Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 17:06:33
BÙI XUÂN PHÁI - Hoạ sĩ của Hà Nội Đã có lần người ta thử đặt câu hỏi rằng: nếu hội họa Việt Nam vắng đi gương mặt Bùi Xuân Phái? Câu trả lời là không thể được ! Sẽ có một khoảng trống rất lớn không sao bù đắp nổi. Bùi Xuân Phái được coi là họa sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất ở nước ngoài... BÙI XUÂN PHÁI - Hoạ sĩ của Hà Nội Đ ã có lầ n người ta th ử đặ t câu h ỏi rằ ng: n ếu hộ i họa Vi ệt Nam v ắng đi g ương m ặt Bùi Xuân Phái? Câu tr ả l ời là không th ể đượ c ! S ẽ có m ột kho ảng tr ống r ất lớ n không sao bù đắp n ổi. Bùi Xuân Phái được coi là h ọa s ĩ Vi ệt Nam n ổi ti ếng nh ất ở n ướ c ngoài đ ã đành, song đấy m ới ch ỉ là m ột ph ần. N ền m ỹ thu ật có th ể thiế u đi m ột tên tuổ i, nhưng không th ể thi ếu đi nh ững tác phẩ m vào loại đẹ p nh ất, phả n ánh sâu xa nhấ t tinh th ần dân t ộc Vi ệt - nh ững ph ố c ổ, chèo, chân dung... - ch ỉ Bùi Xuân Phái m ới v ẽ ra đượ c. Đó là nh ững tác ph ẩm c ủa m ột th ời, m ột th ủa, v ừa m ới g ần đây mà nh ư đ ã r ấ t xa và có l ẽ s ẽ không quay lạ i được. Bùi Xuân Phái là họa s ĩ đ úng v ới ý ngh ĩa thu ần khi ết nh ất c ủa danh t ừ này, m ột h ọa s ĩ v ới m ột tài n ăng l ớn. Sinh n ăm 1920 t ại Hà N ội, Bùi Xuân Phái vào h ọc Tr ường Cao đẳng Mỹ thuật Đ ông D ương, khóa cu ối cùng (1941-1946), th ời ấy, ông ch ưa có gì n ổi tr ội so v ới rấ t nhiề u tên tu ổi trong n ền m ỹ thu ật hi ện đạ i. Đúng ra là ph ải vào th ập niên 70, khi ng ười Hà N ội ch ợt nh ận ra r ằng đã t ừ lâu có m ột "Ph ố Phái" hi ện h ữu, đầy ắ p trong lòng thành ph ố c ủa mình, cho đến bây gi ờ ngườ i ta m ới hi ểu Bùi Xuân Phái đ ã "nh ư m ột m ạch n ước ng ầm, ngày càng lan r ộng và th ẩm th ấu chân thành đến t ận cùng nh ững tâm h ồn xa l ạ" (Thái Bá Vân), ng ười ta m ới nh ận ra t ầm vóc c ủa ông. Tuy nhiên, khi còn là h ọc sinh Tr ường Cao đẳng M ỹ thu ật Đ ông D ương, Bùi Xuân Phái đã v ẽ phố và đã đi d ự tri ển lãm ở Tô-ki-ô, đã nh ận gi ải th ưởng Tri ễn lãm M ỹ thu ật loàn qu ốc n ăm 1946. Ngoài Giả i thưởng H ồ Chí Minh lớ n lao dành cho c ả cu ộc đời sáng tác củ a mình, Bùi Xuân Phái đã t ừng nh ận nhi ều gi ải th ưởng khác (M ỹ thu ật toàn qu ốc 1980; M ỹ thu ật Th ủ đ ô 1969, 1981, 1983, 1984; Gi ải th ưởng đồ họa Leipzig...). Song s ự ghi nh ận l ớn nhấ t mà ông giành được thì không ch ỉ ở các gi ải th ưởng, mà ở m ột cái tên c ả n ướ c Vi ệt Nam đều bi ết. cái tên "Ph ố Phái". Mỗ i con đường, m ỗi ph ố đề u mang tên m ột danh nhân, còn nh ững ph ố, đườ ng mang tên "Ph ố Phái" thì nhi ều không ai đế m đượ c. Nó t ồn l ại trong hoài ni ệm c ủa rấ t nhiề u người, dù thành ph ố đổ i thay bao nhiêu, nh ững nơ i gợi l ại bóng hình "Ph ố Phái" v ẫn là nơ i chứa chan nhi ều c ảm xúc.Su ốt h ơn 40 nă m, Bùi Xuân Phái dành cho Hà N ội t ất c ả tình yêu c ủa mình. Ông s ố ng ch ỉ để vẽ, ông "m ắc b ệnh" vẽ , vẽ vào bấ t cứ lúc nào, b ất c ứ ch ỗ nào có th ể v ẽ đượ c. V ẽ v ới ông là s ống và th ở. T ừ m ột tấ m toan đến m ột m ảnh gi ấy báo, t ừ m ột bìa sách đến m ột v ỏ bao thu ốc lá... ông t ạo nên hàng nghìn b ức v ẽ khác nhau v ề ph ố c ổ - Nh ững tranh ph ố c ủa ông đủ để dựng m ột thành ph ố th ật, thân thi ết v ới nh ững Hàng Khoai, Hàng M ắm, Hàng Chĩ nh, Hàng Rươ i, nhưng là m ột thành ph ố c ủa kí ức bâng khuâng đến t ừng m ảng t ường vôi l ở, t ừng mái ngói rêu phong đổ bóng th ời gian và ...
— Xem thêm —
Bình luận