Tài liệu

200 bài tập tự luận vật lý 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 18900     Tải về: 204     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu 200 bài tập tự luận vật lý 8 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Bài 1:[/b] Có ba con sên đang nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 60cm . Cùng một lúc 3 con khởi hành , con thứ
Ph
n 1: B
ài t
p.
Bài 1: Có ba con sên đang nm tn ba đnh ca mt tam giác đu cnh 60cm . ng
mt lúc 3 con khi hành , con th nht đi hưng v con th hai , con th hai hưng v
con th ba , con th ba hưng v con th nht , vi cùng mt vn tc không đi
5cm/phút . Trong sut cuc hành trình, mi con luôn chuyn đng v phía con đích
đến tương ng . Phi mt bao lâu , và quãng đưng mi con đi đưc cho đến lúc
chúng gp nhau ? Viết phương trình đường đi ? Nếu mi con đưc coi như mt cht
đim thì chúng s bò xung quanh đim gp nhau my ln ?
[left]Bài 2: Mt vt nh đang trng thái ngh trên mép ca mt i bàn nm ngang .
Nó b đy đt ngt và di chuyn đến mt v trí khác ca cái bàn , cách v tcũ 1m , ch
sau 2s . Phi chăng vt này bánh xe ?
Bài 3 : Mt cái thuyn có th đi vi vn tc 3m/s trên mt nưc lng . Ngưi lái
thuyn mun vượt qua mt con sông sao cho khongch gia hai đim kh dĩ là ngn
nht. Anh ta phi chèo thuyn theo hưng nào đi vi b nếu vn tc dòng nước là
(i) 2m/s
(ii) 4m/s
Cho rng vn tc dòng nước như nhau mi nơi
Bài 4: Mt tm thm dài , mng , mm đưc đt dưi sàn. Mt đu thm b un và
sau đó b git ngược li vi mt đơn v vn tc (kng đi ) , ngay trên phn thm vn
còn nm yên tn sàn
Tìm vn tc khi tâm Lc nh nht cn thiết đ kéo phn chuyn đng , nếu tm thm
có mt đơn v dài và mt đơn v khi lưng ?
Bài 5 : Bn con sên di chuyn đng đu , chuyn đng thng tn mt mt phng rt
rng . Chúng đi mt ch ngu nhiên và bt c hai con nào cũng th gp nhau ,
nhưng kng quá hai con gp nhau ti mt đim ( kng hin tưng ba hoc bn
con cùng mtc gp nhau ) . Năm trong (4.3)/2 =6 cuc gp kh dĩ đã xy ra . Cng
ta có th phát biu mt cách chc chn rng cuc gp th sáu cũng s xy ra hay không
?
Bài 6: Hai con b gia” ( flat worm ) nng 20g to lên mt cái tưng mng, cao 10cm.
Mt con dài 20cm , con kiabéohơn nhưng ch dài 10cm . Th đoán xem con nào s
thc hin đưc công ln hơn đ chn g li lc hp dn khi na thân nó đã trên đnh
ca bc tưng ? Tính t s công thc hin ca hai con ?
Bài 7 : Mt vn đng viên bungee jumping ( m ôn th thao nhy t trên cao xung có
buc dây c chân , như trong qung cáo Yo! most ý :finga: ) cao
h0
= 2m chun b
nhy t mt cái bc cao h= 25m so vi h nưc . Si dây cao su mt đu buc vào
chân vn đng viên , đu kia c đnh vào bc . Anh ta bt đu rơi t do xung t trng
thái ngh trong tư thế thng đng.
Chiu dài và tính đàn hi ca si dây cao su đưc chn sao cho vn tc ngưi đó lp
tc gim xung 0 khi đu trúc gn ti mt nưc . VĐV đt ti trng thái cui cùng khi
đuch mt nưc 8m
(i) Tính chiu dài b kéo thêm ca dây cao su ?
