Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 06:10:08
   ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI  NĂM HỌC 2011 – 2012  MÔN: ĐỊA LÍ Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn địa lý - Câu 1: hãy vẽ mô hình mô tả sự phân chia mùa trên trái đất,. Nêu tóm tắt đặc điểm từng mùa và cho biêt khu vực có biểu hiện các mùa rõ nét nhất.Câu 2: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của địa hình khí hậu, sông ngòi, của miền Bắc cà đông Bắc Bắc Bộ.câu 3: dựa vào alat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học ,em hãy viết một báo cáo ngắn về thực trạng kinh tế việt nam S GD & T NGH AN TR NG THPT NGHI LC 2 THI HC SINH GII N M HC 2011 – 2012 MÔN: A LÍ Thi gian làm bài: 180 phút ( không k thi gian giao ) Câu 1 : 4,0 i m Em hãy v hình mô t s phân chia các mùa trên Trái t. Nêu tóm t t c i m t ng mùa và cho bi t khu v c có bi u hi n các mùa rõ nét nh t. Câu 2 : 4,0 i m D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy trình bày nh ng c i m c b n v  a hình, khí h u và sông ngòi c a mi n B c và ông B c B c B . Câu 3 : 4,0 i m D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy vi t m t báo cáo ng n g n (không quá 01 trang) v th c tr ng kinh t Vi t Nam th i kì 1990 – 2007. Câu 4 : 3,0 i m Qua b ng s li u sau: Nhi t và l ưng m ưa trung bình c a m t s  a i m Tháng Hà N i Thành ph H Chí Minh Nhi t (0C) L ng m a (mm) Nhi t (0C) L ng m a (mm) I 16,4 18,6 25,8 13,8 II 17,0 26,2 26,7 4,1 III 20,2 43,8 27,9 10,5 IV 23,7 90,1 28,9 50,4 V 27,3 188,5 28,3 218,4 VI 28,8 230,9 27,5 311,7 VII 28,9 288,2 27,1 293,7 VIII 28,2 318,0 27,1 269,8 IX 27,2 265,4 26,8 327,1 X 24,6 130,7 26,7 266,7 XI 21,4 43,4 26,4 116,5 XII 18,2 23,4 25,7 48,3 Trung bình n m 23,5 1676,0 27,1 1931 Em hãy nh n xét và gi i thích v ch nhi t và m ưa c a hai a i m trên. Câu 5 : 5,0 i m Cho b ng s li u: Giá tr s n xu t công nghi p phân theo thành ph n kinh t ( t ng ) Thành ph n N m 2005 N m 2008 Nhà n ư!c 249.085,2 352.721,7 Ngoài Nhà nư!c 309.053,8 709.377,8 Kinh t có v n u t ư n ư! c ngoài 433.110,4 847.907,4 a. Em hãy v bi u thích h p th hi n s thay "i v qui mô và c c u giá tr s n xu t công nghi p theo thành ph n kinh t t n m 2005 n 2008. b. Rút ra nh n xét và gi i thích. ------------------------------- HT ------------------------------ Thí sinh c s d ng Atlat a lí Vi t Nam làm bài. HD ch m gm 02 trang H NG D N CH M THI CHN HC SINH GII CP TRNG NM HC 2011 – 2012 MÔN: A LÍ A. H ng dn chung: 1. Thí sinh có th làm bài theo các hình thc khác nhau, nu vn úng ni dung yêu cu thì giám kh o chm úng theo thang im qui nh. 2. N u thí sinh làm bài sáng to thì có th thng im nhng không quá ½ tng im ca câu (ý) ó. 3. T ng im toàn bài làm tròn n 0,25 im. Ví d: 18,25 ; 10,75 B. H ng dn chm c th: Câu/ ý Yêu c u cn t im Câu 1 -V hình qu# o C xung quanh MT ca Trái t v!i 4 v trí: 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12. Trong hình có ghi c hú y các mùa, phân chia sáng t i và tr$c nghiêng ca Trái t phi m bo. -Nêu ưc c i m t ng mùa: Xuân (m áp); H ( nóng b c); Thu (mát m%) và ông ( lnh giá). -Khu v c có các mùa rõ rt nht là KV ôn !i ( khong v# tuy n 35-500/bán cu) 4,0 2,0 1,0 1,0 Câu 2 Min Bc và ông Bc Bc B: Ranh gi !i: dc theo t ngn sông Hng và rìa tây, tây nam c a ng b&ng Bc B. - a hình: khá a ...
— Xem thêm —
Bình luận