Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 11:25:03
Chiều tối rồi, quê h-ơng ở nơi đâu? Trên sông khói sóng khiến ng-ời ta buồn! Dịch thơ: Ho ng Hạc Lâu Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ, Thử địa không d- Hoàng Hạc lâu. Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch vân thiên tải không du du. Tình xuyên lịch lịch Hán D-ơng thụ Ph-ơng thảo thê thê Anh Vũ châu. Nhật mộ h-ơng quan hà xứ thị? Yên ba giang th-ợng sử nhân sầu. Thôi Hiệu Dịch nghĩa: Hạc vàng ai c-ỡi đi đâu, Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ. Hạc vàng đi mất từ x-a! Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán D-ơng sông tạnh cây bày, Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non. nghiªn cøu trung quèc sè 1(65) - 2006 46 TrÇn Lª B¶o* I. VÒ v¨n b¶n Hong H¹c L©u TÝch nh©n dÜ thõa Hoµng H¹c khø, Thö ®Þa kh«ng d Hoµng H¹c l©u. Hoµng H¹c nhÊt khø bÊt phôc ph¶n, B¹ch v©n thiªn t¶i kh«ng du du. T×nh xuyªn lÞch lÞch H¸n D¬ng thô Ph¬ng th¶o thª thª Anh Vò ch©u. NhËt mé h¬ng quan hµ xø thÞ? Yªn ba giang thîng sö nh©n sÇu. Th«i HiÖu DÞch nghÜa: LÇu Hong H¹c1 Ngêi xa ®· cìi H¹c vµng bay ®i råi2 ë ®©y chØ cßn tr¬ ra lÇu Hoµng H¹c. H¹c vµng mét khi ®· bay ®i kh«ng trë l¹i n÷a, M©y tr¾ng ngµn n¨m cßn bay ch¬i v¬i MÆt s«ng lóc trêi t¹nh, hµng c©y H¸n D¬ng 3 in bãng râ mån mét, Trªn b·i Anh Vò 4 cá th¬m xanh t¬i m¬n mën. ChiÒu tèi råi, quª h¬ng ë n¬i ®©u? Trªn s«ng khãi sãng khiÕn ngêi ta buån! DÞch th¬: H¹c vµng ai cìi ®i ®©u, Mµ ®©y Hoµng H¹c riªng lÇu cßn tr¬. H¹c vµng ®i mÊt tõ xa! Ngµn n¨m m©y tr¾ng b©y giê cßn bay. H¸n D¬ng s«ng t¹nh c©y bµy, B·i xa Anh Vò xanh dµy cá non. Quª h¬ng khuÊt bãng hoµng h«n, Trªn s«ng khãi sãng cho buån lßng ai? T¶n §µ dÞch Hong H¹c L©u Hµ xø thÇn tiªn kinh kû th×, Do lu tiªn tÝch thö giang mi? Kim lai cæ v·ng L sinh méng 5 H¹c khø l©u kh«ng Th«i H¹o thi6 H¹m ngo¹i yªn ba chung diÓu diÓu, Nh·n trung th¶o thô thîng y y * PGS.TS §¹i häc S ph¹m Hµ Néi Tõ Hong H¹c L©u… 47 Trung t×nh v« h¹n b»ng thuú tè, Minh nguyÖt thanh phong d· bÊt tri NguyÔn Du DÞch nghÜa: LÇu Hong H¹c ThÇn tiªn ë ®©u vµ tr¶i qua bao ®êi råi, Mµ dÊu vÕt tiªn cßn lu trªn bÕn s«ng nµy? Xa nay cuéc ®êi nh giÊc méng chµng L ChØ cßn lêi th¬ “H¹c bay, lÇu trèng” cña Th«i HiÖu Ngoµi lan can, khãi sãng cßn mªnh mang Trong tÇm m¾t, cá c©y vÉn mît mµ. T×nh c¶m chøa chan biÕt ngá cïng ai? Tr¨ng thanh giã m¸t còng kh«ng hiÓu ®îc. DÞch th¬: ThÇn tiªn ®©u ®ã tù bao giê? Cßn dÊu ghi ®©y c¹nh bÕn bê. Nay ®Õn xa qua, L vÉn méng, H¹c bay lÇu v¾ng, H¹o cßn th¬. Ngoµi hiªn khãi sãng mªnh mang thÕ, Tríc m¾t hµng c©y ph¶ng phÊt nh. Bµy tá víi ai t×nh chÊt chøa, Tr¨ng trong giã m¸t còng thê ¬. Theo b¶n dÞch cò (Tøc b¶n Th¬ ch÷ H¸n do c¸c cô Bïi Kû, Phan Vâ, NguyÔn Kh¾c Hanh dÞch) 2. V¨n b¶n Hoµng H¹c l©u cña Th«i HiÖu chóng t«i dùa vµo §êng thi gi¸m thëng tõ ®iÓn. Do nhãm häc gi¶ Trung Quèc Tiªu §iÒu Phi, Tr×nh Thiªn Phµm, M· MËu Nguyªn…biªn so¹n. Thîng H¶i tõ th xuÊt b¶n x· 1983. Trang 367- 368. V¨n b¶n Hoµng H¹c l©u cña NguyÔn Du chóng t«i dùa vµo Th¬ ch÷ H¸n NguyÔn Du. Do nhãm häc gi¶ ViÖt Nam Lª Thíc, Tr¬ng ChÝnh, Ph¹m Kh¾c Khoan…biªn dÞch. Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi 1965. Trang 311-312. ...
— Xem thêm —
Bình luận