(ii) Vn tc gia tc ti đa đt đưc trong sut thi gian nhy ?
Bài 8 : Mt khi băng hình dng ca mt hình chóp cân nm thng đng , ni mt
đon 10m trên mt nước . B qua vn tc dòng nước , hãy tính ch udao đng nh
theo phương thng đng ca khi băng ? Cho khi lượng riêng ca băng
900
kg/m^3
Bài 9: Nghiên cu trng thái tĩnh ca xe ô tô: Cho rng các lò xo đ ca mt chiếc xe
ô tô 4 bánh đng nht. Tìm đ lch ca xe (coi như vt rn đng cht) so vi mi
bánh khi : bánh xe đng trưc, bên phi, ca xe đưc đt cao hơn 8cm so vi mt
đưng ?
Kết qu thay đi hay không nếu c 2 bánh trước ca xe đưc đt cao hơn 8cm so
vi mt đưng?
Kết qu này liu ph thuc vào s lượng và v tca nhng người ngi trong xe
hay không?
Bài 10 : Trong tiu thuyết les Miserables , nhân vt chính Jean Valjean, mt tù nhân
vưt ngc , đã t ra rt thông minh khi ton ch góc tưng gm hai bc tưng
vuông góc và ct nhau . y tính lc nh nht mà anh ta cn đ tác dng lên tưn g
trong sut thi gian to. H s ma sát ngh cn thiết ?
Bài 11: Mt khi cu được ghép bi hai bán cu làm bng hai cht khác nhau nhưng
trong mi bán là đng cht , đưc đt trên mt mt phng nghiêng 30đ so vi mt
phng ngang. Liu khi cu th gi nguyên v trí cân bng như thế trên mt phng
nghiên đưc hay không ?
Bài 12: Mt qu bóng nh, đàn hi b rt theo phương thng đng lên mt mt phng
nghiêng góc α so vi mt phng ngang. Đúng hay sai nếu i khong cách gia hai
đim ny lên liên tiếp tăng theo cp s cng . Gi thiết rng va chm là hoàn toàn đàn
hi và có th b qua sc cn ca kng khí .
Bài 13 : Mt chú sóc nh b nht vào mt cái cũi hình tn vi trc quay không ma sát
. B nm ngang được gn c đnh phía dưi trc quay . Ban đu , sóc ta ngh ngơi”
mt đu ca b J .
Khi b đưc tháo ra ( không c đnh na ) , chú sóc bt đu chy , nhưng , do chuyn
đng (khéo léo) ca sóc nên c i b và cũi đu vn trng thái tĩnh . Chú sóc thông
minh y đã làm thế o mà tài tình vy ?
Bài 14 : Mt chiếc xe đp được gi sao cho nó không b đ v hai bên nhưng th
chuyn đng thng hoc lùi; các pedals ca đưc gi sao cho chúng v trí cao nht
và thp nht. Mt hc sinh tinh nghch ngi xung bên cnh chiếc xe đp (đã đưc gi
v trí như trên) và tác dng mt lc theo phương nm ngang, hướng đến bánh sau ca
xe đ
p, v
ào pedal có v
tthp h
ơn.
(i) Theo bn, chiếc xe đp s chuyn đng theo hưng nào?
(ii) Bánh phát đn g và bánh b đng (bánh sau bánh trưc) s quay theo cùng chiu
hay ngưc chiu nhau?
(iii) Cái pedal thp hơn s chuyn đng như thế nào so vi mt đt?
Bài 15: Nếu h mt tri b thu nh li theo mt t l xích nht đnh , sao cho trung
bình khong cách t mt tri đến trái đt bng 1m , thì mt năm s dài baou ? cho t
trng ca vt cht kng thay đi
Bài 16: Nếu khi lưng ca mi ngôi sao trong mt sao đôi là như nhau v à như khi
lượng mt tri . Khong ch gi chúng li bng khong cách t ti đt - mt tri .
