Tài liệu

200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 77585     Tải về: 1126     Lượt mua: 5    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu 200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc - tài liệu, sách iDoc.Vn200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc
http://www.ebook.edu.vn
Bμi 1
1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ , ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau
a. H¬i níc ngng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
c. B×nh nμy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å
vËt ®îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.
Bμi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái
hçn hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nμo khi ngêi ta nãi:níc m¸y B¾c Ninh rÊt
s¹ch”, “®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ
trong lμnh”
B
μi 3:
1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i
vμ phi kim?
2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bμi 4:
1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nμo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong
c¸c hîp chÊt nh thÕ nμo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ thêng
gÆp cña nã.
Bμi 5
1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na
2
SO
4
; BaCO
3
; NaHSO
3
; Ca(H
2
PO
4
)
2
; Mg(ClO
4
)
2
; Fe
3
O
4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bμi 6:
Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lμ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng.
4. HiÖu øng nhμ kÝnh (do CO
2
tÝch tô trong khÝ quyÓn) lμm cho tr¸i ®Êt Êm
lªn
5. “Ma tr¬i” lμ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH
3
) ch¸y trong
kh«ng khÝ.
http://www.ebook.edu.vn
6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mμu xanh sang vμng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp.
7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vμo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thμnh mμu ®á.
8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO
2
g©y « nhiÔm m«i
trêng.
9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung
10. Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt.
Bμi 7:
1. Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn tè C, H.
2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®îc CO
2
vμ SO
2
. Hái X cã thÓ chøa c¸c
nguyªn tè g×?
3. Khi nung chÊt Y ta thu ®îc amoniac (NH
3
), khÝ cacbonic vμ h¬i níc.
VËy Y gåm nh÷ng nguyªn tè nμo?
Bμi 8:
1. Nnguyªn tö, ph©n tö lμ g×? T¹i sao nãi nguyªn tö, ph©n tö lμ c¸c h¹t vi
m«?
2. §¬n vÞ Cacbon lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu gam?
Bμi 9:
1. Sè Avogadro lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu?
2. Mol lμ g×? Khèi lîng mol lμ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö, ph©n tö lμ g×?
Bμi 10:
1. H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng (m) vμ khèi lîng
mol (M)
2. TÝnh sè mol S cã trong 16 gam lu huúnh, sè mol níc cã trong 5,4 gam
níc; sè mol Fe
3
O
4
cã trong 6,96 gam s¾t tõ oxit.
Bμi 11:
1. TÝnh khèi lîng cña 0,15 mol O
2
; 0,4 mol NaOH
2. CÇn lÊy bao nhiªu mol HCl ®Ó cã ®îc 7,3 gam HCl
3. TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i M biÕt 0,5 mol cña M cã khèi
lîng 11,5 gam
Bμi 12:
1. Cho biÕt ë ®ktc (O
0
C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg hoÆc 101325 Pa) 1
mol bÊt kú chÊt khÝ nμo còng chiÕm 22,414 lit (lÊy trßn lμ 22,4 lit) h·y
tÝnh:
a) Sè mol CO
2
cã trong 3,36 lit khÝ cacbonic (®ktc); sè mol N
2
trong 44,8 lit Nit¬ (®ktc)
b) ThÓ tÝch (®ktc) cña 2,2 g CO
2
; cña 4,8 g O
2
2. TÝnh khèi lîng cña 1,68 lit CO
2
3. TÝnh sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö cã trong 1 cm
3
oxi (®ktc); 1 cm
3
H
2
O (ë
4
0
C; d = 1g/cm
3
); 1 cm
3
Al (d=2,7 g/cm
3
)
Bμi 13:
TÝnh % khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: H
2
O; H
2
SO
4
;
C
2
H
5
OH; CH
3
COOH; C
n
H
2n+2
; Fe
x
O
y
Bμi 14:
1. S¾t t¹o ®îc 3 oxit: FeO; Fe
2
O
3
; Fe
3
O
4
. NÕu hμm lîng cña s¾t trong oxit
lμ 70% th× ®ã lμ oxit nμo?
2. NÕu hμm lîng % cña 1 kim lo¹i trong muèi cacbonat lμ 40% th× hμm
lîng % cña kim lo¹i ®ã trong muèi photphat lμ bao nhiªu?
http://www.ebook.edu.vn
Bμi 15:
1. A lμ mét lo¹i quÆng chøa 60% Fe
2
O
3
;B lμ mét lo¹i quÆng kh¸c chøa
69,6% Fe
3
O
4
. Hái trong 1 tÊn quÆng nμo chøa nhiÒu s¾t h¬n? Lμ bao
nhiªu kg?
2. Trén quÆng A víi quÆng B theo tØ lÖ khèi lîng lμ m
A
: m
B
= 2:5 ta ®îc
quÆng C. Hái trong 1 tÊn quÆng C cã bao nhiªu kg s¾t?
Bμi 16:
1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toμn khèi lîng?
2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt r¾n A cÇn dïng 4,48 lit Oxi (®ktc), thu ®îc 2,24
lit CO
2
(®ktc) vμ 3,6 g H
2
O. TÝnh m
3. §èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lit oxi (®ktc), thu ®îc khÝ
cacbonic vμ h¬i níc theo tØ lÖ sè mol lμ 1:2. TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vμ
H
2
O t¹o thμnh.
Bμi 17:
Hoμ tan 20 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vμ II b»ng
dung dÞch HCl d thu ®îc dung dÞch A vμ 4,48 lit CO
2
(®ktc). TÝnh khèi lîng
muèi t¹o thμnh trong dung dÞch A.
Bμi 18:
1. Ph¶n øng ho¸ häc lμ g×? Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c nguyªn tè cã biÕn
®æi kh«ng?
2. H·y nªu ý nghÜa cña ph¬ng tr×nh ho¸ häc. LÊy vÝ dô ph¶n øng hoμ tan
CaCO
3
bμng dung dÞch HCl ®Ó minh ho¹.
3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng hoμ tan kim lo¹i M ho¸ trÞ n b»ng dung dÞch
HCl
Bμi 19:
C©n b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. KMnO
4
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
2. KClO
3
KCl + O
2
3. Fe(OH)
2
+ O
2
+ H
2
O Fe(OH)
3
4. Fe
3
O
4
+ Al Fe + Al
2
O
3
5. Zn + HNO
3
®Æc
Zn(NO
3
)
2
+ NO
2
+ H
2
O
6. KMnO
4
+ HCl KCl + Cl
2
+ H
2
O
Bμi 20:
Hoμn thμnh (viÕt s¶n phÈm vμ c©n b»ng) c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. MgCO
3
+ HNO
3
2. Al + H
2
SO
4
lo·ng
3. Fe
x
O
y
+ HCl
4. Fe
x
O
y
+ CO FeO +
5. Fe + Cl
2
6. Cl
2
+ NaOH
Bμi 21
Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra; viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trong c¸c thÝ
nghiÖm sau:
1. Sôc tõ tõ khÝ CO
2
(hoÆc SO
2
) vμo níc v«i trong tíi d CO
2
(hoÆc SO
2
)
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 77585     Tải về: 1126     Lượt mua: 5    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1126 Lượt xem: 77484
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75452
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 734 Lượt xem: 47944
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 414 Lượt xem: 46037
Có thể bạn quan tâm