Nhúng
Toàn màn hình
/ 87
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (87 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 10:19:08
1 Chuyên đ t t nghi pề ố ệ Giáo viên h ng d n: Cao Th Thu Ph ngướ ẫ ị ươ M C L C Ụ Ụ PH N M Đ U Ầ Ở Ầ ........................................................................................................................ 4 CH NG I ƯƠ ................................................................................................................................ 6 NH NG V N Đ LÝ LU N CHUNG V Ữ Ấ Ề Ậ Ề .............................................................................. 6 K TOÁN NGUYÊN V T LI U, CÔNG C D NG C Ế Ậ Ệ Ụ Ụ Ụ ....................................................... 6 1.1. KHÁI NI M, Đ C ĐI M, YÊU C U QU N LÝ NVL - CCDC VÀ NHI M V C A Ệ Ặ Ể Ầ Ả Ệ Ụ Ủ K TOÁN NVL - CCDC Ế ............................................................................................................ 6 1.1.1. Khái ni m, đ c đi m c a NVL - CCDC ệ ặ ể ủ ......................................................................... 6 1.1.1.1. Khái ni m ệ ...................................................................................................................... 6 1.1.1.2. Đ c đi m ặ ể ....................................................................................................................... 6 * Đ c đi m c a NVL ặ ể ủ ................................................................................................................. 6 1.1.2. Yêu c u qu n lý NVL - CCDC ầ ả ....................................................................................... 7 1.1.3. Nhi m v c a k toán NVL - CCDC ệ ụ ủ ế .............................................................................. 8 1.2. PHÂN LO I VÀ ĐÁNH GIÁ NVL - CCDC Ạ .................................................................... 9 1.2.1. Phân lo i NVL - CCDC ạ ................................................................................................... 9 1.2.1.1. Phân lo i NVL ạ .............................................................................................................. 9 1.2.1.2. Phân lo i CCDC ạ ......................................................................................................... 10 1.2.2.1. Đánh giá nguyên v t li u, công c d ng c theo giá th c t ậ ệ ụ ụ ụ ự ế .................................. 11 * Giá th c t NVL - CCDC nh p kho ự ế ậ ................................................................................... 11 * Giá th c t NVL - CCDC xu t kho ự ế ấ ..................................................................................... 12 1.2.2.2. Đánh giá NVL – CDCD theo giá h ch toán ạ .............................................................. 13 1.3. K TOÁN CHI TI T NVL - CCDC Ế Ế ................................................................................ 14 1.3.1. Ch ng t , s sách k toán ứ ừ ổ ế ........................................................................................... 14 1.3.2. Các ph ng pháp k toán chi ti t ươ ế ế ............................................................................... 15 1.3.2.1. Ph ng pháp th song song ươ ẻ ..................................................................................... 15 1.3.2.2. PP s đ i chi u luân chuy n ổ ố ế ể ................................................................................... 16 1.3.2.3. Ph ng pháp s s d ươ ổ ố ư .............................................................................................. 17 1.4. K TOÁN T NG H P NVL - CCDC Ế Ổ Ợ ............................................................................. 19 1.4.1. Ph ng pháp kê khai th ng xuyên ươ ườ ............................................................................ 19 1.4.1.1. Đ c đi m ặ ể ..................................................................................................................... 19 1.4.1.2. Tài kho n s d ng ả ử ụ ..................................................................................................... 19 1.4.1.3. Ph ng pháp h ch toán tài kho n 152, 153 ươ ạ ả ............................................................ 20 1.4.2. Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ ươ ể ị ..................................................................................... 24 1.4.2.1. Đ c đi m c a ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ ặ ể ủ ươ ể ị .......................................................... 24 1.4.2.2. Tài kho n s d ng ả ử ụ ..................................................................................................... 24 1.5. K TOÁN D PHÒNG GI M GIÁ HÀNG T N KHO Ế Ự Ả Ồ ............................................... 26 Sinh viên: Bùi Th Ánh L p: K toán 3B ị ớ ế 1 Chuyên đ t t nghi pề ố ệ Giáo viên h ng d n: Cao Th Thu Ph ngướ ẫ ị ươ CH NG II ƯƠ ............................................................................................................................. 28 TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN Ự Ạ Ế ................................................................................ 28 NGUYÊN V T LI U - CÔNG C D NG C Ậ Ệ Ụ Ụ Ụ ..................................................................... 28 T I CÔNG TY TNHH VI T Đ T Ạ Ệ Ạ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: anhkt
Bình luận