Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Số trang: 1
Mã số: 200045
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 18:07:25
Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc (theo maãu môùi) (Cho NLÑ môùi tham gia BHXH, keå caû NLÑ taêng môùi tröôùc 01/01/2009 nhöng chöa ñöôïc caáp soå) 1. Teân ñôn vò (caù nhaân) :…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò :…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..\ Fax:………………………………………… ............................. STT Lo ại gi ấy tờ , biểu m ẫu S ố l ượ ng (1) (2) (3) 1. Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/ngöôøi) 2. Phieáu giao soå hoaëc thoâng baùo maõ soá soå (\ 01 baûn) 3. Coâng vaên giaûi trình lyù do nhöõng tröôø\ ng hôïp ñaõ ñöôïc caáp soå trong danh saù\ ch 02a- TBH nhöng khoâng ñeà nghò caáp soå BHXH (01 baû\ n) 4. File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeå\ n baèng USB Soá HS: 310/……………………../SO Caùn boä TNHS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..n ăm 200…. Người nộp hồ s ơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chuù: - Tôø khai tham gia BHXH, BHYT phaûi ñöôïc ghi chí\ nh xaùc, ñaày ñuû caùc noäi dung veà nhaân thaân - Ñôn vò saép xeáp tôø khai cuûa töøng ngö\ ôøi t heo thöù töï taêng daàn cuûa maõ soá soå. \
— Xem thêm —
Bình luận