BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Số trang: 6
Mã số: 201994
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
SÁNG KIN KINH NGHIM.
Đề tài: BIN PHÁP TO HNG THÚ CHO TR
KHÁM PKHOA HC
ĐẶT VN ĐỀ:
Khi nghe i đến Tr mm non Khám Phá Khoa Hc”, mi người đu
rt ngc nhiên t hi: Tr mm non ch phi cp II, cp III hay
Đại học đâu Khám phá khoa hc? Bn thân i lúc đầu cũng ngnhư
vy nhưng sau khi tham khảo mt s tài liu i v Khám phá khoa hc”
và d gi mt vài hoạt đng khoa hc ca khi Lá, tôi t đặt câu hi: Ti
sao mình không ly nhng thí nghim t các tài liu nhưng phi tìm hiu k
xem đề i nào php vi tr nhng knăng, thao tác thử nghim nào
phù hp vi tr lp mình và to thành các hoạt đng khám phá khoa hc cho
tr Mu Giáo?”
Nhng suy nghĩ, câu hỏi đó còn làmi trăn trở cui cùng tôi đãm ra
mt s hoạt động để i các cháu ng tham gia thí nghim, cùng ci,
cũng trải nghim và kết qu là các cháu thích hc, tiết học vô cùng sinh động
và đặc bit các cháu t tìm ra. T khám phá ra kết qu các cháu va
được thí nghim. Qua s thành công này đối vi lp, tôi xin trình bày mt s
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
bin pháp, bin pháp khi t chc cho tr khám phá khoa học để các bạn đng
nghip cùng tham kho.
GII QUYT VẤN ĐỀ:
Được trc tiếp m thí nghim vi các vt mà mình đang học qu mt
điều thích thú đối vi tr. Tht vy, cđể cho cháu được hoạt động, được
tri nghiệm, được th - sai và cui cùng cháu tìm ra mt kết qunào đó sẽ là
một điều lý thú đối vi tr.
Thí nghim 1: Dy v không khí
Đầu tiên cô cho trẻ chơi các trò chơi nhỏ:
Trò chơi 1: “ Bt mũi”
Cho tr bt mũi, hỏi tr th được không?
→ không th
đưc
Vy làm thế nào để th đưc? → th tay ra, thở được
Cho cháu đng vào ch quy định, hi cháu: TH ĐƯỢC
KHÔNG?
Cho cháu đng góc khác cùng vài bn na, hi cháu: THĐƯỢC
KHÔNG?
Cho cháu đứng t do trong lp, hi cháu: THỞ ĐƯỢC KHÔNG?
Lúc y i mới đặt vấn đề: Cng ta thđược nh không khí, vy
KHÔNG KHÍ CÓ ĐÂU? → Không khí ở xung quanh chúng ta.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tôi kết luận: NHƯ VẬY KHÔNG KHÍ XUNG QUANH CHÚNG
TA.
Tôi tiếp tc đặt tình hung: TH KHÔNG KHÍ BT ĐƯỢC
KHÔNG?
cháu nói đư
c có cháu nói không.
Tôi hi tiếp: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BT ĐƯC KHÔNG K? Lúc
này các cháu đưa ra rt nhiu ý kiến: ly ly, ly chai, ly lon, ly hộp,… để
bt không khí.
Tôi phát cho mi cháu mt cái túi nilon yêu cu: Hãy ly và bt
kng khí vào túi” mỗi cháu đã thc hin mt cách khác nhau: nm bt
kng khí xung quanh b vào túi, với không khí cho vào túi. Nhưng c
cháu vẫn chưa thy gì trong i.
Tôi tiếp tc gi ý: Các con y làm cách nào để i phồng to lên đi
Cháu phát hin là mình phi thổi i vào túi và muốn gii trong i thì
phi xon hay ct túi li.
Sau đó tôi gii thích: : KHÔNG KHÍ ĐANG TRONG TÚI CA CÁC
CON ĐẤY”.
Tiếp theo tôi cho các cháu chơi vi túi không khí….
