Phân tích hoạt động kinh doanh Bài tập

Số trang: 111
Mã số: 198673
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 111
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-24 15:39:28
Một số bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh.adslot-overlay {position: absolute; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgba(0,0,0,0.65); border: 2px solid rgba(0,0,0,0.65); color: white !important; margin: 0; z-index: 2147483647; text-decoration: none; box-sizing: border-box; text-align: left;}.adslot-overlay-iframed {top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;}.slotname {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; font-size: 13px; font-weight: bold; padding: 3px 0 3px 6px; vertical-align: middle; background-color: rgba(0,0,0,0.45); text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden;}.slotname span {text-align: left; text-decoration: none; text-transform: capitalize;}.revenue {position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; font-size: 11px; padding: 3px 0 3px 6px; vertial-align: middle; text-align: left; background-color: rgba(0,0,0,0.45); font-weight: bold; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap;}.revenue .name {color: \#ccc;}.revenue .horizontal .metric {display: inline-block; padding-right: 1.5em;}.revenue .horizontal .name {padding-right: 0.5em;}.revenue .vertical .metric {display: block; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em;}.revenue .vertical .name, .revenue .vertical .value {display: block;}.revenue .square .metric, .revenue .button .metric {display: table-row;}.revenue .square .metric {line-height: 1.5em;}.revenue .square .name, .revenue .square .value, .revenue .button .value {display: table-cell;}.revenue .square .name {padding-right: 1.5em;}.revenue .button .name {display: block; margin-right: 0.5em; width: 1em; overflow: hidden; text-overflow: clip;}.revenue .button .name:first-letter {margin-right: 1.5em;}a.adslot-overlay:hover {border: 2px solid rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}div.adslot-overlay:hover {cursor: not-allowed; border: 2px solid rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);} Xây d ng và thay đ i văn hoá doanh nghi pự ổ ệ by Ngo QuangThuat XÂY D NG VÀ THAY Đ I Ự Ổ VĂN HOÁ DOANH NGHI P Ệ HCM, 01/2006 Version 1.0 1 / 111 Xây d ng và thay đ i văn hoá doanh nghi pự ổ ệ by Ngo QuangThuat L i nói đ u ờ ầ Trong th i gian v a qua, chúng ta th ng nghe nói nhi u đ n các khái ni m văn ờ ừ ườ ề ế ệ hoá doanh nghi p, văn hoá doanh nhân…tuy nhiên, đ n nay các khái ni m này h u nh ệ ế ệ ầ ư ch a đ c th ng nh t. Đi u này đã d n đ n nh ng quan ni m, t t ng và ph ng ư ượ ố ấ ề ẫ ế ữ ệ ư ưở ươ h ng xây d ng văn hoá doanh nghi p ch a đ c đ y đ . ướ ự ệ ư ượ ầ ủ V i ph ng th c ti p c n nh ng đ c tr ng văn hoá, nh t là đ c đi m c a văn hoá ớ ươ ứ ế ậ ữ ặ ư ấ ặ ể ủ con ng i Vi t, sau đó là c s đ i chi u, so sánh nh n d ng văn hoá doanh nghi p. ườ ệ ơ ở ố ế ậ ạ ệ Ph n cu i là h ng d n th c hi n văn hoá doanh nghi p t khâu ho ch đ nh, th c ầ ố ướ ẫ ự ệ ệ ừ ạ ị ự hi n, đánh giá và duy trì văn hoá doanh nghi p. Các ph l c kèm theo s là công c đ ệ ệ ụ ụ ẽ ụ ể các doanh nghi p có th tham kh o th c hi n văn hoá doanh nghi p mình. ệ ể ả ự ệ ệ Tài li u l n đ u đ c biên so n và t p h p ch c r ng còn ch a đ y đ , đ c bi t ệ ầ ầ ượ ạ ậ ợ ắ ằ ư ầ ủ ặ ệ là văn hoá doanh nghi p có m i quan h r t l n v i xây d ng và phát tri n th ng ệ ố ệ ấ ớ ớ ự ể ươ hi u, chúng tôi s s m hoàn thành tài li u h ng d n này. M i ý ki n, r t vui lòng ệ ẽ ớ ệ ướ ẫ ọ ế ấ g i theo h p th : nqcenter@gmail.com ở ộ ư Version 1.0 2 / 111 Xây d ng và thay đ i văn hoá doanh nghi pự ổ ệ by Ngo QuangThuat M c l c ụ ụ Stt N i dung ộ Trang 1 Ph n I – Tìm hi u v văn hoá ầ ể ề …………………………………….. 05 1.1 Khái ni m văn hoá…………………………………………………… ệ 05 1.2 Các y u t văn hoá………………………………………………….. ế ố 06 1.3 Các tính ch t c a văn hoá…………………………………………… ấ ủ 09 1.4 Nh n di n văn hoá:………………………………………………….. ậ ệ 11 1.5 Đ c đi m c a văn hoá và con ng i Vi t nam:…………………….. ặ ể ủ ườ ệ 12 1.5.1 M t s y u t c a l nh s nh h ng đ văn hoá Vi t nam: ộ ố ế ố ủ ị ử ả ưở ế ệ ………… 12 1.5.2 u và nh c đi m c a ng i Vi t nam:…………………………….. Ư ượ ể ủ ườ ệ 13 1.6 So sánh phong cách ng x ph ng đông và ph ng tây:………….. ứ ử ươ ươ 19 2 Ph n II – Văn hoá doanh nghi p ầ ệ …………………………………. 20 2.1 Khai niêm Văn hoá doanh nghiêp:………………………………….. ́ ̣ ̣ 20 2.2 Đ c đi m văn hoá doanh nghi p:……………………………………. ặ ể ệ 22 2.3 Ch th c a văn hoá Doanh nghi p:………………………………… ủ ể ủ ệ 23 2.4 Văn hoá Doanh nhân:……………………………………………….. 29 2.4.1 Doanh nhân là gì……………………………………………………. 30 2.4.2 Văn hóa doanh nhân………………………………………………… 30 2.4.3 Tính cách, đ c đi m c a doanh nhân?……………………………… ặ ể ủ 32 2.4.4 Th c tr ng doanh nhân Vi t nam…………………………………… ự ạ ệ 42 2.4.5 Các y u t c u thành văn hóa doanh nhân…………………………... ế ố ấ 51 2.5 Y u t c u thành c a văn hoá DN:…………………………………. ế ố ấ ủ 54 2.6 Văn hoá DN v i các ki u văn hoá khác:……………………………. ớ ể 72 2.7 Gi i thi u văn hoá ...
— Xem thêm —
Bình luận