Thủ thuật chụp ảnh kỹ thuật số Những máy ảnh đời mới liên tục ra đời với mức giá đắt đỏ hơn dễ làm cho chiếc máy ảnh thân yêu của bạn bị... lỗi thời. Thế nhưng dù sở hữu một chiếc máy ảnh số rẻ tiền hay đắt tiền, chúng ta vẫn có thể tạo ra một bức hình tu

Số trang: 4
Mã số: 197983
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Th thut chp nh k thut s
Nhng máy nh đời mi liên tc ra đời vi mc giá đắt đỏ hơn d làm cho
chiếc máy nh thân yêu ca bn b... li thi.
Thế nhưng dù s hu mt chiếc máy nh s r tin hay đắt tin, chúng ta vn có
th to ra mt bc hình tuyt đẹp nếu chu khó vn dng nhng “th thut” sau:
-
Làm m sc độ: Khi chp ngoài tri nng, chúng ta nên chnh t chế độ
“auto” sang “cloudy”. S hiu chnh này ging như vic đặt mt tm lc m áp lên
thu kính, làm tăng sc độ đỏ vàng, giúp tránh được cm giác lành lnh ca các tm
nh mà đôi khi chúng ta gp phi.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- To n tượng khác l cho tm hình khi chp ngoài tri nng: Nếu tht s
mun to mt n tượng khác l cho nhng tm hình, chúng ta có th dùng mt b lc
bng kính phân cc. Gim được cường độ sáng và các phn chiếu không mong mun,
hình nh s giàu màu sc và đậm nét hơn, nht là cnh chp bu tri.
Nếu máy nh không có b lc, chúng ta có th dùng mt kính mát loi tt, đặt
sát ng kính ri chnh v trí ca nó khi nhìn qua màn hình LCD. Để to hiu ng mnh
nht, hãy đứng sao cho mt tri phía trên vai trái hoc vai phi ca bn. Lúc này,
cht lượng nh s tt khi ngun sáng chiếu mt góc 90 độ vào vt th.
Chp nh ngoài tri: Mt trong nhng tính năng bí mt n giu trong máy nh
s là chế độ “fill flash” hay còn gi là "flash on". S dng hp lý tính năng này, chúng
ta s tiến được mt bước quan trng trong vic chp nh ngoài tri.
“Flash on”: camera phơi sáng hình nn trước ri mi thêm đủ độ sáng để phn
chiếu đối tượng mà chúng ta chn làm tâm. Đây cũng là th thut mà th nh chp
đám cưới áp dng nhiu năm nay.
Chúng ta có th áp dng k thut đặt đối tượng chp v trí mt tri chiếu sáng
t tóc đến hông hoc đến lưng (thường được gi là vin chiếu) hoc đưa đối tượng đến
mt bóng cây ri dùng đèn flash để chiếu. điu này s khiến người được chp thoi
mái hơn, không b nheo mt. Mt điu cũng nên chú ý là tm chiếu sáng ca đèn flash
tích hp trong camera ch khong 3m hoc ít hơn, do đó chúng ta không nên đứng xa
đối tượng khi chp ngoài tri.
-
Chp cn cnh vi chế độ “macro mode”: Khi mun lưu gi nhng thế gii
tí hon thú v như ht sương trên lá, hoa c, chúng ta không cn phi nm dài ra đất khi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
s dng chế độ “close up” hay “macro mode” trên máy nh s. Tuy nhiên, khi dùng
chế độ này, tm hình ch có chiu sâu hn chế. Vì vy, chúng ta ch tp trung vào phn
quan trng nht để chp.
-
Chp hình nước chy chm: Các hình nh n tượng này được to ra bng
cách tìm mt b cc chun cho mt dòng nước chy, sau đó, để ca trp m trong mt,
hai giây. Chúng ta s cn đến giá đỡ để c định camera trong quá trình chp dài và
chc năng self timer để h ca trp. Nếu máy nh có chế độ m ca ca trp thì đặt
theo f8, f1 hay f16. điu này s giúp chúng ta to chiu sâu cho cnh và giúp ca trp
đóng t t.
-
Đặt gi chp: Chc năng này có trên hu hết các loi máy nh sđợi được
đến 10 giây sau khi bm nút. Chúng ta có th dùng “salf timer” cho nhiu tình hung
khác nhau như đặt cnh nn để chp chính mình hoc bt hình trôi chm.
-
Chnh độ nhy bt sáng (ISO): Nên để ISO phù hp vi điu kin ánh sáng
làm sao va d chp, va đẹp. độ nhy cao d chp trong điu kin tri xm ti, đêm
hay trong nhà nhưng s gây ra hin tượng rn nh, v ht. Như vy, chúng ta nên để
ISO 200 cho tri nng và 400 đối vi tri u ám. Vi 800 hoc 1.600 ch nên dùng
trong trường hp bt đắc dĩ hay v bui đêm mà không phát đèn chp.
Trên máy nh thường có các chế độ ly ánh sáng giúp chúng ta theo ý mun.
-
Apertre (A), không dùng đèn flash: Ch phù hp khi chp vi ngun sáng
mnh (8g sáng đến 6g chiu mùa hè (không áp dng khi chp trong nhà. Nếu ngun
sáng yếu mà chúng ta vn c tình để chế độ này thì nh s b m nét (tr phi camera
được đặt lên chân máy hoc vt cng).
