Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 16:07:06
Ý nghĩa màu đỏ ĐỎ là nóng.Đó là một màu mạnh toátlên một loạt những cảm xúc dường như mâu thuẫn nhau từ tình yêu nồng nàn đến bạo lực và chiến tranh. Một chất kích thích, màu đỏ là nóng nhất của các màu ấm áp. Nghiên cứu cho thấy màu đỏ có thể có một hiệu ứng vật lý,...   Ý ngh a màu TÂM LÝ là nóng. ó là m t màu m nh toátlên m t lo t nh ng c m xúc d ư ng nh ư mâu thu n nhau t tình yêu n ng nàn n b o l c và chi n tranh. BN CH T M t ch t kích thích, màu là nóng nh t c a các màu m áp. Nghiên c u cho th y màu có th có m t hi u ng v t lý, t ng t l hô h p và nâng cao huy t áp. Nh ng bi u hi n th y màu cho th y s t c gi n và có th không ch xu t phát t nh ng kích thích v màu s c, nh ưng t t nhiên (tuôn) c a má, m t ph n ng v t ch t t c gi n, t ng huy t áp, ho c n l c th ch t. V N HÓA Màu là s c m nh, vì th mà có tie i n cho doanh nghi p c a ng ư i dân và th m cho các nhân v t n i ti ng và VIP . Ng ng và d u hi u d ng èn  có ư c s chú ý c a các lái xe và c nh báo h vào nguy hi m c a các giao l . Trong m t s n n v n hóa, màu bi u th ! s tinh khi t, ni m vui, và l " k ni m. Màu là màu c a h nh phúc và th !nh v ưng # Trung Qu c và có th ư c s$ d %ng thu hút may m n. Màu th ư ng là màu c a cô dâu # phía ông trong khi nó là màu tang t i Nam Phi. T i Nga các Bolshevik ưc s$ d %ng m t lá c  khi h l t Sa hoàng, do ó ã tr # thành màu gn li n v &i ch ngh 'a c ng s n. Nhi u qu c gia s $ d %ng lá c màu . Các Ruby màu là fortieth truy n th ng c ư&i món quà k ni m. S D NG S $ d %ng màu  ly s chú ý và có ư c nh ng ng ưi ph i hành ng. S $ d %ng màu khi b n không mu n chìm vào n n. S $ d %ng màu  ngh ! t c k t h p v &i s t tin và th m chí m t tí nguy hi m. M t chút màu i m t ch ng ư ng dài. Li u nh có th th ư ng ư c hiu qu h ơn m t l ư ng l &n màu này m nh m ). Nhi u s c thái c a màu và th m chí là màu h ng ho c màu cam có th k t h p v &i m t b ng màu vui v *. Xem xét vi c s $ d %ng màu trên Web tìm ưc nh ng màu s c có tên trong gia ình màu ư c s chú ý nh t-grabbing, bí +n, thân thi n, tinh vi, ho c tâm th ,n kích thích. M c dù th ưng không ưc coi là m t kh &p n i lý t ư#ng, k t h p v & i màu xanh, ...
— Xem thêm —
Bình luận