Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 16:07:06
1 Ý ngh a màu TÂM LÝ là nóng. ó là m t màu m nh toátlên m t lo t nh ng c m xúc d ư ng nh ư mâu thu n nhau t tình yêu n ng nàn n b o l c và chi n tranh. BN CH T M t ch t kích thích, màu là nóng nh t c a các màu m áp. Nghiên c u cho th y màu có th có m t hi u ng v t lý, t ng t l hô h p và nâng cao huy t áp. Nh ng bi u hi n th y màu cho th y s t c gi n và có th không ch xu t phát t nh ng kích thích v màu s c, nh ưng t t nhiên (tuôn) c a má, m t ph n ng v t ch t t c gi n, t ng huy t áp, ho c n l c th ch t. V N HÓA Màu là s c m nh, vì th mà có tie i n cho doanh nghi p c a ng ư i dân và th m cho các nhân v t n i ti ng và VIP . Ng ng và d u hi u d ng èn  có ư c s chú ý c a các lái xe và c nh báo h vào nguy hi m c a các giao l . Trong m t s n n v n hóa, màu bi u th ! s tinh khi t, ni m vui, và l " k ni m. Màu là màu c a h nh phúc và th !nh v ưng # Trung Qu c và có th ư c s$ d %ng thu hút may m n. Màu th ư ng là màu c a cô dâu # phía ông trong khi nó là màu tang t i Nam Phi. T i Nga các Bolshevik ưc s$ d %ng m t lá c  khi h l t Sa hoàng, do ó ã tr # thành màu gn li n v &i ch ngh 'a c ng s n. Nhi u qu c gia s $ d %ng lá c màu . Các Ruby màu là fortieth truy n th ng c ư&i món quà k ni m. S D NG S $ d %ng màu  ly s chú ý và có ư c nh ng ng ưi ph i hành ng. S $ d %ng màu khi b n không mu n chìm vào n n. S $ d %ng màu  ngh ! t c k t h p v &i s t tin và th m chí m t tí nguy hi m. M t chút màu i m t ch ng ư ng dài. Li u nh có th th ư ng ư c hiu qu h ơn m t l ư ng l &n màu này m nh m ). Nhi u s c thái c a màu và th m chí là màu h ng ho c màu cam có th k t h p v &i m t b ng màu vui v *. Xem xét vi c s $ d %ng màu trên Web tìm ưc nh ng màu s c có tên trong gia ình màu ư c s chú ý nh t-grabbing, bí +n, thân thi n, tinh vi, ho c tâm th ,n kích thích. M c dù th ưng không ưc coi là m t kh &p n i lý t ư#ng, k t h p v & i màu xanh, là m t màu Giáng sinh - m t mùa vui t ươi. Cung c p t ươ ng ph n và tông xu ng nhi t c a màu . Ánh sáng h ng và vàng là màu s ...
— Xem thêm —
Bình luận