MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Số trang: 2
Mã số: 201702
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 13:18:37
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra) MẪU SỐ 2 Cơ quan, đơn vị: …………… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày tháng năm BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra) I. Sơ lược bản thân: - Họ và tên: Nam, nữ: - Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: - Quê quán: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: - Nơi ở hiện nay: II. Quá trình công tác: Thời gian (từ tháng …/… đến tháng …/…) Chức vụ, đơn vị công tác Tổng số … tháng … năm (1) (2) (3) Tổng cộng III. Khen thưởng: (Ghi rõ hình thức, năm nào) IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm nào) Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu) Người khai ký tên (Ghi rõ họ tên)
— Xem thêm —
Bình luận