Hãy tính chu k quay ca chúng
Bài 17 : (i) Vn tc nh nht cn thiết cung cp cho mt vt đ nó tr thành mt v
tinhchuyn đng theo qu đo tròn ?
(ii) Cn phi dùng mt năng lưng đ phóng mt v tinh lên qu đạo cc ln gp bao
nhiêu ln năng lưng png v tinh đó lên qu đo xích đo .
(iii) Vn tc ban đu ca mt tàu vũ tr cn có đ nó thoát khi trường hp dn ca trái
đt .
(iv) Năng lượng nào ln hơn , giúp tàu vũ tr thoát khi h mt tri hay cho nó va đp
vi mt tri
Bài 18: Mt tên la đưc sp đt png lên đ thoát khi trưng hp dn ca trái đt .
Nhưng nhn liu trong đu máy li ít hơn mt chút so vi s lưng cn thiết , mt máy
ph ch kh năng hot đng trong mt thi gian ngn , phi s dng cũng đưc .
Vy ng máy ph lúc nào là “ngonnht : lúc ctnh , lúc tên la sp dng li so
vi trái đt , hay không dùng nó cũng chng h hn gì
Bài 19 : Mt viên bi thép thch 1
cm3
đang chìm vi vn tc 1cm/s trong mt bình
kín đng đy mt ong . Động lượng ca mt ong s như thế nào nếu khi lưng riêng
ca nó bng
2g/cm^3
Bài 20: Mt cht khí nhit đ T được b vào trong mt bình vi nhit đ ( ban đu)
trên vách bình là
T1
. Khi nào thì áp sut khí đó gây ra trong bình ln hơn , khi
T1<T
hay
T1>T
?
Bài 21 : Coi hai qu cu bng st là ging ht nhau , Mt qu nm trên mt bnch
đin còn m , Trong khi qu n li đưc treo vào si dây cách đin .
Cung cp cùng mt lượng nhit cho hai qu cu . Th tính xem qu nào s có nhit đ
cao hơn?
200 bài tập tự luận vật lý 8
[b]Bài 1:[/b] Có ba con sên đang nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 60cm . Cùng một lúc 3 con khởi hành , con thứ nhất đi hướng về con thứ hai , con thứ hai hướng về con thứ ba , con thứ ba hướng về con thứ nhất , với cùng một vận tốc không đổi 5cm/phút . Trong suốt cuộc hành trình, mỗi con luôn chuyển động về phía con đích đến tương ứng . Phải mất bao lâu , và quãng đường mà mỗi con đi được cho đến lúc chúng gặp nhau ? Viết phương trình đường đi ? Nếu mỗi con được coi như một chất điểm thì chúng sẽ bò xung quanh điểm gặp nhau mấy lần ? [left][b]Bài 2:[/b] Một vật nhỏ đang ở trạng thái nghỉ trên mép của một cái bàn nằm ngang . Nó bị đẩy đột ngột và di chuyển đến một vị trí khác của cái bàn , cách vị trí cũ 1m , chỉ sau 2s . Phải chăng vật này có bánh xe ? [b]Bài 3 :[/b] Một cái thuyền có thể đi với vận tốc 3m/s trên mặt nước lặng . Người lái thuyền muốn vượt qua một con sông sao cho khoảng cách giữa hai điểm khả dĩ là ngắn nhất. Anh ta phải chèo thuyền theo hướng nào đối với bờ nếu vận tốc dòng nước là (i) 2m/s (ii) 4m/s Cho rằng vận tốc dòng nước như nhau ở mọi nơi   [b]Bài 4: [/b]Một tấm thảm dài , mỏng , mềm được đặt ở dưới sàn. Một đầu thảm bị uốn và sau đó bị giật ngược lại với một đơn vị vận tốc (không đổi ) , ngay trên phần thảm vẫn còn nằm yên trên sàn 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 18900     Tải về: 204     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan