Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 18:14:19
1 Mẫu số 1b: Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua hàng năm. (Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố) ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ….. BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 20… Kinh gửi: Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Bộ giao năm 20…, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…….đăng ký giao ước thi đua năm 20… với các phong trào và các chỉ tiêu thi đua sau: I. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA: TT Tên phong trào thi đua Mục tiêu Thời gian Thời gian phát động tổng kết 1. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao 2. Xây dựng đơn vị đạt “Cơ quan Văn hoá” (Công sở văn minh Sạch đẹp - An toàn) năm 200… 3. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn thể của cơ quan tổ chức chính quyền, đoàn thể cấp trên và địa phương phát động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. (Nêu các phong trào cụ thể). II. CÁC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA: Nội dung các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 20… Ghi chú 1. Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành các chỉ tiêu kề hoạch và nhiệm vụ chính trị năm 20…: (Cụ thể hoá các chỉ tiêu chính theo lĩnh vực nhiệm vụ công tác được giao) 1) Lao động - Việc làm: * Giải quyết - Việc làm: Trong đó: - Xuất khẩu lao động: - Quỹ quốc gia giải quyết Việc làm: - Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: - Tỷ lệ lao động thiếu việc làm: * Đào tạo nghề: - Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo: - Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 2) Bảo trợ xã hội, Xoá đói giảm nghèo: - Giảm tỷ lệ hộ nghèo: - Phối hợp với các ngành, các cấp vận động xây dựng nhà tình thương 3) Chính sách Người có công: - Phối hợp với các ngành, các cấp vận động xây dựng nhà tình nghĩa: - Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 4)Phòng chống tệ nạn xã hội: - Cai nghiện phục hồi (Giáo dục, chữa trị phục hồi, dạy nghề và tạo việc làm sau cai…) 5) Các hoạt động khác:… 6) ………………………. 2. Chỉ tiêu thứ hai : Xây dựng tập thể đơn vị: a) Xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất……………………………………… b) Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước: thực hiện quy chế dân chủ; cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí; không có vụ việc tiêu cực…….(Cụ thể hoá…) c) Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các Đoàn thể vững mạnh xuất sắc…(Cụ thể hoá …) 3. Chỉ tiêu thứ 3: Các danh hiệu thi đua: a) Đối với tập thể đơn vị: Danh hiệu thi đua:… Hình thức khen thưởng… b) Tập thể nhỏ: Số lượng tập thể nhỏ:……… Tập thể lao động xuất sắc:…………… Tập thể lao động tiên tiến…………… c) Cá nhân: Tổng số Cán bộ công nhân viên:… Lao động tiên tiến:………………… Chiến sĩ thi đua cơ sở:…………… Bằng khen Bộ :…………………… Tỉnh (thành phố), ngày… tháng …..năm 20… Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
— Xem thêm —
Bình luận