BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Số trang: 46
Mã số: 202829
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 46
Sao chép
TRƯỜNG …………………
KHOA………………………
-----[\[\-----
BÁO CÁO TT NGHIP
Đề tài:
K TOÁN PHI THU KHÁCH
HÀNG, PHI TR NGƯỜI BÁN
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
o cáo thc tp tt nghip GVHD: Hunh Văn Bình
HSTH: Nguyn Lê Hng Uyên
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của đất nước là sxuất hiện ngày càng nhiều các doanh
nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tt đẹp trên th
trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh
nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong
đó có sđóng góp không nhỏ của bộ phn kế toán.
Kế toán được coi là ngôn ng kinh doanh, phương tiện giao tiếp giữa doanh
nghiệp với các đối tượng quan hệ. Kế toán ghi chép kp thời chính xác những
nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt
động chặt chẽ, xác thực.
Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp h- hiện đại hoá
đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và stồn tại Nợ- trong kinh
doanh điều tất yếu , nhưng doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn của mình như
thế nào đphát huy thế mạnh cho công ty. Xét trên khnăng thanh toán và tình hình
công nợ của doang nghiệp sẽ phn ánh rõ nét về chất lưng công tác quản tài chính
nói chung, công tác hoạt động và sử dụng vốnu động i riêng. Nhận thức được tầm
quan trng của công tác hạch toán, cùng với quá trình m hiểu thực tế tại ng Ty
Kim Khí Min Trung, em đã chọn viết đề tài: KTOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG,
PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.’’ đlàm báo cáo thc tập tốt nghip cho mình. Ni dung đ
tài gồm 4 phần:
PhầnI: Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung
Phần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng- phải
trả cho người bán
Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
Phần IV: Nhận xét và ý kiến đề xuất
Do thời gian thc tập hạn và kiến thức còn hạn chế nên đtài không tránh
khỏi những thiếu sót, em rất mong nhn được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy
và các anh chị, cô c phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2004
Hc sinh thực hiện
Nguyễn Lê Hồng Uyên
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
o cáo thc tp tt nghip GVHD: Hunh Văn Bình
HSTH: Nguyn Lê Hng Uyên
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG
I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Kim Khí Miền Trung
1. Sự ra đời của công ty
Công ty Kim Khí Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa công ty
Kim Khí Đà Nẵng và ng ty Vật Th Liệu Đà Nng theo quyết định số
1065QĐ/TCCBDT ngày 20/12/1994 của Bộ công nghiệp.
Công ty mt doang nghiệp nhà nước đầy đủ tư cách pháp nhân, thực hiện
chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được phép mở các tài khoản ngân hàng trong nước .
Trsở chính đặt tại:16 Thái Phiên Đà Nẵng
Tên giao dịch: Central Vietnam Metal and Gennaral Materials Company, viết
tắt là CEVIMETAL.
2. Quá trình phát triển của công ty
Ktừ ngày thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay, doanh số hoạt động của
công ty ngày càng tăng, thị phần được duy trì và m rộng. Tuy nhiên trong 2 năm
1995-199, trên th trường có nhiều biến động, bộ máy tổ chức cấu qun của
công ty ca được hoàn thiện... nên hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.Từ
những năm 1997 trở đi, Ban lãnh đạo của công ty đã khắc phục đựơc những điểm yếu
đó, tìm ra phương pháp quản và điều hành thích hp, thêm vào đó sự cố gắng nỗ
lực của tất ccán bộ công nhân viên trong công ty đã giúp đưa hoạt động kinh doanh
ca công ty đi vào ổn định và phát triển mạnh.
Công ty có tổng số vốn kinh doanh tại thời điểm thành lập là 31973 triệu đồng
scông nhân viên hin nay 400 người, 17 đơn vtrực thuộc trên c3 miền đất
nước.
II.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Kim K Miền Trung
1. Chc năng của công ty
Tchức kinh doanh các mặt hàng kim khí, phế liệu kim khí, vật liệu xây dựng,
vật tư tổng hợp, nhập khẩu phôi thép.
Tchức gia công chế biến các loại thép từ nhập khẩu phôi thép, từng bước đưa
sản phẩm tiếp cận thị trường trong nước.
Tổ chức kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sn.
2. Nhiệm vụ
Nhn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do nhà nước cấp.
Tổ chức kinh doanh các mặt hàng theo chức năng của công ty và kinh doanh có
lợi, đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty.
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hin kế hoạch điều động hàng
hoá cho các đơn vị trực thuộc.
Thc hiện tốt các chính sách, các quy định, tổ chức quản cán bộ, sử dụng lao
động và bảo vệ tài sn, an ninh trật tự chính trị nội bộ, bảo vệ i trường.
III. T chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại công ty
1. T chức bộ máy quản lý của công ty
1.1. đồ
Giám
đố
c
PGĐ ph trách
đầu tư XDCB
PGĐ kiêm giám
đốc nhà máy
PGĐ ph trách
TC& hànhchính
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-03 09:35:28
Cùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực. TRƯỜNG ………………… KHOA……………………… -----[\ [\----- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải qu yết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực. Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và sự tồn tại Nợ- Có trong kinh doanh là điều tất yếu , nhưng doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn của mình như thế nào để phát huy thế mạnh cho công ty. Xét trên khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doang nghiệp sẽ phản ánh rõ nét về chất lượng công tác quản lý tài chính nói chung, công tác hoạt động và sử dụng vốn lưu động nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công Ty Kim Khí Miền Trung, em đã chọn viết đề tài: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.’’ để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung đề tài gồm 4 phần: PhầnI: Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung Phần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng- phải trả cho người bán Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Phần IV: Nhận xét và ý kiến đề xuất Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy và các anh chị, cô chú phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Đà Nẵng, tháng 9 năm 2004 Học sinh thực hiện Nguyễn Lê Hồng Uyên Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Kim Khí Miền Trung 1. Sự ra đời của công ty Công ty Kim Khí Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa công ty Kim Khí Đà Nẵng và công ty Vật Tư Thứ Liệu Đà Nẵng theo quyết định số 1065QĐ/TCCBDT ngày 20/12/1994 của Bộ công nghiệp. Công ty là một doang nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được phép mở các tài khoản ngân hàng trong nước . Trụ sở chính đặt tại:16 Thái Phiên Đà Nẵng Tên giao dịch: Central Vietnam Metal and Gennaral Materials Compan y, viết tắt là CEVIMETAL. 2. Quá trình phát triển của công ty Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay, doanh số hoạt động của công ty ngày càng ...
— Xem thêm —
Bình luận