Hệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS

Số trang: 7
Mã số: 197245
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-26 08:08:35
Hệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS   MỤC LỤC   1. Đặc điểm của hệ thống Bretton Woods 2. Hoạt động của hệ thống Bretton Woods 3. Nguyên nhân sụp đổ của hệ thống Bretton Woods I. S hình thành h th ng Bretton Woodsự ệ ố Ngay tr c khi chi n tranh th gi i th hai k t thúc, các n c đ ng minh ướ ế ế ớ ứ ế ướ ồ đã b t đ u vi c xây d ng m t h th ng ti n t qu c t m i nh m thúc đ y các ắ ầ ệ ự ộ ệ ố ề ệ ố ế ớ ằ ẩ quan h ti n t và th ng m i qu c t . Vào năm 1944, m t h i ngh qu c t ệ ề ệ ươ ạ ố ế ộ ộ ị ố ế đ c nhóm h p t i Bretton Woods (M ) v i s tham gia c a đ i di n 44 qu c ượ ọ ạ ỹ ớ ự ủ ạ ệ ố gia đã đ a ra m t lo t các bi n pháp liên quan đ n lĩnh v c tài chính ti n t , ư ộ ạ ệ ế ự ề ệ d n đ n s hình thành h th ng ti n t qu c t m i v i tên g i là h th ng ẫ ế ự ệ ố ề ệ ố ế ớ ớ ọ ệ ố Bretton Woods. H th ng ti n t qu c t m i đ c xây d ng ch y u trên c s k ệ ố ề ệ ố ế ớ ượ ự ủ ế ơ ở ế ho ch do đoàn đ i bi u M đ a ra (m t k ho ch khác do Anh đ a ra đã không ạ ạ ể ỹ ư ộ ế ạ ư đ c ch p thu n) theo đó h th ng ph i đáp ng đ c m t s yêu c u c b n ượ ấ ậ ệ ố ả ứ ượ ộ ố ầ ơ ả sau đây: - Các t ch c qu c t - h p tác qu c t trong lĩnh v c tài chính ti n t ổ ứ ố ế ợ ố ế ự ề ệ đòi h i ph i thành l p m t t ch c qu c t v i nh ng ch c năng và quy n h n ỏ ả ậ ộ ổ ứ ố ế ớ ữ ứ ề ạ nh t đ nh. ấ ị - Ch đ t giá h i đoái - t giá h i đoái ph i đ c xác đ nh c đ nh v ế ộ ỷ ố ỷ ố ả ượ ị ố ị ề m t ng n h n, nh ng có th đ c đi u ch nh khi xu t hi n tình tr ng “m t cân ặ ắ ạ ư ể ượ ề ỉ ấ ệ ạ ấ đ i c b n”. ố ơ ả - D tr qu c t - đ giúp ch đ t giá c đ nh đi u ch nh ho t đ ng ự ữ ố ế ể ế ộ ỷ ố ị ề ỉ ạ ộ m t cách có hi u qu , các qu c gia c n t i m t l ng d tr qu c t l n, vì ộ ệ ả ố ầ ớ ộ ượ ự ữ ố ế ớ v y ph i có s gia tăng vàng và các ngu n d tr b ng ti n. ậ ả ự ồ ự ữ ằ ề - Kh năng chuy n đ i c a đ ng ti n – vì l i ích kinh t chung mà t t c ả ể ổ ủ ồ ề ợ ế ấ ả các qu c gia ph i tham gia vào m i h th ng th ng m i đa ph ng t do, ố ả ọ ệ ố ươ ạ ươ ự trong đó các đ ng ti n chuy n đ i t do đ c s d ng. ồ ề ể ổ ự ượ ử ụ 1. Đ c đi m c a h th ng Bretton Woods ặ ể ủ ệ ố Th nh t ứ ấ là ch đ t giá. T giá h i đoái c đ nh trong ng n h n, cóế ộ ỷ ỷ ố ố ị ắ ạ th đi u ch nh trong nh ng tr ng h p c th . Theo quy đ nh c a Qu ti n t ể ề ỉ ữ ườ ợ ụ ể ị ủ ỹ ề ệ qu c t (IMF), m i đ ng ti n qu c gia đ c n đ nh m t t giá c ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận