Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 16:19:08
1 Thủ thu ật ch ụp ả nh k ỹ thu ật s ố Nh ững máy ảnh đời m ới liên t ục ra đời v ới m ức giá đắt đỏ hơn d ễ làm cho chi ếc máy ảnh thân yêu c ủa b ạn b ị... lỗ i thời. Thế như ng dù s ở h ữu m ột chiế c máy ảnh s ố r ẻ ti ền hay đắ t tiền, chúng ta v ẫn có th ể tạ o ra m ột b ức hình tuy ệt đẹ p nế u ch ịu khó v ận dụ ng nh ững “thủ thuật” sau: - Làm ấm s ắc độ: Khi chụ p ngoài tr ời n ắng, chúng ta nên ch ỉnh t ừ ch ế độ “auto” sang “cloudy”. S ự hi ệu chỉ nh này gi ống nh ư vi ệc đặ t m ột t ấm l ọc ấm áp lên th ấu kính, làm tă ng sắc độ đỏ vàng, giúp tránh được cảm giác lành l ạnh c ủa các t ấm ả nh mà đ ôi khi chúng ta g ặp ph ải. - Tạo ấn t ượng khác l ạ cho t ấm hình khi ch ụp ngoài tr ời nắng: N ếu th ật s ự mu ốn t ạo m ột ấn t ượng khác l ạ cho nh ững t ấm hình, chúng ta có th ể dùng m ột b ộ l ọc b ằng kính phân c ực. Gi ảm đượ c cường độ sáng và các ph ản chi ếu không mong mu ốn, hình ảnh s ẽ giàu màu s ắc và đậm nét h ơn, nhấ t là cảnh ch ụp bầ u trời. N ếu máy ả nh không có b ộ l ọc, chúng ta có th ể dùng m ột kính mát loạ i tốt, đặ t sát ống kính r ồi ch ỉnh v ị trí c ủa nó khi nhìn qua màn hình LCD. Để tạo hi ệu ứng m ạnh nhấ t, hãy đứng sao cho m ặt trờ i ở phía trên vai trái ho ặc vai ph ải c ủa b ạn. Lúc này, ch ất lượ ng ảnh s ẽ tố t khi nguồ n sáng chi ếu m ột góc 90 độ vào v ật th ể. Ch ụp ảnh ngoài tr ời: Một trong nh ững tính n ăng bí m ật ẩn gi ấu trong máy ảnh s ố là ch ế độ “fill flash” hay còn g ọi là "flash on". S ử d ụng hợ p lý tính n ăng này, chúng ta s ẽ ti ến đượ c một b ướ c quan tr ọng trong vi ệc ch ụp ảnh ngoài trờ i. “Flash on”: camera phơ i sáng hình nề n trước rồ i mới thêm đủ độ sáng để phả n chi ếu đố i tượ ng mà chúng ta chọ n làm tâm. Đây c ũng là th ủ thu ật mà th ợ ả nh ch ụp đ ám c ưới áp d ụng nhi ều nă m nay. Chúng ta có thể áp dụng k ỹ thu ật đặ t đố i tượ ng ch ụp ở v ị trí m ặt tr ời chiế u sáng t ừ tóc đến hông ho ặc đế n l ưng (th ường đượ c gọi là vi ền chi ếu) hoặ c đưa đối tượ ng đến m ột bóng cây r ồi dùng đ èn flash để chi ếu. điề u này s ẽ khi ến ng ười đượ c ch ụp thoả i mái h ơn, không b ị nheo m ắt. M ột điề u c ũng nên chú ý là t ầm chi ếu sáng c ủa đèn flash tích h ợp trong camera ch ỉ kho ảng 3m ho ặc ít h ơn, do đó chúng ta không nên đứng xa đối tượ ng khi ch ụp ngoài tr ời. - Ch ụp c ận c ảnh v ới ch ế độ “macro mode”: Khi mu ốn l ưu gi ữ nh ững th ế gi ới tí hon thú v ị như hạt s ươ ng trên lá, hoa c ỏ, chúng ta không c ần ph ải n ằm dài ra đất khi sử d ụng ch ế độ “close up” hay “macro mode” trên máy ảnh s ố. Tuy nhiên, khi dùng ch ế độ này, t ấm hình ch ỉ có chi ều sâu h ạn ch ế. Vì v ậy, chúng ta chỉ tập trung vào ph ần quan tr ọng nhấ t để chụp. - Ch ụp hình n ước ch ảy ch ậm: Các hình ảnh ấn t ượng này được tạo ra bằ ng cách tìm m ột b ố cụ c chu ẩn cho m ột dòng n ước ch ảy, sau đó, để cử a trậ p mở trong m ột, hai giây. Chúng ta s ẽ c ần đế n giá đỡ để cố đị nh camera trong quá trình chụ p dài và ch ức n ăng self timer để hạ c ửa trậ p. Nếu máy ảnh có ch ế độ m ở c ủa cử a trậ p thì đặt theo f8, f1 hay f16. điề u này s ẽ giúp chúng ta t ạo chi ều sâu cho c ảnh và giúp c ửa trậ p đ óng từ từ. - Đặ t gi ờ chụ ...
— Xem thêm —
Bình luận