Ví d: Ly kéo ct túi để thy không khí xì ra, lyy nhọn đâm nhẹ s thy
hơi thoát đó là không khí.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 13:44:42
BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐẶT VẤN ĐỀ:    Khi nghe nói đến “ Trẻ mầm non Khám Phá Khoa Học”, mọi người đều rất ngạc nhiên và tự hỏi: “ Trẻ mầm non chứ có phải là cấp II, cấp III hay Đại học đâu mà Khám phá khoa học? ” Bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ như   vậy nhưng sau khi tham khảo một số tài liệu nói về “ Khám phá khoa học” và dự giờ một vài hoạt động khoa học của khối Lá, tôi tự đặt câu hỏi: “ Tại sao mình không lấy những thí nghiệm từ các tài liệu nhưng phải tìm hiểu kỹ xem đề tài nào phù hợp với trẻ và những kỹ năng, thao tác thử nghiệm nào phù hợp với trẻ lớp mình và tạo thành các hoạt động khám phá khoa học cho trẻ Mẫu Giáo?” SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Đề tài: BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐẶT VẤN ĐỀ: Khi nghe nói đến “ Trẻ mầm non Khám Phá Khoa Học”, mọi người đều rất ngạc nhiên và tự hỏi: “ Trẻ mầm non chứ có phải là cấp II, cấp III hay Đại học đâu mà Khám phá khoa học? ” Bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi tham khảo một số tài liệu nói về “ Khám phá khoa học” và dự giờ một vài hoạt động khoa học của khối Lá, tôi tự đặt câu hỏi: “ Tại sao mình không lấy những thí nghiệm từ các tài liệu nhưng phải tìm hiểu kỹ xem đề tài nào phù hợp với trẻ và những kỹ năng, thao tác thử nghiệm nào phù hợp với trẻ lớp mình và tạo thành các hoạt động khám phá khoa học cho trẻ Mẫu Giáo?” Những suy nghĩ, câu hỏi đó còn làm tôi trăn trở và cuối cùng tôi đã tìm ra một số hoạt động để tôi và các cháu cùng tham gia thí nghiệm, cùng chơi, cũng trải nghiệm và kết quả là các cháu thích học, tiết học vô cùng sinh động và đặc biệt các cháu tự tìm ra. Tự khám phá ra kết quả mà các cháu vừa được thí nghiệm. Qua sự thành công này đối với lớp, tôi xin trình bày một số biện pháp, biện pháp khi tổ chức cho trẻ khám phá khoa học để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Được trực tiếp làm thí nghiệm với các vật mà mình đang học quả là một điều thích thú đối với trẻ. Thật vậy, cứ để cho cháu được hoạt động, được trải nghiệm, được thử - sai và cuối cùng cháu tìm ra một kết quả nào đó sẽ là một điều lý thú đối với trẻ. Thí nghiệm 1: Dạy về không khí Đầu tiên cô cho trẻ chơi các trò chơi nhỏ: Trò chơi 1: “ Bịt mũi”  Cho trẻ bịt mũi, hỏi trẻ có thở được không? → không thở được  Vậy làm thế nào để thở được? → thả tay ra, thở được  Cho cháu đứng vào chổ cô quy định, hỏi cháu: THỞ ĐƯỢC KHÔNG?  Cho cháu đứng góc khác cùng vài bạn nữa, hỏi cháu: THỞ ĐƯỢC KHÔNG?  Cho cháu đứng tự do trong lớp, hỏi cháu: THỞ ĐƯỢC KHÔNG? Lúc này tôi mới đặt vấn đề: Chúng ta thở được là nhờ có không khí, vậy KHÔNG KHÍ CÓ Ở ĐÂU? → Không khí ở xung quanh chúng ta. Tôi kết luận: NHƯ VẬY KHÔNG KHÍ CÓ Ở XUNG QUANH CHÚNG TA. Tôi tiếp tục đặt tình huống: THẾ KHÔNG KHÍ CÓ BẮT ĐƯỢC KHÔNG? → Có cháu nói được có cháu nói không. Tôi hỏi tiếp: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BẮT ĐƯỢC KHÔNG KHÍ? → Lúc này các cháu đưa ra rất nhiều ý kiến: lấy ly, lấy chai, lấy lon, lấy hộp,… để bắt không khí. Tôi phát cho mỗi cháu một cái túi nilon và yêu cầu: “ Hãy lấy và bắt không khí vào túi” → mỗi cháu đã thực hiện một cách khác nhau: nắm bắt không khí xung quanh bỏ vào túi, ...
— Xem thêm —
Bình luận