Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-26 20:22:53
 Tài liệu giảng dạy về tin học đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới tin học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công BÀI TẬP Câu 1. Cho S là biến kiểu Boolean. Lệnh nào sai, lệnh nào đúng, nếu đúng thì cho biết gía trị của S : a) S:= 3*2; b) S:= 3< 2; c) S:= 3< 2 and 6 - 5 =1; d) S:= (3< 2) and (6 - 5 =1); Câu 2. Cho biết gía trị của biến lô gic A : A := ( x2 + y2 25 ) and ( x2 + y2 16 ); với {x = 3, y = 3 }, {x = 3, y = 2 }, và {x = 3.1 , y = 4 }, Câu 3. Viết chương trình in lên màn hình như sau : * * * * * * * * * * * * * * * * * THAO CHUONG BANG * * NGON NGU PASCAL. * * * * * * * * * * * * * * * * * Câu 4*. Nhập vào số xe (có bốn chữ số) trong biển số xe máy của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nút. Bạn là người may mắn nếu số nút=9. Bạn có may mắn không ?. Ví du: số xe là 4546, tổng các chữ số là 4+ 5 + 4 + 6 = 19. 19 mod 10 =9. Số nút là 9, may mắn. Câu 5. Nhập họ tên (HT), mức lương tháng (ML), tạm ứng (TU) và phụ cấp (PC) của một người, tính phần còn lãnh (CL) của người đó: CL = ML - TU + PC. In HT và CL lên màn hình. Câu 6. Nhập họ tên, năm sinh, nơi sinh, phái (nam hay nữ) của một người. In lên màn hình họ tên, năm sinh, nơi sinh, phái và tuổi của người đó. Câu 7. Nhập họ tên (HT), mức lương tháng (ML) và phụ cấp (PC) của một người, tính tổng thu nhập (TTN) của người đó: TTN = ML + PC Tính qũy bảo hiểm (QBH) : QBH=15%* TTN Tính tiền được lãnh (TIEN): TIEN=TTN - QBH In họ tên, tổng thu nhập , qũy bảo hiểm và tiền được lãnh lên màn hình. Câu 8. Nhập tên một vật tư, số lượng, đơn gía. Tính tiền và thuế gía trị gia tăng : Tien =số lượng * đơn gía Thuế = 10% Tiền In tên vật tư, số lượng, đơn gía, tiền và thuế trị gia tăng lên màn hình, định dạng các số lấy 2 số lẻ. Câu 9*. Viết chương trình in lên màn hình thẻ sinh viên có dạng như sau: (Hd: Cho mã của các ký tự :?/font :201; Í :205; ? :187;? :186;?/font : 200 ; ? :188. Hiện ký tự bằng cách gõ phím Alt với mã của ký tự đó, nhớ dùng các phím số bên phải bàn phím. Nên khai báo các hằng a=‘?/font ‘; b= ‘Í ‘; ..., sau đó in các hằng a, b, c, ... để tạo khung). Câu 10. Nhập tên ba môn học, số tín chỉ của mỗi môn học. Tính số tiền phải nộp cho tài vụ biết rằng đơn gía mỗi tín chỉ là 25000đ, lệ phí đăng ký là 2000đ. Chi chú : Câu có đánh dấu * là câu tương đối khó.
— Xem thêm —
Bình luận