MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Số trang: 3
Mã số: 201589
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Mu biên bn s 09
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BN
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: ……./BB-THTVPT ….., ngày … tháng … năm ……….
BIÊN BN
Tiêu hy tang vật, phương tiện vi phm hành chính
Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lnh Xvi phm hành chính ngày 02 tháng 7
năm 2002;
Căn cứ Quyết định x pht vi phm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng
…… năm ……
Hôm nay, vào hi … giờ … ngày … tháng … năm ….. ti
…………… .....................
Hội đồng tiêu hy tang vật, phương tiện vi phm hành chính gm:
1. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
3. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
4. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
5. Ông (bà): ………….…………………… Chc
danh:..............................................
Đại diện đơn vị: ...................................................................................................
Tiến hành tiêu hy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây:
STT
Tên tang vật, phương
tin
ĐV
tính
S
lượng
Chng loi, nhãn
hiu, xut x, tình
trng tài liu,
phương tiện
Ghi chú
Hình thc tiêu hy: .............................................................................................
Quá trình tiêu hy có s chng kiến ca
1
: ............................................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Vic tiêu hy tang vật, phương tin vi phm hành chính kết thúc vào hi ……..
giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……………
Biên bản này được lp thành …………. bản, cơ quan giải quyết gi 01 bn.
Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc li và nht trí vi toàn b ni
dung biên bn.
Biên bn này gồm …………… trang, được người làm chng và các thành viên
Hội đồng ký xác nhn vào tng trang.
NGƯỜI LÀM CHNG
(Ký, ghi rõ h tên)
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
2
(Ký, ghi rõ h tên)
____________
1
Ghi rõ họ tên, đa ch, ngh nghiệp người làm chng. Nếu có đại din ca chính
quyn phi ghi rõ h tên chc v.
2
Tng thành viên hội đồng ký và ghi rõ h tên.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 13:41:24
Tài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ) Mẫu biên bản số 09 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……./BB-THTVPT …….., ngày … tháng … năm ………. BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng …… năm …… Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….. tại …………… ..................... Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: 1. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 2. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 3. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 4. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 5. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... Tiến hành tiêu hủy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây: STT Tên tang vật, phương tiện ĐV tính Số lượng Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tài liệu, phương tiện Ghi chú Hình thức tiêu hủy: ............................................................................................. Quá trình tiêu hủy có sự chứng kiến của1: ............................................................ Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi …….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm …………… Biên bản này được lập thành …………. bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản. Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung biên bản. Biên bản này gồm …………… trang, được người làm chứng và các thành viên Hội đồng ký xác nhận vào từng trang. NGƯỜI LÀM CHỨNG (Ký, ghi rõ họ tên) CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG2 (Ký, ghi rõ họ tên) ____________ 1 Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính quyền phải ghi rõ họ tên chức vụ. 2 Từng thành viên hội đồng ký và ghi rõ họ tên.
— Xem thêm —
Bình luận