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 16:19:08
Thủ thuật chụp ảnh kỹ thuật số Những máy ảnh đời mới liên tục ra đời với mức giá đắt đỏ hơn dễ làm cho chiếc máy ảnh thân yêu của bạn bị... lỗi thời. Thế nhưng dù sở hữu một chiếc máy ảnh số rẻ tiền hay đắt tiền, chúng ta vẫn có thể tạo ra một bức hình tuyệt đẹp nếu chịu khó vận...   Thủ thu ật ch ụp ả nh k ỹ thu ật s ố Nh ững máy ảnh đời m ới liên t ục ra đời v ới m ức giá đắt đỏ hơn d ễ làm cho chi ếc máy ảnh thân yêu c ủa b ạn b ị... lỗ i thời. Thế như ng dù s ở h ữu m ột chiế c máy ảnh s ố r ẻ ti ền hay đắ t tiền, chúng ta v ẫn có th ể tạ o ra m ột b ức hình tuy ệt đẹ p nế u ch ịu khó v ận dụ ng nh ững “thủ thuật” sau: - Làm ấm s ắc độ: Khi chụ p ngoài tr ời n ắng, chúng ta nên ch ỉnh t ừ ch ế độ “auto” sang “cloudy”. S ự hi ệu chỉ nh này gi ống nh ư vi ệc đặ t m ột t ấm l ọc ấm áp lên th ấu kính, làm tă ng sắc độ đỏ vàng, giúp tránh được cảm giác lành l ạnh c ủa các t ấm ả nh mà đ ôi khi chúng ta g ặp ph ải. - Tạo ấn t ượng khác l ạ cho t ấm hình khi ch ụp ngoài tr ời nắng: N ếu th ật s ự mu ốn t ạo m ột ấn t ượng khác l ạ cho nh ững t ấm hình, chúng ta có th ể dùng m ột b ộ l ọc b ằng kính phân c ực. Gi ảm đượ c cường độ sáng và các ph ản chi ếu không mong mu ốn, hình ảnh s ẽ giàu màu s ắc và đậm nét h ơn, nhấ t là cảnh ch ụp bầ u trời. N ếu máy ả nh không có b ộ l ọc, chúng ta có th ể dùng m ột kính mát loạ i tốt, đặ t sát ống kính r ồi ch ỉnh v ị trí c ủa nó khi nhìn qua màn hình LCD. Để tạo hi ệu ứng m ạnh nhấ t, hãy đứng sao cho m ặt trờ i ở phía trên vai trái ho ặc vai ph ải c ủa b ạn. Lúc này, ch ất lượ ng ảnh s ẽ tố t khi nguồ n sáng chi ếu m ột góc 90 độ vào v ật th ể. Ch ụp ảnh ngoài tr ời: Một trong nh ững tính n ăng bí m ật ẩn gi ấu trong máy ảnh s ố là ch ế độ “fill flash” hay còn g ọi là "flash on". S ử d ụng hợ p lý tính n ăng này, chúng ta s ẽ ti ến đượ c một b ướ c quan tr ọng trong vi ệc ch ụp ảnh ngoài trờ i. “Flash on”: camera phơ i sáng hình nề n trước rồ i mới thêm đủ độ sáng để phả n chi ếu đố i tượ ng mà chúng ta chọ n làm tâm. Đây c ũng là th ủ thu ật mà th ợ ả nh ch ụp đ ám c ưới áp d ụng nhi ều nă m nay. Chúng ta có thể áp dụng k ỹ thu ật đặ t đố i tượ ng ch ụp ở v ị trí m ặt tr ời chiế u sáng t ừ tóc đến hông ho ặc đế n l ưng (th ường đượ c gọi là vi ền chi ếu) hoặ c đưa đối tượ ng đến m ột bóng cây r ồi dùng đ èn flash để chi ếu. điề u này s ẽ khi ến ng ười đượ c ch ụp thoả i mái h ơn, không b ị nheo m ắt. M ột điề u c ũng nên chú ý là t ầm chi ếu sáng c ủa đèn flash tích h ợp trong camera ch ỉ kho ảng 3m ho ặc ít h ơn, do đó chúng ta không nên đứng xa đối tượ ng khi ch ụp ngoài tr ời. - Ch ụp c ận c ảnh v ới ch ế độ “macro mode”: Khi mu ốn l ưu gi ữ nh ững th ế gi ới tí hon thú v ị như hạt s ươ ng trên lá, hoa c ỏ, chúng ta không c ần ph ải n ằm dài ra đất khi sử d ụng ch ế độ “close up” hay “macro mode” trên máy ảnh s ố. Tuy nhiên, khi dùng ch ế độ này, t ấm hình ch ỉ có chi ều sâu h ạn ch ế. Vì v ậy, chúng ta chỉ tập trung vào ph ần quan tr ọng nhấ t để chụp. - Ch ụp hình n ước ch ảy ch ậm: Các hình ảnh ấn t ượng này được tạo ra bằ ng cách tìm m ột b ố cụ c chu ẩn cho m ột dòng n ước ch ảy, sau đó, để cử a trậ p mở trong m ột, hai giây. Chúng ta s ẽ c ần đế n giá đỡ để cố đị nh camera trong quá trình chụ p dài và ch ức n ăng self timer để ...
— Xem thêm —
Bình luận