Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 06:10:08
1 S GD & T NGH AN TR NG THPT NGHI LC 2 THI HC SINH GII N M HC 2011 – 2012 MÔN: A LÍ Thi gian làm bài: 180 phút ( không k thi gian giao ) Câu 1 : 4,0 i m Em hãy v hình mô t s phân chia các mùa trên Trái t. Nêu tóm t t c i m t ng mùa và cho bi t khu v c có bi u hi n các mùa rõ nét nh t. Câu 2 : 4,0 i m D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy trình bày nh ng c i m c b n v  a hình, khí h u và sông ngòi c a mi n B c và ông B c B c B . Câu 3 : 4,0 i m D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy vi t m t báo cáo ng n g n (không quá 01 trang) v th c tr ng kinh t Vi t Nam th i kì 1990 – 2007. Câu 4 : 3,0 i m Qua b ng s li u sau: Nhi t và l ưng m ưa trung bình c a m t s  a i m Tháng Hà N i Thành ph H Chí Minh Nhi t (0C) L ng m a (mm) Nhi t (0C) L ng m a (mm) I 16,4 18,6 25,8 13,8 II 17,0 26,2 26,7 4,1 III 20,2 43,8 27,9 10,5 IV 23,7 90,1 28,9 50,4 V 27,3 188,5 28,3 218,4 VI 28,8 230,9 27,5 311,7 VII 28,9 288,2 27,1 293,7 VIII 28,2 318,0 27,1 269,8 IX 27,2 265,4 26,8 327,1 X 24,6 130,7 26,7 266,7 XI 21,4 43,4 26,4 116,5 XII 18,2 23,4 25,7 48,3 Trung bình n m 23,5 1676,0 27,1 1931 Em hãy nh n xét và gi i thích v ch nhi t và m ưa c a hai a i m trên. Câu 5 : 5,0 i m Cho b ng s li u: Giá tr s n xu t công nghi p phân theo thành ph n kinh t ( t ng ) Thành ph n N m 2005 N m 2008 Nhà n ư!c 249.085,2 352.721,7 Ngoài Nhà nư!c 309.053,8 709.377,8 Kinh t có v n u t ư n ư! c ngoài 433.110,4 847.907,4 a. Em hãy v bi u thích h p th hi n s thay "i v qui mô và c c u giá tr s n xu t công nghi p theo thành ph n kinh t t n m 2005 n 2008. b. Rút ra nh n xét và gi i thích. ------------------------------- HT ------------------------------ Thí sinh c s d ng Atlat a lí Vi t Nam làm bài. HD ch m gm 02 trang H NG D N CH M THI CHN HC SINH GII CP TRNG NM HC 2011 – 2012 MÔN: A LÍ A. H ng dn chung: 1. Thí sinh có th làm bài theo các hình thc khác nhau, nu vn úng ni dung yêu cu thì giám kh o chm úng theo thang im qui nh. 2. N u thí sinh làm bài sáng to thì có th thng im nhng không quá ½ tng im ca câu (ý) ó. 3. T ng im toàn bài làm tròn n 0,25 im. Ví d: 18,25 ; 10,75 B. H ng dn chm c th: Câu/ ý Yêu c u cn t im Câu 1 -V hình qu# o C xung quanh MT ca Trái t v!i 4 v trí: 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12. Trong hình có ghi c hú y các mùa, phân chia sáng t i và tr$c nghiêng ca Trái t phi m bo. -Nêu ưc c i m t ng mùa: Xuân (m áp); H ( nóng b c); Thu (mát m%) và ông ( lnh giá). -Khu v c có các mùa rõ rt nht là KV ôn !i ( khong v# tuy n 35-500/bán cu) 4,0 2,0 1,0 1,0 Câu 2 Min Bc và ông Bc Bc B: Ranh gi !i: dc theo t ngn sông Hng và rìa tây, tây nam c a ng b&ng Bc B. - a hình: khá a dng, ch y u là núi thp, hư!ng núi ch y u là vòng cung, nghiêng theo hư!ng tây bc- ông nam, có ng b&ng rng l!n, có nhiu a hình cac-t, a hình b bi n (nhiu vnh, o, qun o,..) -Khí h u: có s xâm nhp mnh ca gió mùa ông Bc to nên mùa ông lnh, có s phân hóa ai cao ' mt s khu vc núi biên gi !i phía bc. -Sông ngòi: có m ng lư!i dày c ( d(n chng), hư!ng chy ph n l!n là TB-N, ch nư!c thay "i theo mùa.. 4,0 0,5 1,5 1,0 1,0 Câu 3 Thc trng kinh t nư!c ta thi kì 1990 – 2007 - GDP không ng ng tng ...
— Xem thêm —
Bình luận