Tài liệu

200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 65560     Tải về: 950     Lượt mua: 5     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu 200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc - tài liệu, sách iDoc.Vn200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc,200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc
http://www.ebook.edu.vn
Bμi 1
1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ , ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau
a. H¬i níc ngng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
c. B×nh nμy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å
vËt ®îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.
Bμi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái
hçn hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nμo khi ngêi ta nãi:níc m¸y B¾c Ninh rÊt
s¹ch”, “®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ
trong lμnh”
B
μi 3:
1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i
vμ phi kim?
2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bμi 4:
1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nμo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong
c¸c hîp chÊt nh thÕ nμo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ thêng
gÆp cña nã.
Bμi 5
1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na
2
SO
4
; BaCO
3
; NaHSO
3
; Ca(H
2
PO
4
)
2
; Mg(ClO
4
)
2
; Fe
3
O
4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bμi 6:
Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lμ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng.
4. HiÖu øng nhμ kÝnh (do CO
2
tÝch tô trong khÝ quyÓn) lμm cho tr¸i ®Êt Êm
lªn
5. “Ma tr¬i” lμ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH
3
) ch¸y trong
kh«ng khÝ.
http://www.ebook.edu.vn
6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mμu xanh sang vμng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp.
7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vμo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thμnh mμu ®á.
8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO
2
g©y « nhiÔm m«i
trêng.
9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung
10. Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt.
Bμi 7:
1. Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn tè C, H.
2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®îc CO
2
vμ SO
2
. Hái X cã thÓ chøa c¸c
nguyªn tè g×?
3. Khi nung chÊt Y ta thu ®îc amoniac (NH
3
), khÝ cacbonic vμ h¬i níc.
VËy Y gåm nh÷ng nguyªn tè nμo?
Bμi 8:
1. Nnguyªn tö, ph©n tö lμ g×? T¹i sao nãi nguyªn tö, ph©n tö lμ c¸c h¹t vi
m«?
2. §¬n vÞ Cacbon lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu gam?
Bμi 9:
1. Sè Avogadro lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu?
2. Mol lμ g×? Khèi lîng mol lμ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö, ph©n tö lμ g×?
Bμi 10:
1. H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng (m) vμ khèi lîng
mol (M)
2. TÝnh sè mol S cã trong 16 gam lu huúnh, sè mol níc cã trong 5,4 gam
níc; sè mol Fe
3
O
4
cã trong 6,96 gam s¾t tõ oxit.
Bμi 11:
1. TÝnh khèi lîng cña 0,15 mol O
2
; 0,4 mol NaOH
2. CÇn lÊy bao nhiªu mol HCl ®Ó cã ®îc 7,3 gam HCl
3. TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i M biÕt 0,5 mol cña M cã khèi
lîng 11,5 gam
Bμi 12:
1. Cho biÕt ë ®ktc (O
0
C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg hoÆc 101325 Pa) 1
mol bÊt kú chÊt khÝ nμo còng chiÕm 22,414 lit (lÊy trßn lμ 22,4 lit) h·y
tÝnh:
a) Sè mol CO
2
cã trong 3,36 lit khÝ cacbonic (®ktc); sè mol N
2
trong 44,8 lit Nit¬ (®ktc)
b) ThÓ tÝch (®ktc) cña 2,2 g CO
2
; cña 4,8 g O
2
2. TÝnh khèi lîng cña 1,68 lit CO
2
3. TÝnh sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö cã trong 1 cm
3
oxi (®ktc); 1 cm
3
H
2
O (ë
4
0
C; d = 1g/cm
3
); 1 cm
3
Al (d=2,7 g/cm
3
)
Bμi 13:
TÝnh % khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: H
2
O; H
2
SO
4
;
C
2
H
5
OH; CH
3
COOH; C
n
H
2n+2
; Fe
x
O
y
Bμi 14:
1. S¾t t¹o ®îc 3 oxit: FeO; Fe
2
O
3
; Fe
3
O
4
. NÕu hμm lîng cña s¾t trong oxit
lμ 70% th× ®ã lμ oxit nμo?
2. NÕu hμm lîng % cña 1 kim lo¹i trong muèi cacbonat lμ 40% th× hμm
lîng % cña kim lo¹i ®ã trong muèi photphat lμ bao nhiªu?
Liên hệ quảng cáo

http://www.ebook.edu.vn
Bμi 15:
1. A lμ mét lo¹i quÆng chøa 60% Fe
2
O
3
;B lμ mét lo¹i quÆng kh¸c chøa
69,6% Fe
3
O
4
. Hái trong 1 tÊn quÆng nμo chøa nhiÒu s¾t h¬n? Lμ bao
nhiªu kg?
2. Trén quÆng A víi quÆng B theo tØ lÖ khèi lîng lμ m
A
: m
B
= 2:5 ta ®îc
quÆng C. Hái trong 1 tÊn quÆng C cã bao nhiªu kg s¾t?
Bμi 16:
1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toμn khèi lîng?
2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt r¾n A cÇn dïng 4,48 lit Oxi (®ktc), thu ®îc 2,24
lit CO
2
(®ktc) vμ 3,6 g H
2
O. TÝnh m
3. §èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lit oxi (®ktc), thu ®îc khÝ
cacbonic vμ h¬i níc theo tØ lÖ sè mol lμ 1:2. TÝnh khèi lîng khÝ CO
2
vμ
H
2
O t¹o thμnh.
Bμi 17:
Hoμ tan 20 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vμ II b»ng
dung dÞch HCl d thu ®îc dung dÞch A vμ 4,48 lit CO
2
(®ktc). TÝnh khèi lîng
muèi t¹o thμnh trong dung dÞch A.
Bμi 18:
1. Ph¶n øng ho¸ häc lμ g×? Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c nguyªn tè cã biÕn
®æi kh«ng?
2. H·y nªu ý nghÜa cña ph¬ng tr×nh ho¸ häc. LÊy vÝ dô ph¶n øng hoμ tan
CaCO
3
bμng dung dÞch HCl ®Ó minh ho¹.
3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng hoμ tan kim lo¹i M ho¸ trÞ n b»ng dung dÞch
HCl
Bμi 19:
C©n b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. KMnO
4
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
2. KClO
3
KCl + O
2
3. Fe(OH)
2
+ O
2
+ H
2
O Fe(OH)
3
4. Fe
3
O
4
+ Al Fe + Al
2
O
3
5. Zn + HNO
3
®Æc
Zn(NO
3
)
2
+ NO
2
+ H
2
O
6. KMnO
4
+ HCl KCl + Cl
2
+ H
2
O
Bμi 20:
Hoμn thμnh (viÕt s¶n phÈm vμ c©n b»ng) c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. MgCO
3
+ HNO
3
2. Al + H
2
SO
4
lo·ng
3. Fe
x
O
y
+ HCl
4. Fe
x
O
y
+ CO FeO +
5. Fe + Cl
2
6. Cl
2
+ NaOH
Bμi 21
Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra; viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trong c¸c thÝ
nghiÖm sau:
1. Sôc tõ tõ khÝ CO
2
(hoÆc SO
2
) vμo níc v«i trong tíi d CO
2
(hoÆc SO
2
)
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc

200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 65560     Tải về: 950     Lượt mua: 5     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 950 Lượt xem: 65560
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 42793
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 662 Lượt xem: 39197
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 369 Lượt xem: 30475
Có thể bạn quan tâm