 820 3 Dong Nai 2.88 586 3 Srepok 1.82 460 2 Sesan 0.83 220 1 Ba 0.82 210 1 Vu Gia 1,11 320 1 Ca 10,23 2,400 1 Da 1.33 342 1 Lo-Gam 12459867 1 2 34 59 8 67 27 1.49 377 2 Ma 1.95 483 6 Others Gen. (TWh) Capacity (MW) Number of Power Plants River Basins 17.54 4,580 27 1.04 341 6 Dong Nai 0.35 80 1 Srepok 0.94 220 1 Sesan 0.69 173 1 Ba 2.12 500 4 Vu Gia 0.44 96 1 Ca 7.96 2,170 4 Da 0.56 140 1 Lo-Gam 124598673 12 3 4 59 8 6 7 28 63.8711.343.038.113.404.541.552.2926.393.22 Potential Energy (TWh) 19.760.235,225.350.368.20.4Operating 22.130.222.892.881.820.830.821.1110.231.33 Constructing 18.401.951.041.210.940.692.120.441.497.960.56 Starting 2008 7.042.191.521.600.800.93 Remain 483 64 66 Others 5,422 820586460220210320 2,400 342 Constructing 15,3832,816 619 1,768 752 1,140 416552 6,490 830 Potential 4,5211,2571,088 70 1,920 120 OperatingCapacity (MW) River Basins Remain Starting 2008 1,520 4,753 398 341 D. Nai 253 Srepok 220 Sesan 289 173 Ba 430 500 Vu Gia 96 Ca 175 377 Ma-Chu 2,170 Da 228 140 Lo-Gam 29 1458.6 412-409 1934.5 280 14.7 34/1828 2008 21/12/03 98.5 5.57 ED 5/ Buon Kuop 1402.1 215-210 1191.3 360 264 74.13/850 2009 9/1/2005 56 58.4 RCC 4/ Se San 4 479.3 239-238.5 108 4 2006 1/2003 21.5 7.8 CGD 3/ Se San 3a 1224.6 305-304.5 500.9 260 3.6 69.5/391.3 2006 15/6/2002 60.5 3.4 CGD 2/ Se San 3 417.2 570-537 480.06 100 948 71/495 2008 23/11/2003 31 53.28 RCC 1/ Pleikrong Operation Start Eff. Head (m) Capacity (MW) Energy (MWh) Surface (Km2) Eff. Vol. (mil.m3) FSL-MOL (m) Dam Type Height/Crest (m) Volume (m3) Power Plant (RCC: Roller-Compacted Concrete; CGD: Concrete Gravity Dam; ED: Earth Dam) 30 217.4 480-450 1273.16 64 141 75/498.91 2007 28/8/03 334.12 8.61 RDF 10/ Quang Tri 825 105-101 4810.08 220 165.9 50/1380 2008 18/4/2004 62 54.66 ED 9/ Song Ba Ha 1329.6 120-90 4660.6 342 1699 92.2/717.9 2007 22/12/02 51 81.49 RDF 8/ Tuyen Quang 815 380-340 432.73 210 266.48 80/240.16 2008 31/8/03 300 9.09 RCC 7/ A Vuong 358.6 487.5-465 5877.9 86 522.6 74.13/850 2008 27/11/04 46.5 37.1 RDC 6/ Buontuasrah Operation Start Eff. Head (m) Capacity (MW) Energy (MWh) Surface (Km2) Eff. Vol. (mil.m3) FSL-MOL (m) Dam Type Height/Crest (m) Volume (m3) Power Plant (RCC: Roller-Compacted Concrete; RDF: Rockfill Dam with Facing; ED: Earth Dam; RDC: Rockfill Dam with Center Core Wall) 31 880-860 2220 DQ 1178 880-860 1630 DN 185.19 58/1750 DQ 300 66.54 57/415 DN 14.14 RDF DQ 2007 10/5/2003 627 4.73 RDF DN 14/ Dai Ninh 1103.8 476-474 1102.9 340 16.7 127.5/511 2010 26/12/2004 176 8.5 RCC 13/ Dong Nai 4 607.1 590-570 1100 180 903 108/586.43 2009 26/12/2004 95 56 RCC 12/ Dong Nai 3 1105.4 200-155 1650.62 320 1380 135/480 2009 7/8/2004 106 45.85 RCC 11/ Ban Ve Operation Start Eff. Head (m) Capacity (MW) Energy (MWh) Surface (Km2) Eff. Vol. (mil.m3) FSL-MOL (m) Dam Type Height/Crest (m) Volume (m3) Power Plant (RCC: Roller-Compacted Concrete; RDF: Rockfill Dam with Facing) 32 5636.5160 515-485 3084 13 285.5 23.5/770.6 17 ED KN 638 429-427 289 5.6 68/1261 2009 26/11/2005 357 3.4 RDF AK 17/ An Khe – Kanak 1904.2 370-368 1000 520 16.28 104.4/270 2011 8/1/2006 151 8.7 RCC 16/ Huoi Quang 1158.1 475-431 1327 220 1702.4 130/424.5 2010 8/1/2006 90 60.5 RCC 15/ Ban Chat Operation Start Eff. Head (m) Capacity (MW) Energy (MWh) Surface (Km2) Eff. Vol. (mil.m3) FSL-MOL (m) Dam Type Height/Crest (m) Volume (m3) Power Plant (RCC: Roller-Compacted Concrete; RDF: Rockfill Dam with Facing) 33 175-140521.121.52272-26862.8517.68 2009 24/12/2005 60 ED 18/ Srepok 3 220 52.5/478.9 1060.2 1433 2009 5/3/2006 88.3 RCC 19/ Song Tranh 2 190 96/640 679.6 1150 9429 215-175 5500 2400 6504 138.1/961.6 2012 23/10/2005 78 224 RCC 20/ Son La Operation Start Eff. Head (m) Capacity (MW) Energy (MWh) Surface (Km2) Eff. Vol. (mil.m3) FSL-MOL (m) Dam Type Height/Crest (m) Volume (m3) Power Plant (RCC: Roller-Compacted Concrete; RDF: Rockfill Dam with Facing; ED: Earth Dam; RDC: Rockfill Dam with Center Core Wall)
— Xem thêm —
Bình luận