Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Số trang: 5
Mã số: 203918
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Tiết 13 - V tranh
Đề tài bđội
I/ Mc tiêu bài hc:
- Hc sinh nm được ni dung th hin về đềi b di.
- Hc sinh biết cách b cc hình nh tái hiện được cuc sng, chiến đấu,
lao động và hc tp ca bộ đội.
- Bài v có ni dung, b cc hp lí, trang phc phù hp,nh tượng sinh
động, màu sc hài hòa.
II/ Chun b:
1. Đ dùng:
- Tranh minh ha các hoạt đng ca b đội. nh v b đội.
- Tranh sưu tầm ca hc sinh.
2. Phương pháp: Trc quan, ging gii, gi m, luyn tp.
III/ Tiến trình dy - hc:
Hoạt động ca giáo viên
Minh
Hoạt động ca
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Th
i
gian
ha hc sinh
Hot
động
1
(9’)
Hướng dn hc sinh tìm và chn ni
dung th hiện đềi:
- Giáo viên cho HS quan sát 1 s bài
v tranh.
- Giáo viên đặt vấn đề n:
- Em hãy cho biết ni dung các tranh?
- Gợi ý để hc sinh nêu ý kiến v các
lc lượng b đội khác nhau.
- Nêu 1 s vấn đề để hc sinh tìm thy
các hoạt động ca b đi như:
+ Giao lưu với h/s qua vic gì?
+ Khi nhân dân gp lũ lụt, thiên tai,
bộ đội làm gì?
- Hình nh nào là chính ?
- Màu sắc được s dụng như thế nào?
B
đội
vi
các
hot
động:
Lao
động,
vui
chơi,
cnh,
hc
tp …
- Quan sát minh ho.
- Nêu đưc ni dung:
+ Chân dung
+ Luyn tp
+ Vui chơi vi thiếu
nhi
+ Giúp dân
+ Lao động, sn xut
- Nắm được đặc
trưng của lực lượng
b binh, đặc công,
hi quân, biên
phòng
- Nêu các ni dung
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Kết lun chung: v hình nh anh b
đội c H; v tình cm gn bó quân -
dân.
bản v: B cc-
Hình v - Màu sc.
- Tham kho thêm
SGK.
Hot
động
2
(5’)
Hướng dn hc sinh cách v:
- Đt vn đề: Nếu v mt tranh vđề
tài hôm nay, em chn ni dung nào?
- em s v ni dung ấy như thế nào?
- Gi ý h/s tr li cách v ã hc
các tiết hc v tranh )
- Chú ý: B cc - bước đầu quan trng
để có tranh đẹp.
- Giáo viên nhn mnh: Tìm hình nh
phù hợp đềi mình th hiện là bước
đầu tiên quan trng.
V
bng
Minh
ho 4
bước
- Nêu tóm tt:
1.Tìm chn ni
dung
2.V phác mng
chính ph.
3.V phác hình.
4.V màu.
- Học sinh đọc bài.
Hot
động
Hướng dn hc sinh thc hành.
- Lưu ý: Thc hiện bước phác hình.
- Làmi thc hành
v tranh đềi B
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 07:31:07
Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa. Tiết 13 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội I/ Mục tiêu bài học: - Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa. II/ Chuẩn bị: 1. Đồ dùng: - Tranh minh họa các hoạt động của bộ đội. ảnh về bộ đội. - Tranh sưu tầm của học sinh. 2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, luyện tập. III/ Tiến trình dạy - học: HĐ Hoạt động của giáo viên Minh Hoạt động của Thờ i gian họa học sinh Hoạt động 1 (9’) Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung thể hiện đề tài: - Giáo viên cho HS quan sát 1 số bài vẽ tranh. - Giáo viên đặt vấn đề như : - Em hãy cho biết nội dung các tranh? - Gợi ý để học sinh nêu ý kiến về các lực lượng bộ đội khác nhau. - Nêu 1 số vấn đề để học sinh tìm thấy các hoạt động của bộ đội như: + Giao lưu với h/s qua việc gì? + Khi nhân dân gặp lũ lụt, thiên tai, bộ đội làm gì? - Hình ảnh nào là chính ? - Màu sắc được sử dụng như thế nào? Bộ đội với các hoạt động: Lao động, vui chơi, cảnh, học tập … - Quan sát minh hoạ. - Nêu được nội dung: + Chân dung + Luyện tập + Vui chơi với thiếu nhi + Giúp dân + Lao động, sản xuất … - Nắm được đặc trưng của lực lượng bộ binh, đặc công, hải quân, biên phòng… - Nêu các nội dung - Kết luận chung: về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ; về tình cảm gắn bó quân - dân. cơ bản về: Bố cục- Hình vẽ - Màu sắc. - Tham khảo thêm ở SGK. Hoạt động 2 (5’) Hướng dẫn học sinh cách vẽ: - Đặt vấn đề: Nếu vẽ một tranh về đề tài hôm nay, em chọn nội dung nào? - em sẽ vẽ nội dung ấy như thế nào? - Gợi ý h/s trả lời cách vẽ (đã học ở các tiết học vẽ tranh ) - Chú ý: Bố cục - bước đầu quan trọng để có tranh đẹp. - Giáo viên nhấn mạnh: Tìm hình ảnh phù hợp đề tài mình thể hiện là bước đầu tiên quan trọng. Vẽ bảng Minh hoạ 4 bước - Nêu tóm tắt: 1.Tìm và chọn nội dung 2.Vẽ phác mảng chính phụ. 3.Vẽ phác hình. 4.Vẽ màu. - Học sinh đọc bài. Hoạt động Hướng dẫn học sinh thực hành. - Lưu ý: Thực hiện bước phác hình. - Làm bài thực hành vẽ tranh đề tài Bộ 3 (25’) Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ đậm. Không vẽ các nét thẳng bằng thước kẻ. Không sao chép. - Vẽ bố cục hoàn chỉnh. đội. Giấy A4. Hoạt động 4 (5’) Đánh giá kết quả học tập của học sinh: - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố cục, về hình tượng anh bộ đội. - Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng thể, nội dung. Nhấn mạnh đặc điểm hình tượng bộ đội. Giáo viên cho điểm đánh giá bài. Bài vẽ của học sinh - Nêu nhận xét của mình về: Bố cục. Hình vẽ. Màu sắc (nếu có). - Chỉ ra được 1 số điểm chưa hợp lí, cần thay đổi, sắp xếp lại. - Đánh giá bài A,B,C * Dặn dò - BTVN: - Vẽ mẫu hoàn chỉnh bài vẽ anh bộ đội. - Xem nội dung bài 14. Sưu tầm tranh vẽ, đồ vật, vật thật có trang trí đường diềm. . . . . . . . . . .
— Xem thêm —
Bình luận