MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Số trang: 3
Mã số: 201589
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 13:41:24
Tài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ) Mẫu biên bản số 09 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……./BB-THTVPT …….., ngày … tháng … năm ………. BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPVP ngày ….. tháng …… năm …… Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….. tại …………… ..................... Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: 1. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 2. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 3. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 4. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... 5. Ông (bà): ………….…………………… Chức danh:.............................................. Đại diện đơn vị: ................................................................................................... Tiến hành tiêu hủy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây: STT Tên tang vật, phương tiện ĐV tính Số lượng Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tài liệu, phương tiện Ghi chú Hình thức tiêu hủy: ............................................................................................. Quá trình tiêu hủy có sự chứng kiến của1: ............................................................ Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi …….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm …………… Biên bản này được lập thành …………. bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản. Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung biên bản. Biên bản này gồm …………… trang, được người làm chứng và các thành viên Hội đồng ký xác nhận vào từng trang. NGƯỜI LÀM CHỨNG (Ký, ghi rõ họ tên) CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG2 (Ký, ghi rõ họ tên) ____________ 1 Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính quyền phải ghi rõ họ tên chức vụ. 2 Từng thành viên hội đồng ký và ghi rõ họ tên.
— Xem thêm —
Bình luận