MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Số trang: 2
Mã số: 201702
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
MU S 2
Cơ quan, đơn vị:
……………
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
Ni, ngày tháng năm
BN TÓM TT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đề ngh xét tng K niệm chương “Vì s nghip Thanh tra”
(Dùng cho nhân công tác trong ngành Thanh tra)
I. Sơ lược bn thân:
- H và tên: Nam, n:
- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tc:
- Quê quán:
- Chc v:
- Đơn vị công tác:
-i ở hin nay:
II. Quá trình công tác:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thi gian (t tháng
…/… đến tháng
…/…)
Chc vụ, đơn vị công tác Tng s
tháng … năm
(1) (2) (3)
Tng cng
III. Khen thưng: (Ghi rõ hình thức, năm nào)
IV. K lut: (Ghi rõ hình thc, năm nào)
c nhn ca thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Người khai ký tên
(Ghi rõ h tên)
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 13:18:37
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra) MẪU SỐ 2 Cơ quan, đơn vị: …………… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày tháng năm BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra) I. Sơ lược bản thân: - Họ và tên: Nam, nữ: - Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: - Quê quán: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: - Nơi ở hiện nay: II. Quá trình công tác: Thời gian (từ tháng …/… đến tháng …/…) Chức vụ, đơn vị công tác Tổng số … tháng … năm (1) (2) (3) Tổng cộng III. Khen thưởng: (Ghi rõ hình thức, năm nào) IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm nào) Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu) Người khai ký tên (Ghi rõ họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận