Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 16:22:59
1 THÀNH PHỐ LE HAVRE VỚ I NHỮNG KIẾN TRÚC L Ạ ĐẸ P Le Havre là thành ph ố c ảng nằ m ở c ửa sông Seine, mi ền tây b ắc n ước Pháp. V ốn là m ột thành ph ố du l ịch v ới nhiề u công trình xây d ựng đẹp, t ừ th ế k ỷ 16 (Le Havre đượ c hình thành t ừ năm 1517). Nh ưng trong th ời gian chi ến tranh Th ế gi ới th ứ 2 (1939-1945), Le Havre bị Đứ c chiế m đóng rồ i bị máy bay c ủa Anh (thu ộc đồng minh) oanh t ạc d ữ d ội vào tháng 9-1944, h ơn 150 hécta trung tâm Le Havre b ị tàn phá nh ư bình địa. Sau chiến tranh, chính ph ủ Pháp cho xây d ựng l ại Le Havre theo các đồ án kiến trúc c ủa ki ến trúc s ư n ổi ti ếng Auguste Perret (1874-1954), nh ờ đ ó Le Havre có m ột b ộ m ặt m ới, hi ện đạ i, m ỹ thu ật, thu hút khách du l ịch r ất đông. N ăm 2005, UNESCO đ ã đư a Le Havre vào danh sách “di s ản nghệ thuật và lị ch sử th ế gi ới”. Đế n th ăm Le Havre, ấn t ượng nh ất là nh ững công trình “bê tông” kiên c ố to l ớ n, góc cạ nh, nhưng không hề gây cho du khách c ảm t ưởng n ặng n ề, khô c ứng chút nào, mà trái l ại th ật k ỳ v ĩ, lạ đẹ p. Ch ẳng h ạn nh ư Vi ện bả o tàng Malraux ở ngay c ửa ngõ thành ph ố (từ biển đi vào) xây d ựng n ăm 1960 và ch ỉnh trang n ăm 1999, đồ sộ nh ưng màu s ắc rấ t nh ẹ nhàng, thanh nhã, ai c ũng thích. Ho ặc nh ư nhà th ờ Saint-Joseph nhìn ra bi ển, cao 110m, m ột công trình thuộ c lo ại tân c ổ đ iể n c ủa ki ến trúc s ư A.Perret. Tháp nhà th ờ hình bát giác màu g ạch nh ạt, r ấ t hòa h ợp v ới màu bi ển và tr ời quanh n ăm xanh th ẳm c ủa Le Havre. Ở trung tâm Le Havre có công trình c ủa ki ến trúc s ư lừ ng danh Oscar Niemeyer xây dự ng năm 1982 có tên là “Volcan”, rấ t kỳ v ĩ. Du khách trẻ thường đến đây vui ch ơi, leo trèo ho ặc xem nh ững điêu kh ắc lạ , rất ấn t ượ ng! Ngoài các công trình kiến trúc, Le Havre còn có nh ững đại lộ đặ t tên các nhân v ật lị ch s ử liên quan v ới nó trong Thế chiến th ứ 2, nh ư đạ i lộ Thố ng ch ế Foch, đại lộ De Gaulle, đại lộ Paris... Đạ i lộ nào c ũng s ầm u ất nh ưng l ại rấ t “ấm cúng” theo ki ểu Paris: du khách đi trên đườ ng, chỉ vài b ước chân là ghé được vào tiệ m, quán sát bên đườ ng, ho ặc đậ u xe sát vào c ửa hàng c ũng đượ c. M ỗi n ăm Le Havre thu hút hàng tri ệu du khách qu ốc tế .
— Xem thêm —
Bình luận